26. Ash-Shu'araa - سورة الشعراء - ( The Poets ) - Read Quran القران الكريم in Indonesian translation
Advertisement
 
The Quran:
Show Arabic Text Show All Translations
سورة الشعراء

26. Ash-Shu'araa | 227 verses | The Poets | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher
1 Thaa Siin Miim
 
2 Inilah ayat-ayat Al Qur'an yang menerangkan.
 
3 Boleh jadi kamu (Muhammad) akan membinasakan dirimu, karena mereka tidak beriman.
 
4 Jika Kami kehendaki niscaya Kami menurunkan kepada mereka mu'jizat dari langit, maka senantiasa kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya.
 
5 Dan sekali-kali tidak datang kepada mereka suatu peringatan baru dari Tuhan Yang Maha Pemurah, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.
 
6 Sungguh mereka telah mendustakan (Al Qur'an), maka kelak akan datang kepada mereka (kenyataan dari) berita-berita yang selalu mereka perolok-olokan.
 
7 Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?
 
8 Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah. Dan kebanyakan mereka tidak beriman.
 
9 Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
 
10 Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu menyeru Musa (dengan firman-Nya): "Datangilah kaum yang zalim itu,
 
11 (yaitu) kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa?"
 
12 Berkata Musa: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahwa mereka akan mendustakan aku.
 
13 Dan (karenanya) sempitlah dadaku dan tidak lancar lidahku maka utuslah (Jibril) kepada Harun .
 
14 Dan aku berdosa terhadap mereka , maka aku takut mereka akan membunuhku".
 
15 Allah berfirman: "Jangan takut (mereka tidak akan dapat membunuhmu), maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat Kami (mu'jizat-mu'jizat); sesungguhnya Kami bersamamu mendengarkan (apa-apa yang mereka katakan).
 
16 Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakanlah olehmu: 'Sesungguhnya kami adalah Rasul Tuhan semesta alam,
 
17 lepaskanlah Bani Israil (pergi) beserta kami'".
 
18 Fir'aun menjawab: "Bukankah kami telah mengasuhmu di antara (keluarga) kami, waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu .
 
19 dan kamu telah berbuat suatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu dan kamu termasuk golongan orang-orang yang tidak membalas guna".
 
20 Berkata Musa: "Aku telah melakukannya, sedang aku di waktu itu termasuk orang-orang yang khilaf.
 
21 Lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu, kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu serta Dia menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul.
 
22 Budi yang kamu limpahkan kepadaku itu adalah (disebabkan) kamu telah memperbudak Bani Israil".
 
23 Fir'aun bertanya: "Siapa Tuhan semesta alam itu?"
 
24 Musa menjawab: "Tuhan Pencipta langit dan bumi dan apa-apa yang di antara keduanya. (Itulah Tuhanmu), jika kamu sekalian (orang-orang) mempercayai-Nya".
 
25 Berkata Fir'aun kepada orang-orang sekelilingnya: "Apakah kamu tidak mendengarkan?"
 
26 Musa berkata (pula): "Tuhan kamu dan Tuhan nenek-nenek moyang kamu yang dahulu".
 
27 Fir'aun berkata: "Sesungguhnya Rasulmu yang diutus kepada kamu sekalian benar-benar orang gila".
 
28 Musa berkata: "Tuhan yang menguasai timur dan barat dan apa yang ada di antara keduanya: (Itulah Tuhanmu) jika kamu mempergunakan akal".
 
29 Fir'aun berkata: "Sungguh jika kamu menyembah Tuhan selain aku, benar-benar aku akan menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakan".
 
30 Musa berkata: "Dan apakah (kamu akan melakukan itu) kendatipun aku tunjukkan kepadamu sesuatu (keterangan) yang nyata?"
 
31 Fir'aun berkata: "Datangkanlah sesuatu (keterangan) yang nyata itu, jika kamu adalah termasuk orang-orang yang benar".
 
32 Maka Musa melemparkan tongkatnya, yang tiba-tiba tongkat itu (menjadi) ular yang nyata.
 
33 Dan ia menarik tangannya (dari dalam bajunya), maka tiba-tiba tangan itu jadi putih (bersinar) bagi orang-orang yang melihatnya.
 
34 Fir'aun berkata kepada pembesar-pembesar yang berada di sekelilingnya: Sesungguhnya Musa ini benar-benar seorang ahli sihir yang pandai,
 
35 ia hendak mengusir kamu dari negerimu sendiri dengan sihirnya; maka karena itu apakah yang kamu anjurkan?"
 
36 Mereka menjawab: "Tundalah (urusan) dia dan saudaranya dan kirimkanlah ke seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan (ahli sihir),
 
37 niscaya mereka akan mendatangkan semua ahli sihir yang pandai kepadamu".
 
38 Lalu dikumpulkanlah ahli-ahli sihir pada waktu yang ditetapkan di hari yang maklum .
 
39 dan dikatakan kepada orang banyak: "Berkumpullah kamu sekalian,
 
40 semoga kita mengikuti ahli-ahli sihir jika mereka adalah orang-orang yang menang".
 
41 Maka tatkala ahli-ahli sihir datang, mereka bertanya kepada Fir'aun: "Apakah kami sungguh-sungguh mendapat upah yang besar jika kami adalah orang-orang yang menang?"
 
42 Fir'aun menjawab: "Ya, kalau demikian, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan menjadi orang yang didekatkan (kepadaku)".
 
43 Berkatalah Musa kepada mereka: "Lemparkanlah apa yang hendak kamu Lemparkan".
 
44 Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka dan berkata: "Demi kekuasaan Fir'aun, sesungguhnya kami benar-benar akan menang".
 
45 Kemudian Musa melemparkan tongkatnya maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu .
 
46 Maka tersungkurlah ahli-ahli sihir sambil bersujud (kepada Allah).
 
47 Mereka berkata: "Kami beriman kepada Tuhan semesta alam,
 
48 (yaitu) Tuhan Musa dan Harun".
 
49 Fir'aun berkata: "Apakah kamu sekalian beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia benar-benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu maka kamu nanti pasti benar-benar akan mengetahui (akibat perbuatanmu); sesungguhnya aku akan memotong tanganmu dan kakimu dengan bersilangan dan aku akan menyalibmu semuanya".
 
50 Mereka berkata: "Tidak ada kemudharatan (bagi kami); sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami,
 
51 sesungguhnya kami amat menginginkan bahwa Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami adalah orang-orang yang pertama-tama beriman".
 
52 Dan Kami wahyukan (perintahkan) kepada Musa: "Pergilah di malam hari dengan membawa hamba-hamba-Ku (Bani Israil), karena sesungguhnya kamu sekalian akan disusuli".
 
53 Kemudian Fir'aun mengirimkan orang yang mengumpulkan (tentaranya) ke kota-kota.
 
54 (Fir'aun berkata): "Sesungguhnya mereka (Bani Israil) benar-benar golongan kecil,
 
55 dan sesungguhnya mereka membuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita,
 
56 dan sesungguhnya kita benar-benar golongan yang selalu berjaga-jaga".
 
57 Maka Kami keluarkan Fir'aun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air,
 
58 dan (dari) perbendaharaan dan kedudukan yang mulia
 
59 demikianlah halnya dan Kami anugerahkan semuanya (itu) kepada Bani Israil .
 
60 Maka Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusuli mereka di waktu matahari terbit.
 
61 Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa: "Sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul".
 
62 Musa menjawab: "Sekali-kali tidak akan tersusul; sesungguhnya Tuhanku besertaku, kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku".
 
63 Lalu Kami wahyukan kepada Musa: "Pukullah lautan itu dengan tongkatmu". Maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar.
 
64 Dan di sanalah Kami dekatkan golongan yang lain .
 
65 Dan Kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya semuanya.
 
66 Dan Kami tenggelamkan golongan yang lain itu.
 
67 Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar (mu'jizat) dan tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman.
 
68 Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
 
69 Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim.
 
70 Ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya: "Apakah yang kamu sembah?"
 
