37. As-Saaffaat - سورة الصافات - ( Those drawn up in Ranks ) - Read Quran القران الكريم in Bosnian translation
Advertisement
 
The Quran:
Show Arabic Text Show All Translations
سورة الصافات

37. As-Saaffaat | 182 verses | Those drawn up in Ranks | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher
1Tako Mi onih u redove poredanih
 
2i onih koji odvraćaju
 
3i onih koji Opomenu čitaju –
 
4vaš Bog je, uistinu, Jedan,
 
5Gospodar nebesa i Zemlje i onoga što je između njih i Gospodar istōkā!
 
6Mi smo nebo najbliže vama sjajnim zvijezdama okitili
 
7i čuvamo ga od svakog šejtana prkosnoga
 
8da ne prisluškuje meleke uzvišene; njih sa svih strana gađaju
 
9da ih otjeraju: njih čeka patnja neprekidna,
 
10a onoga koji što ugrabi – stigne svjetlica blistava.
 
11Upitaj ih da li je teže njih stvoriti ili sve ostalo što smo stvorili? – Njih stvaramo od ljepljive ilovače.
 
12Ti se diviš a oni se rugaju,
 
13a kada im se savjeti upućuju oni ih ne prihvaćaju,
 
14i kad dokaz vide, oni jedni druge na ismijavanje podstiču,
 
15i govore: "Ovo nije ništa drugo do prava čarolija!
 
16Zar kada poumiremo i kada kosti i zemlja postanemo, zar ćemo mi, zaista, biti oživljeni
 
17i naši preci davni?"
 
18Reci: "Da, a bićete i poniženi!"
 
19To će biti samo glas jedan, i svi će odjednom progledati
 
20i reći: "Teško nama, ovo je – Sudnji dan!"
 
21Da, ovo je Dan strašnoga suda u koji vi niste vjerovali!
 
22Sakupite nevjernike i one koji su se s njima družili i one kojima su se klanjali
 
23mimo Allaha, i pokažite im put koji u Džehennem vodi
 
24i zaustavite ih, oni će biti pitani:
 
25"Šta vam je, zašto jedni drugima ne pomognete?"
 
26Ali, toga Dana oni će se sasvim prepustiti
 
27i jedni drugima prebacivati:
 
28"Vi ste nas varali."
 
29"Nismo" – odgovoriće – "nego vi niste htjeli vjerovati,
 
30a nikakve vlasti nad vama nismo imali, obijestan narod ste bili
 
31i riječ Gospodara našeg da ćemo, doista, kaznu iskusiti na nama se ispunila,
 
32a u zabludu smo vas pozivali jer smo i sami u zabludi bili."
 
33I oni će toga dana zajedno na muci biti,
 
34jer Mi ćemo tako sa mnogobošcima postupiti.
 
35Kad im se govorilo: "Samo je Allah Bog!" – oni su se oholili
 
36i govorili: "Zar da napustimo božanstva naša zbog jednog ludog pjesnika?"
 
37A nije tako, on Istinu donosi i tvrdi da su svi poslanici istinu donosili,
 
38a vi ćete sigurno bolnu patnju iskusiti –
 
39kako ste radili, onako ćete kažnjeni biti!
 
40A Allahovi iskreni robovi
 
41posebnu će opskrbu imati,
 
42razno voće, i biće poštovani
 
43u džennetskim baščama nâslādā,
 
44na divanima, jedni prema drugima,
 
45biće posluženi pićem – iz izvora koji će stalno teći –
 
46bistrim i prijatnim onima koji budu pili,
 
47od njega neće glava boljeti i od njega se neće pamet gubiti.
 
48Pored njih će biti one koje će preda se gledati, očiju prekrasnih,
 
49kao da su one jaja pokrivena.
 
50I oni će jedan s drugim razgovarati,
 
51i jedan od njih će reći: "Imao sam druga jednoga
 
52koji je govorio: 'Zar i ti vjeruješ
 
53da ćemo, kada poumiremo i zemlja i kosti postanemo, doista, račun polagati?'"
 
54"Hoćete li pogledati?"
 
55I on će pogledati, i toga usred Džehennema ugledati.
 
56"Allaha mi" – reći će – "zamalo me nisi upropastio;
 
57da nije bilo milosti Gospodara moga, i ja bih se sada mučio."
 
58"A mi, je l' de, više nećemo umirati? –
 
59jednom smo umrli – više nećemo biti mučeni,
 
60to će, zaista, uspjeh veliki biti!"
 
61Za ovako nešto neka se trude trudbenici!
 
62A da li je bolja ta gozba ili drvo Zekkum
 
63koje smo nevjernicima kao kaznu odredili?
 
64To je drvo koje će usred Džehennema rasti;
 
65plod će mu poput glava šejtanskih biti.
 
66Oni će se njime hraniti i trbuhe svoje njime puniti,
 
67zatim će to s ključalom vodom izmiješati,
 
68a potom će se, sigurno, opet u Džehennem vratiti.
 
69Oni su očeve svoje u zabludi zatekli
 
70pa i oni stopama njihovim nastavili,
 
71a i prije njih su većinom drevni narodi u zabludi bili,
 
72iako smo im Mi slali one koji su ih opominjali;
 
73zato pogledaj kakav je bio kraj onih koji su bili opomenuti,
 
74samo nije bilo tako s Allahovim robovima iskrenim.
 
75A kada Nas je Nuh zovnuo, Mi smo se lijepo odazvali:
 
76njega i porodicu njegovu nevolje teške smo spasili
 
77i samo potomke njegove u životu ostavili,
 
78i u naraštajima kasnijim mu spomen sačuvali:
 
79"Mir Nuhu od svjetova svih!"
 
80Eto tako Mi nagrađujemo one koji dobra djela čine,
 
81on je bio rob Naš, vjernik,
 
82a ostale smo poslije potopili.
 
83Iste vjere kao i on bio je i Ibrahim,
 
84kad je Gospodaru svome iskrena srca došao,
 
85kad je ocu svome i narodu svome rekao: "Čemu se to vi klanjate?
 
86Zar lažna božanstva umjesto Allaha hoćete?
 
87I šta o Gospodaru svjetova mislite?"
 
88I on baci pogled na zvijezde,
 
89pa reče: "Ja ću se, evo, razboljeti!" –
 
90i oni ga napustiše, uzmaknuvši,
 
91a on se kumirima njihovim prikrade, pa reče: "Zašto ne jedete?
 
92Šta vam je, što ne govorite?" –
 
93i krišom im priđe desnom rukom ih udarajući,
 
94pa mu narod trkom dođe.
 
95"Kako se možete klanjati onima koje sami klešete?" – upita –
 
96"kad Allah stvara i vas i ono što napravite?"
 
97"Pripremite za njega lomaču" – povikaše – "pa ga u vatru bacite!"
 
98I htjedoše ga na muke staviti, ali Mi njih učinismo poniženim.
 
99"Idem onamo gdje mi je Gospodar moj naredio" – reče – "On će me kuda treba uputiti.
 
100Gospodaru moj, daruj mi porod čestit!" –
 
101i Mi smo ga obradovali dječakom blage naravi.
 
102I kad on odraste toliko da mu poče u poslu pomagati, Ibrahim reče: "O sinko moj, u snu sam vidio da te trebam zaklati, pa šta ti misliš?" – "O oče moj" – reče – "onako kako ti se naređuje, postupi; vidjećeš, ako Bog da, da ću sve izdržati."
 
103I njih dvojica poslušaše, i kad ga on čelom prema zemlji položi,
 
104Mi ga zovnusmo: "O Ibrahime,
 
105ti si se Objavi u snu odazvao; – a Mi ovako nagrađujemo one koji dobra djela čine –
 
106to je, zaista, bilo pravo iskušenje!" –
 
107i kurbanom velikim ga iskupismo
 
108i u naraštajima kasnijim mu spomen sačuvasmo:
 
109"Nek je u miru Ibrahim!"
 
110Eto tako Mi nagrađujemo one koji dobra djela čine,
 
111a on je, doista, bio rob Naš, vjernik,
 
112i obradovali smo ga Ishakom, vjerovjesnikom i čovjekom dobrim,
 
113i blagoslovili smo i njega i Ishaka; a među potomcima njihovim ima vjernika i nevjernika očitih.
 
114I Musau i Harunu smo milost ukazali,
 
115pa i njih i narod njihov nevolje velike spasili
 
116i pomogli im da pobijede,
 
117i Knjigu im jasnu dali
 
118i obojicu na Pravi put uputili
 
119i u naraštajima kasnijim im spomen sačuvali:
 
120"Nek su u miru Musa i Harun!"
 
121Eto tako Mi nagrađujemo one koji dobra djela čine,
 
122a njih dvojica su, uistinu, bili robovi Naši, vjernici.
 
123I Iljas je bio poslanik.
 
124Kad on reče narodu svome: "Zar se ne bojite?
 
125Što se Balu klanjate, a najljepšeg Stvoritelja ostavljate,
 
126Allaha, Gospodara svoga i Gospodara vaših predaka drevnih?" –
 
127oni ga lašcem nazvaše i zato će, sigurno, u vatru svi oni biti bačeni,
 
128samo neće oni Allahovi robovi koji su Mu bili odani.
 
129I sačuvasmo mu spomen u naraštajima kasnijim:
 
130"Nek je u miru Iljas!"
 
131Eto tako Mi nagrađujemo one koji dobra djela čine,
 
132a on je bio rob Naš, vjernik.
 
133I Lut je bio poslanik.
 
134Mi smo njega i čitavu njegovu porodicu spasili –
 
135osim starice, ona je nastradala s onima koji su nastradali –
 
136a ostale smo uništili,
 
137i vi pored nastambi njihovih prolazite i danju
 
138i noću, pa zašto se ne urazumite?
 
139I Junus je bio poslanik.
 
140I on pobježe na jednu lađu prepunu
 
141i baci kocku i kocka na njega pade,
 
142i riba ga proguta, a bio je zaslužio prijekor,
 
143i da nije bio jedan od onih koji Allaha hvale,
 
144sigurno bi ostao u utrobi njenoj do Dana kad će svi biti oživljeni,
 
145i Mi ga izbacismo na jedno pusto mjesto, a on je bio bolan,
 
146i učinismo da iznad njega izraste vriježa jedne tikve,
 
147i poslasmo ga stotini hiljada ljudi, i više,
 
148i oni povjerovaše, i njima dadosmo da do roka određenog požive.
 
149A upitaj ih: "Zar su za Gospodara tvoga – kćeri, a za njih – sinovi,
 
150zar smo u njihovu prisustvu meleke kao žene stvorili?"
 
151Eto, oni, zbog toga što lažu, doista govore:
 
152"Allah je rodio" – oni su, zaista, lažljivci.
 
153Zar je On kćeri sinovima pretpostavio?
 
154Šta vam je, kako rasuđujete?!
 
155Zašto ne razmislite?
 
156Ili, gdje vam je dokaz očiti?
 
157Donesite Knjigu svoju, ako istinu govorite!
 
158Mnogobošci između Njega i džina srodstvo uspostavljaju, a džini odavno znaju da će oni koji tako govore u vatru biti bačeni –
 
159hvaljen neka je Allah i daleko od onoga kako Ga oni predstavljaju!
 
160Allahovi iskreni robovi nisu za to krivi.
 
161Ali, ni vi, sa onima kojima se klanjate,
 
162ne možete o njima nikoga u zabludu zavesti,
 
163možete samo onoga koji će ionako u vatri gorjeti.
 
164"Svakome od nas mjesto je određeno,
 
165mi smo u redove poredani,
 
166i samo Njega hvalimo!"
 
167A oni su, sigurno, govorili:
 
168"Da smo mi Knjigu imali kao što su je imali narodi prijašnji,
 
169sigurno bismo bili Allahovi robovi iskreni!"
 
170Ali u Kur'an ne htjedoše povjerovati, i znaće oni!
 
171A riječ Naša je davno rečena o robovima Našim, o poslanicima:
 
172"Oni će biti, doista, potpomognuti
 
173i vojska Naša će zacijelo pobijediti!"
 
174Zato se okreni od njih za neko vrijeme
 
175i posmatraj ih, i oni će posmatrati!
 
176Zar oni kaznu Našu da požuruju?
 
177Kad ih ona stigne, zlo će jutro osvanuti onima koji su bili opomenuti!
 
178Zato se okreni od njih za neko vrijeme
 
179i posmatraj, i oni će posmatrati!
 
180Veličanstven je Gospodar tvoj, Dostojanstveni, i daleko od onoga kako Ga predstavljaju oni! –
 
181i mir poslanicima
 
182i hvaljen neka je Allah, Gospodar svjetova!
 Listen Quran Recitation
Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim

Use the following code to display the Quran Search Box in your website

World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones