71. Nooh - سورة نوح - ( Noah ) - Read Quran القران الكريم in Farsi translation
 


The Quran  in
Show Arabic Text Show All Translations
سورة نوح
Nooh | 28 verses | Noah | Sura #71 | Meccan
Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher
1ما نوح را به سوی قومش فرستادیم که قوم خود را پیش از آنکه عذابی دردناکبه آنان رسد، بیم ده.
 
2گفت: ای قوم من! همانا من شما را بیم دهنده ایآشکارم،
 
3که خدا را بپرستید و از او پروا کنید و از من اطاعت نمایید،
 
4تا خدا گناهانتان را بیامرزد و شما را تا زمانی معین مهلت دهد. اگر آگاهی داشته باشید [توجه خواهید کرد که] بی تردید هنگامی که اجل خدایی فرا رسد، تأخیر نخواهد داشت.
 
5گفت: پروردگارا! همانا قوم خود را شب و روز [به آیین توحید] دعوت کردم،
 
6ولی دعوت من جز بر فرارشان نیفزود،
 
7و من هرگاه آنان را دعوت کردم تا آنان را بیامرزی، انگشتان خود را در گوش هایشان کردند و جامه هایشان را به سر کشیدند و بر انکار خود پافشاری ورزیدند و به شدت تکبّر کردند،
 
8آن گاه آنان را آشکارا دعوت کردم،
 
9سپس آشکار و پنهان آنان را خواندم.
 
10پس [به آنان] گفتم: از پروردگارتان آمرزش بخواهید که او همواره بسیار آمرزنده است.
 
11تا بر شما از آسمان باران پی در پی و با برکت فرستد،
 
12و شما را با اموال و فرزندان یاری کند، و برایتان باغ ها و نهرها قرار دهد،
 
13شما را چه شده که [ربوبیت خدا را نفی کرده و در نتیجه از بندگی اش دست برداشته و] به عظمت و بزرگی خدا امید ندارید؟
 
14در حالی که شما را مرحله به مرحله [خاک، نطفه، علقه، مضغه، گوشت، استخوان و...] آفریده است
 
15آیا ندانسته اید که خدا هفت آسمان را چگونه بر فراز یکدیگر آفرید؟
 
16و ماه را در میان آنها روشنی بخش، و خورشید را چراغ فروزان قرار داد،
 
17و خدا شما را از زمین [مانند] گیاهی رویانید،
 
18سپس شما را در آن باز می گرداند و باز به صورتی ویژه بیرون می آورد،
 
19و خدا زمین را برای شما فرشی گسترده قرار داد،
 
20تا از راه ها و جاده های وسیع آن [هر جا که خواستید] بروید؟
 
21نوح گفت: پروردگارا! آنان از من نافرمانی کردند و از کسانی [چون سردمداران کفر و متولیان بتخانه] پیروی نمودند که اموال و فرزندانشان جز خسارت و زیانی بر آنان نیفزود!
 
22و [این پیشوایان گمراهی، برای گمراه نگاه داشتن این مردم] نیرنگی بزرگ به کار گرفتند،
 
23و گفتند: دست از معبودانتان بر ندارید، و هرگز [بت های] وَدّ و سواع و یغوث و یعوق و نسر را رها نکنید؛
 
24همانا بسیاری را گمراه کردند. و [پروردگارا!] ستمکاران را جز گمراهی میفزا.
 
25[همه آنان] به سبب گناهانشان غرق شدند و بی درنگ در آتشی درآورده شدند که [از آن] در برابر خدا برای خود یاورانی نیافتند،
 
26و نوح گفت: پروردگارا! هیچ یک از کافران را بر روی زمین باقی مگذار
 
27که اگر آنان را باقی گذاری، بندگانت را گمراه می کنند و جز نسلی بدکار و ناسپاس زاد و ولد نمی کنند.
 
28پروردگارا! مرا و پدر و مادرم را و هر کس که با ایمان به خانه ام درآید و همه مردان و زنان با ایمان را بیامرز، و ستمکاران را جز هلاکت میفزای.
 Listen Quran Recitation
Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim

Use the following code to display the Quran Search Box in your website