71 Mereka menjawab: "Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya".
 
72 Berkata Ibrahim: "Apakah berhala-berhala itu mendengar (do'a)mu sewaktu kamu berdo'a (kepadanya)?,
 
73 atau (dapatkah) mereka memberi manfa'at kepadamu atau memberi mudharat?"
 
74 Mereka menjawab: "(Bukan karena itu) sebenarnya Kami mendapati nenek moyang kami berbuat demikian".
 
75 Ibrahim berkata: "Maka apakah kamu telah memperhatikan apa yang selalu kamu sembah,
 
76 kamu dan nenek moyang kamu yang dahulu?,
 
77 karena sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku, kecuali Tuhan semesta alam,
 
78 (yaitu Tuhan) Yang telah menciptakan aku, maka Dialah yang menunjuki aku,
 
79 dan Tuhanku, Yang Dia memberi makan dan minum kepadaku,
 
80 dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku,
 
81 dan Yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku (kembali),
 
82 dan Yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat".
 
83 (Ibrahim berdo'a): "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh,
 
84 dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang (yang datang) kemudian,
 
85 dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang penuh keni'matan,
 
86 dan ampunilah bapakku, karena sesungguhnya ia adalah termasuk golongan orang-orang yang sesat,
 
87 dan janganlah Engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan,
 
88 (yaitu) di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna,
 
89 kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih,
 
90 dan (di hari itu) didekatkanlah surga kepada orang-orang yang bertakwa,
 
91 dan diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang-orang yang sesat",
 
92 dan dikatakan kepada mereka: "Di manakah berhala-berhala yang dahulu kamu selalu menyembah (nya)
 
93 selain Allah? Dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri?"
 
94 Maka mereka (sembahan-sembahan itu) dijungkirkan ke dalam neraka bersama-sama orang-orang yang sesat,
 
95 dan bala tentara iblis semuanya.
 
96 Mereka berkata sedang mereka bertengkar di dalam neraka:
 
97 "Demi Allah: sungguh kita dahulu (di dunia) dalam kesesatan yang nyata,
 
98 karena kita mempersamakan kamu dengan Tuhan semesta alam".
 
99 Dan tiadalah yang menyesatkan kami kecuali orang-orang yang berdosa.
 
100 Maka kami tidak mempunyai pemberi syafa'at seorangpun,
 
101 dan tidak pula mempunyai teman yang akrab,
 
102 maka sekiranya kita dapat kembali sekali lagi (ke dunia) niscaya kami menjadi orang-orang yang beriman".
 
103 Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
 
104 Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
 
105 Kaum Nuh telah mendustakan para rasul.
 
106 Ketika saudara mereka (Nuh) berkata kepada mereka: "Mengapa kamu tidak bertakwa?
 
107 Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu,
 
108 maka bertakwalah kepada Allah dan ta'atlah kepadaku.
 
109 Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan-ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.
 
110 Maka bertakwalah kepada Allah dan ta'atlah kepadaku".
 
111 Mereka berkata: "Apakah kami akan beriman kepadamu, padahal yang mengikuti kamu ialah orang-orang yang hina?"
 
112 Nuh menjawab: "Bagaimana aku mengetahui apa yang telah mereka kerjakan?
 
113 Perhitungan (amal perbuatan) mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku, kalau kamu menyadari.
 
114 Dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang beriman.
 
115 Aku (ini) tidak lain melainkan pemberi peringatan yang menjelaskan".
 
116 Mereka berkata: "Sungguh jika kamu tidak (mau) berhenti hai Nuh, niscaya benar-benar kamu akan termasuk orang-orang yang dirajam".
 
117 Nuh berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku;
 
118 maka itu adakanlah suatu keputusan antaraku dan antara mereka, dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang mu'min besertaku".
 
119 Maka Kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan.
 
120 Kemudian sesudah itu Kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal.
 
121 Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
 
122 Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
 
123 Kaum 'Aad telah mendustakan para rasul.
 
124 Ketika saudara mereka Hud berkata kepada mereka: "Mengapa kamu tidak bertakwa?
 
125 Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu,
 
126 maka bertakwalah kepada Allah dan ta'atlah kepadaku.
 
127 Dan sekali-kali aku tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.
 
128 Apakah kamu mendirikan pada tiap-tiap tanah tinggi bangunan untuk bermain-main ,
 
129 dan kamu membuat benteng-benteng dengan maksud supaya kamu kekal (di dunia)?
 
130 Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu menyiksa sebagai orang-orang kejam dan bengis.
 
131 Maka bertakwalah kepada Allah dan ta'atlah kepadaku.
 
132 Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui.
 
133 Dia telah menganugerahkan kepadamu binatang-binatang ternak, dan anak-anak,
 
134 dan kebun-kebun dan mata air,
 
135 sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar".
 
136 Mereka menjawab: "Adalah sama saja bagi kami, apakah kamu memberi nasehat atau tidak memberi nasehat,
 
137 (agama kami) ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang dahulu,
 
138 dan kami sekali-kali tidak akan diazab".
 
139 Maka mereka mendustakan Hud, lalu Kami binasakan mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
 
140 Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
 
141 Kaum Tsamud telah mendustakan rasul-rasul.
 
142 Ketika saudara mereka, Shaleh, berkata kepada mereka: "Mengapa kamu tidak bertakwa?
 
143 Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu,
 
144 maka bertakwalah kepada Allah dan ta'atlah kepadaku.
 
145 Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu, upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.
 
146 Adakah kamu akan dibiarkan tinggal di sini (di negeri kamu ini) dengan aman,
 
147 di dalam kebun-kebun serta mata air,
 
148 dan tanam-tanaman dan pohon-pohon korma yang mayangnya lembut.
 
149 Dan kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin;
 
150 maka bertakwalah kepada Allah dan ta'atlah kepadaku;
 
151 dan janganlah kamu menta'ati perintah orang-orang yang melewati batas,
 
152 yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan".
 
153 Mereka berkata: "Sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang kena sihir;
 
154 Kamu tidak lain melainkan seorang manusia seperti kami; maka datangkanlah sesuatu mu'jizat, jika kamu memang termasuk orang-orang yang benar."
 
155 Saleh menjawab: "Ini seekor unta betina, ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air, dan kamu mempunyai giliran pula untuk mendapatkan air di hari yang tertentu.
 
156 Dan janganlah kamu sentuh unta betina itu dengan sesuatu kejahatan, yang menyebabkan kamu akan ditimpa oleh azab hari yang besar."
 
157 Kemudian mereka membunuhnya, lalu mereka menjadi menyesal,
 
158 maka mereka ditimpa azab. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti yang nyata. Dan adalah kebanyakan mereka tidak beriman.
 
159 Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang
 
160 Kaum Luth telah mendustakan rasul-rasul,
 
161 ketika saudara mereka, Luth, berkata kepada mereka: "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
 
162 Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu,
 
163 maka bertakwalah kepada Allah dan ta'atlah kepadaku.
 
164 Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.
 
165 Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia,
 
166 dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas".
 
167 Mereka menjawab: "Hai Luth, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, benar-benar kamu termasuk orang-orang yang diusir"
 
168 Luth berkata: "Sesungguhnya aku sangat benci kepada perbuatanmu".
 
169 (Luth berdo'a): "Ya Tuhanku selamatkanlah aku beserta keluargaku dari (akibat) perbuatan yang mereka kerjakan."
 
170 Lalu Kami selamatkan ia beserta keluarganya semua,
 
171 kecuali seorang perempuan tua (isterinya), yang termasuk dalam golongan yang tinggal.
 
172 Kemudian Kami binasakan yang lain.
 
173 Dan Kami hujani mereka dengan hujan (batu) maka amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu.
 
174 Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti yang nyata. Dan adalah kebanyakan mereka tidak beriman.
 
175 Dan sesungguhnya Tuhanmu, benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
 
176 Penduduk Aikah telah mendustakan rasul-rasul;
 
177 ketika Syu'aib berkata kepada mereka: "Mengapa kamu tidak bertakwa?,
 
178 Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu,
 
179 maka bertakwalah kepada Allah dan ta'atlah kepadaku;
 
180 dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.
 
181 Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan;
 
182 dan timbanglah dengan timbangan yang lurus.
 
183 Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;
 
184 dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu".
 
185 Mereka berkata: "Sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang kena sihir,
 
186 dan kamu tidak lain melainkan seorang manusia seperti kami, dan sesungguhnya kami yakin bahwa kamu benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta.
 
187 Maka jatuhkanlah atas kami gumpalan dari langit, jika kamu termasuk orang-orang yang benar.
 
188 Syu'aib berkata: "Tuhanku lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan".
 
189 Kemudian mereka mendustakan Syu'aib, lalu mereka ditimpa azab pada hari mereka dinaungi awan. Sesungguhnya azab itu adalah azab hari yang besar.
 
190 Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
 
191 Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
 
192 Dan sesungguhnya Al Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam,
 
193 dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al Amin (Jibril),
 
194 ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan,
 
195 dengan bahasa Arab yang jelas.
 
196 Dan sesungguhnya Al Qur'an itu benar-benar (tersebut) dalam Kitab-kitab orang yang dahulu.
 
197 Dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa para ulama Bani Israil mengetahuinya?
 
198 Dan kalau Al Qur'an itu Kami turunkan kepada salah seorang dari golongan bukan Arab,
 
199 lalu ia membacakannya kepada mereka (orang-orang kafir); niscaya mereka tidak akan beriman kepadanya.
 
200 Demikianlah Kami masukkan Al Qur'an ke dalam hati orang-orang yang durhaka.
 
201 Mereka tidak beriman kepadanya, hingga mereka melihat azab yang pedih,
 
202 maka datanglah azab kepada mereka dengan mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya,
 
203 lalu mereka berkata: "Apakah kami dapat diberi tangguh?"
 
204 Maka apakah mereka meminta supaya disegerakan azab Kami?
 
205 Maka bagaimana pendapatmu jika Kami berikan kepada mereka keni'matan hidup bertahun-tahun,
 
206 Kemudian datang kepada mereka azab yang telah diancamkan kepada mereka,
 
207 niscaya tidak berguna bagi mereka apa yang mereka selalu meni'matinya.
 
208 Dan Kami tidak membinasakan sesuatu negeripun, melainkan sesudah ada baginya orang-orang yang memberi peringatan;
 
209 untuk menjadi peringatan. Dan Kami sekali-kali tidak berlaku zalim.
 
210 Dan Al Qur'an itu bukanlah dibawa turun oleh syaitan-syaitan.
 
211 Dan tidaklah patut mereka membawa turun Al Qur'an itu, dan merekapun tidak akan kuasa.
 
212 Sesungguhnya mereka benar-benar dijauhkan daripada mendengar Al Qur'an itu.
 
213 Maka janganlah kamu menyeru (menyembah) tuhan yang lain di samping Allah, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang diazab.
 
214 Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat,
 
215 dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman.
 
216 Jika mereka mendurhakaimu maka katakanlah: "Sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan";
 
217 Dan bertawakkallah kepada (Allah) Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang,
 
218 Yang melihat kamu ketika kamu berdiri (untuk sembahyang),
 
219 dan (melihat pula) perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud.
 
220 Sesungguhnya Dia adalah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
 
221 Apakah akan Aku beritakan kepadamu, kepada siapa syaitan-syaitan itu turun?
 
222 Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi yang banyak dosa,
 
223 mereka menghadapkan pendengaran (kepada syaitan) itu, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta.
 
224 Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat.
 
225 Tidakkah kamu melihat bahwasanya mereka mengembara di tiap-tiap lembah .
 
226 dan bahwasanya mereka suka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakan (nya)?,
 
227 kecuali orang-orang (penyair-penyair) yang beriman dan beramal saleh dan banyak menyebut Allah dan mendapat kemenangan sesudah menderita kezaliman. Dan orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali.
 Listen Quran Recitation
Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim

Use the following code to display the Quran Search Box in your website

World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones