15. Al-Hijr - سورة الحجر - ( The Rock ) - Read Quran القران الكريم in Farsi translation
Advertisement
 
The Quran:
Show Arabic Text Show All Translations
سورة الحجر

15. Al-Hijr | 99 verses | The Rock | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher
1الر ـ این [آیات بلندمرتبه] آیات کتاب الهی و آیات قرآنِ روشنگر [با عظمت] است.
 
2کافران [هنگام روبرو شدن با عذاب] چه بسا آرزو می کنند که کاش تسلیم [فرمان های خدا] بودند.
 
3بگذارشان تا بخورند و [با لذایذ مادی و زودگذر] کامرانی کنند، و آرزوها، سرگرمشان نماید؛ سپس [حقّانیّت اسلام و فرجام شوم خود را] خواهند فهمید.
 
4و هیچ شهری را [به خاطر فساد فراگیرش] نابود نکردیم مگر اینکه برای آن سرنوشتی معین [وروزگار ودوره ای تغییرناپذیر] بود.
 
5هیچ ملتی از اجل معین خود نه پیش می افتد و نه پس می ماند.
 
6و گفتند: ای کسی که قرآن بر او نازل شده! قطعاً تو دیوانه ای!
 
7اگر [درباره پیامبری ات] راست می گویی، چرا فرشتگان را نزد ما نمی آوری؟!
 
8[اینان بدانند که] ما فرشتگان را جز به درستی و راستی نازل نمی کنیم، و در آن هنگام [که نازل شوند، این منکران لجوج از دچار شدن به عذاب] مهلت نمی یابند.
 
9همانا ما قرآن را نازل کردیم، و یقیناً ما نگهبان آن [از تحریف و زوال] هستیم.
 
10و بی تردید ما پیش از تو هم پیامبرانی را در امت های پیشین فرستادیم.
 
11و هیچ پیامبری به سوی آنان نمی آمد مگر آنکه او را مسخره می کردند.
 
12ما این گونه [که قابل فهمیدن باشد] قرآن را وارد قلوب بدکاران می کنیم.
 
13[با این همه] به آن ایمان نمی آورند، و البته روش پیشینیان هم [در مسخره کردن آیات خدا و استهزای پیامبران] به همین صورت بوده است.
 
14و اگر [برای دریافت حقایق ومعارف] دری از آسمان به روی آنان بگشاییم، که همواره از آن بالا روند.
 
15باز خواهند گفت: یقیناً ما چشم بندی شده ایم، بلکه گروهی جادو شده هستیم.
 
16به راستی که ما در آسمان، برج هایی قرار دادیم و آن را برای بینندگان [به شکل صورت های فلکی] آراستیم.
 
17و آن را از هر شیطان رانده شده ای حفظ کردیم.
 
18مگر آنکه دزدانه [خبرهای عالم بالا را] بشنود، که شهابی روشن او را دنبال می کند.
 
19و زمین را گستراندیم و در آن کوه های استوار افکندیم، واز هر گیاه موزون وسنجیده ای در آن رویاندیم.
 
20و در آن برای شما و کسانی که روزی دهنده آنان نیستید، انواع وسایل و ابزار معیشت قرار دادیم.
 
21و هیچ چیزی نیست مگر آنکه خزانه هایش نزد ماست، و آن را جز به اندازه معین نازل نمی کنیم.
 
22و بادها را باردار کننده فرستادیم، و از آسمان آبی نازل کردیم و شما را با آن سیراب ساختیم و شما ذخیره کننده آن نیستید.
 
23و یقیناً ماییم که حیات می دهیم، و می میرانیم و ما وارث [جهان و جهانیان] هستیم.
 
24و بی تردید [حالات، اعمال و شمار] پیشینیانِ شما و آیندگانتان را می دانیم.
 
25و مسلماً پروردگار توست که محشورشان می کند؛ زیرا او حکیم و داناست.
 
26و ما انسان را از گِلی خشک که برگرفته از لجنی متعفّن و تیره رنگ است، آفریدیم.
 
27و جن را پیش از آن از آتشی سوزان و بی دود پدید آوردیم.
 
28و [یاد کن] هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان گفت: من بشری از گِل خشک که برگرفته از لجنی متعفّن و تیره رنگ است، می آفرینم.
 
29پس چون او را درست و نیکو گردانم و از روح خود در او بدمم، برای او سجده کنان بیفتید.
 
30پس همه فرشتگان بدون استثناء سجده کردند.
 
31مگر ابلیس که از اینکه با سجده کنان باشد، امتناع کرد.
 
32[خدا] گفت: ای ابلیس! تو را چه شده که با سجده کنان نیستی؟
 
33گفت: من آن نیستم که برای بشری که او را از گلی خشک و برگرفته از لجنی متعفّن و تیره رنگ آفریدی، سجده کنم!!
 
34[خدا] گفت: از این [جایگاه والا که مقام مقربان است] بیرون رو که رانده شده ای،
 
35و بی تردید تا روز قیامت لعنت بر تو خواهد بود.
 
36گفت: پروردگارا! پس مرا تا روزی که [همگان] برانگیخته می شوند، مهلت ده.
 
37[خدا] گفت: تو از مهلت یافتگانی،
 
38تا روز [آن] وقت معین.
 
39گفت: پروردگارا! به سبب اینکه مرا گمراه نمودی، من هم یقیناً [همه کارهای زشت را] در زمین برای آنان می آرایم [تا ارتکاب زشتی ها برای آنان آسان شود] و مسلماً همه را گمراه می کنم.
 
40مگر [آن] بندگانت را که خالص شدگانِ [از هر نوع آلودگی ظاهری و باطنی] اند.
 
41خدا فرمود: این [پیراسته شدن از هر ناخالصی] راهی است مستقیم [که تحقّقش در وجود بندگان مخلصم] برعهده من [است.]
 
42قطعاً تو را بر بندگانم تسلّطی نیست، مگر بر گمراهانی که از تو پیروی می کنند.
 
43و مسلماً دوزخ، وعده گاه همگی آنان است.
 
44برای آن هفت در است، برای هر دری گروهی از پیروان شیطان تقسیم شده اند.
 
45به یقین، پرهیزکاران در بهشت ها و چشمه سارها هستند.
 
46[به آنان گویند:] با سلامت و امنیت وارد آنجا شوید.
 
47و آنچه از دشمنی و کینه در سینه هایشان بوده برکنده ایم که برادروار بر تخت هایی روبروی یکدیگرند.
 
48در آنجا خستگی و رنجی به آنان نمی رسد و هیچ گاه از آنجا اخراج نمی شوند.
 
49به بندگانم خبر ده که یقیناً من [نسبت به مؤمنان] بسیار آمرزنده و مهربانم.
 
50و اینکه عذابم [برای مجرمان] همان عذاب دردناک است.
 
51و نیز آنان را از مهمانان ابراهیم خبر ده.
 
52هنگامی که بر او وارد شدند، پس سلام گفتند. [ابراهیم] گفت: ما از شما ترسانیم.
 
53گفتند: نترس که ما تو را به پسری دانا مژده می دهیم.
 
54گفت: آیا با آنکه پیری به من رسید، مژده ام می دهید؟ به چه مژده می دهید؟
 
55گفتند: تو را به بشارتی درست و به حق [که واقع شدنی است] مژده دادیم؛ بنابراین از ناامیدان مباش.
 
56گفت: چه کسی جز گمراهان از رحمت پروردگارش ناامید می شود؟!
 
57[سپس] گفت: ای فرستادگان! کار مهم شما چیست؟
 
58گفتند: ما به سوی قومی گنهکار فرستاده شده ایم [تا نابودشان کنیم.]
 
59مگر خاندان لوط را که قطعاً همه آنان را نجات می دهیم،
 
60مگر همسرش را که [به سبب روی گردانی اش از حق] مقدّر کرده ایم از بازماندگان [در شهر و نابودشوندگان] باشد.
 
61پس هنگامی که فرستادگان خدا نزد خاندان لوط آمدند،
 
62لوط گفت: بی تردید شما گروهی ناشناخته اید.
 
63گفتند: [نه، ما آشنا هستیم] با چیزی نزد تو آمده ایم که قومت همواره در آن تردید داشتند.
 
64و ما واقعیتی قطعی و مسلّم را [که همان عذاب الهی است، جهت نابودی مردم] برای تو آورده ایم و یقیناً راستگوییم.
 
65پس [چون] پاره ای از شب [گذشت] خاندانت را کوچ ده و خودت دنبال آنان برو و هیچ یک از شما [به شهر] بازنگردد، و آنجا که مأمور هستید، بروید.
 
66ما [کیفیت] این حادثه [بزرگ] را به او وحی کردیم که هنگامی که مجرمان وارد صبح شوند، بنیادشان برکنده خواهد شد.
 
67و اهل شهر [با آگاه شدن از مهمانان لوط] شادی کنان [به خانه لوط] آمدند.
 
68لوط گفت: اینان مهمانان منند، آبروی مرا نبرید.
 
69از خدا پروا کنید و مرا [نزد مهمانانم] خوار و بی مقدار نسازید.
 
70گفتند: مگر ما تو را [از مهمان کردن] مردمان نهی نکردیم؟
 
71[لوط] گفت: اگر می خواهید [کار درست و معقولی] انجام دهید، اینان دختران منند [که برای ازدواج مناسبند.]
 
72[ای پیامبر!] به جان تو سوگند، آنان در مستی خود فرو رفته و سرگردان بودند.
 
73پس به هنگام طلوع آفتاب، صدایی [مرگبار و وحشتناک و غرّشی سهمگین] آنان را فرا گرفت.
 
74در نتیجه آن شهر را زیر و رو کردیم و بر آنان سنگ هایی از جنس سنگِ گل باراندیم.
 
75قطعاً در این [سرگذشت اَسفبار و حادثه عبرت آموز] نشانه هایی [از قدرت خدا و خواری و رسوایی مجرمان] برای هوشمندان [که جستجوگر علل حوادث اند] وجود دارد.
 
76و آن [آثار و بقایای شهر ویران شده قوم لوط] بر سر راهی است که پابرجاست.
 
77مسلماً در این [شهر ویران شده] برای مؤمنان نشانه ای [پندآموز] است.
 
78و بی تردید اهل ایکه [قوم شعیب] ستمکار بودند.
 
79در نتیجه از آنان انتقام گرفتیم، و [آثار] دو شهر نابود شده [قوم لوط و شعیب] بر سر جاده ای آشکار قرار دارد.
 
80و به راستی اهل [دیار] حجر [که سرزمینی میان مدینه و شام است] پیامبران را تکذیب کردند.
 
81و ما آیات و نشانه های خود را به آنان نشان دادیم، ولی از آنان روی گردان شدند.
 
82و همواره از کوه ها خانه ها می تراشیدند در حالی که [به خیال خود به سبب استحکام آن خانه ها] ایمن [از حوادث] بودند.
 
83پس هنگامی که به صبح درآمدند، صدایی [مرگبار و وحشتناک و غرّشی سهمگین] آنان را فرا گرفت.
 
84و آنچه [از بناهای محکم و استواری که] فراهم می آوردند، عذاب خدا را از آنان دفع نکرد.
 
85و آسمان ها و زمین و آنچه را میان آن دوتاست، جز به حق نیافریدیم، و بی تردید قیامت آمدنی است؛ پس [در برابر ناهنجاری های مردم] گذشتی کریمانه داشته باش.
 
86یقیناً پروردگارت همان آفریننده داناست.
 
87و به راستی که هفت آیه از مثانی [یعنی سوره حمد] و قرآن بزرگ را به تو عطا کردیم.
 
88بنابراین به امکانات مادی [و ثروت و اولادی] که برخی از گروه های آنان را از آن برخوردار کردیم، چشم مدوز، و بر آنان [به سبب اینکه پذیرای حق نیستند] اندوه مخور، وپر و بال [لطف و مهربانیِ] خود را برای مؤمنان فرو گیر.
 
89و [به اخلال گران در امر دین] بگو: بی تردید من بیم دهنده آشکارم.
 
90[عذابی به سوی شما می فرستیم] همان گونه که بر تفرقه افکنان [در دین] فرستادیم.
 
91همانان که قرآن را بخش بخش کردند [بخشی را پذیرفتند و از پذیرفتن بخشی دیگر روی گرداندند.]
 
92به پروردگارت سوگند، قطعاً از همه آنان بازخواست می کنیم.
 
93از اعمالی که همواره انجام می داده اند.
 
94پس آنچه را به آن مأموری اظهار کن و از مشرکان روی بگردان.
 
95که ما [شرّ] استهزا کنندگان را از تو بازداشته ایم.
 
96همانان که با خدا معبود دیگری قرار می دهند، پس خواهند دانست [که مرتکب چه خطای بزرگی شده اند و مستحقّ چه عذابی هستند.]
 
97ما می دانیم که تو از آنچه [مشرکان] می گویند، دلتنگ می شوی.
 
98پس [برای دفع دلتنگی] پروردگارت را همراه با سپاس و ستایش تسبیح گوی و از سجده کنان باش.
 
99و پروردگارت را تا هنگامی که تو را مرگ بیاید، بندگی کن.
 Listen Quran Recitation
Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim

Use the following code to display the Quran Search Box in your website

World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones