37. As-Saaffaat - سورة الصافات - ( Those drawn up in Ranks ) - Read Quran القران الكريم in Dutch translation
Advertisement
 
The Quran:
Show Arabic Text Show All Translations
سورة الصافات

37. As-Saaffaat | 182 verses | Those drawn up in Ranks | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher
1Ik zweer bij de engelen, die zich in orde scharen.
 
2En bij hen die de wolken voortdrijven en verspreiden.
 
3En bij hen, die den Koran lezen als eene vermaning,
 
4Waarlijk, uw Heer is eenig.
 
5De Heer van hemel en aarde en van alles wat daartusschen is, en de Heer van het Oosten.
 
6Wij hebben den ondersten hemel met het versiersel der sterrren getooid.
 
7En wij hebben daarin een wachter tegen iederen weerspannigen duivel geplaatst.
 
8Opdat zij niet luisteren naar het gesprek der verheven vorsten (want zij worden van alle zijden bestormd),
 
9En eene zware marteling is voor hen gereed gemaakt.
 
10Behalve hij, die een woord steelsgewijze opvangt, en door eene vlammende schicht wordt getroffen.
 
11Vraag daarom den bewoners van Mekka, of zij van nature sterker zijn dan de engelen welke wij hebben geschapen? Waarlijk wij hebben hen van harde klei geschapen.
 
12Gij verbaast u over Gods macht en hunne weêrspannigheid; maar zij spotten over de bewijsmiddelen, welke aangevoerd worden om hen te overtuigen.
 
13Als zij gewaarschuwd worden, nemen zij geene waarschuwing aan.
 
14En als zij iets zien, spotten zij er mede.
 
15En zeggen: Dit is niet anders dan duidelijke tooverij.
 
16Nadat wij dood zullen wezen en tot stof en beenderen zijn geworden, zullen wij dan werkelijk tot het leven worden opgewekt.
 
17En onze voorvaderen ook?
 
18Antwoord: Ja! en dan zult gij veracht wezen.
 
19Er zal slechts eenmaal op de trompet worden geblazen, en zij zullen rond zien.
 
20En zullen zeggen: Wee over ons! Dit is de dag des oordeels.
 
21Dit is de dag der onderscheiding tusschen de rechtvaardigen en de zondaren, dien gij als eene leugen verwerpt.
 
22Verzamel degenen, die onrechtvaardig hebben gehandeld en hunne makkers, en de afgoden welke zij aanbaden.
 
23Naast God, en leidt hen op den weg der hel.
 
24En plaats hen voor Gods vierschaar; want zij zullen geroepen worden om rekenschap af te leggen.
 
25Wat deert u, dat gij elkander niet verdedigt?
 
26Maar op dien dag zullen zij zich aan Gods oordeel onderwerpen.
 
27En zij zullen elkander naderen en onder elkander twisten.
 
28En de verleiden zullen zeggen tot hen die hen hebben verleid: Waarlijk, gij kwaamt tot ons met voorspellingen van voorspoed.
 
29En de verleiders zullen antwoorden: Neen! gij waart veeleer geene ware geloovigen;
 
30Want wij hadden geene macht over u, om u te dwingen, maar gij hebt vrijwillig gezondigd.
 
31Daarom werd het vonnis van onzen Heer rechtvaardig over ons uitgesproken, en wij zullen zekerlijk zijne wraak proeven.
 
32Wij verleidden u, maar wij dwaalden ook zelven.
 
33Zij zullen op dezen dag dus beiden deelgenooten van dezelfde straf zijn.
 
34Zoo zullen wij met de zondaren handelen;
 
35Want toen er tot hen werd gezegd: Er is geen god buiten den waren God, bliezen zij zich op met hoogmoed.
 
36En zeiden: zullen wij onze goden voor een bezeten dichter verlaten?
 
37Neen! hij komt met de waarheid en legt getuigenis af voor de vroegere gezanten.
 
38Gij zult zekerlijk de pijnlijke martelingen der hel proeven.
 
39En gij zult niet vergolden worden, dan overeenkomstig uwe werken.
 
40Maar wat de oprechte dienaren Gods betreft.
 
41Zij zullen een zekeren voorraad in het paradijs hebben:
 
42Namelijk heerlijke vruchten, en zij zullen geëerd worden.
 
43Zij zullen in tuinen des vermaaks geplaatst worden.
 
44Leunende in tegenover elkander geplaatste zetels.
 
45Een beker zal onder hen worden rondgereikt, gevuld aan eene heldere fontein;
 
46Een heerlijkheid voor hen, die er van zullen drinken.
 
47Het zal het verstand niet benevelen, en zij zullen er niet door bedwelmd worden.
 
48En nabij hen zullen de maagden van het paradijs liggen, hare blikken, behalve van hunne bruidegommen, van ieder een afwendende, hebbende groote, zwarte oogen,
 
49En gelijkende op de eieren van een struisvogel, zorgvol met vederen bedekt.
 
50En zij zullen zich tot elkander wenden, en elkander vragen doen.
 
51En een van hen zal zeggen: Waarlijk, ik had een vertrouwden vriend, terwijl ik op de wereld leefde.
 
52Die tot mij zeide: Zijt gij een van hen, die de waarheid der opstanding betuigen?
 
53Nadat wij dood zullen zijn, en tot stof en beenderen veranderd wezen, zullen wij dan zekerlijk worden geoordeeld?
 
54Dan zal hij tot zijne makkers zeggen: Wilt gij nederzien?
 
55En zij zullen nederzien en hem in het midden der hel ontwaren.
 
56En hij zal tot hem zeggen: Bij God! er ontbrak weinig aan, of gij hadt mij verdorven.
 
57En was het niet door de genade van mijnen Heer, dan ware ik zeker aan eene eeuwige marteling overgeleverd geworden.
 
58Zullen wij een anderen dan onzen eersten dood sterven?
 
59Of ondergaan wij eenige straf?
 
60Waarlijk, wij genieten eene groote gelukzaligheid.
 
61Laten de arbeiders arbeiden om eene gelukzaligheid gelijk deze te verwerven.
 
62Is dit een beter onthaal, of de boom van al Zakkum?
 
63Waarlijk, wij hebben dien aangeduid als eene aanleiding tot twist onder de onrechtvaardigen
 
64Het is een boom die aan den bodem der hel ontspruit.
 
65De vrucht daarvan gelijkt op de hoofden van duivelen.
 
66De verdoemden zullen daarvan eten, en hunne buiken daarmede vullen.
 
67Vervolgens zal hun een mengsel van vuil en kokend water te drinken worden gegeven.
 
68Daarna zullen zij in de hel terugkeeren.
 
69Zij bevonden dat hunne vaderen dwalende waren.
 
70En zij traden haastig in hunne voetstappen;
 
71Want het meerendeel der oude volken dwaalden vóór hen.
 
72Wij zonden vroeger waarschuwers tot hen;
 
73Maar zie hoe ellendig het einde was van degenen, die gewaarschuwd werden.
 
74En die niet onze oprechte dienaren waren.
 
75Noach riep ons in vroegere dagen aan, en wij verhoorden hem genadiglijk.
 
76En wij bevrijdden hem en zijn gezin uit de groote ellende.
 
77Wij deden zijne nakomelingschap den zondvloed overleven, om de aarde te bevolken.
 
78En wij lieten hem de volgende begroeting door de verste nakomelingschap geven:
 
79Vrede zij op Noach onder alle schepselen!
 
80Zoo beloonen wij de rechtvaardigen.
 
81Want hij was een van onze dienaren, de ware geloovigen.
 
82Daarna verdronken wij de anderen.
 
83Abraham was mede van zijnen godsdienst;
 
84Toen hij met een volkomen hart tot zijn Heer kwam.
 
85Toen hij tot zijn vader en zijn volk zeide: Wat vreest gij?
 
86Kiest gij bij voorkeur valsche goden boven den waren God?
 
87Wat is dus uwe meening opzichtens den Heer aller schepselen?
 
88En hij beschouwde de sterren.
 
89En zeide: Waarlijk, ik zal ziek wezen en niet bij uwe offeringen tegenwoordig zijn.
 
90En zij keerden zich af en verlieten hem.
 
91En Abraham wendde zich in het geheim tot hunne goden, en zeide spottende tot hen: Eet gij niet van het vleesch dat u is voorgezet?
 
92Wat deert u, dat gij niet spreekt?
 
93En hij keerde zich tot hen, en sloeg hen met zijne rechterhand en vernietigde hen.
 
94En zijn volk kwam haastig tot hem.
 
95Hij zeide: Aanbidt gij de beelden die gij zelven snijdt?
 
96Terwijl God u heeft geschapen en ook datgene wat gij maakt.
 
97Zij zeiden: Richt een brandstapel voor hem op en werp hem in het gloeiende vuur.
 
98En zij smeedden eene list tegen hem. Maar wij deden hem het onderspit delven en bevrijdden hem.
 
99En Abraham zeide: Waarlijk, ik ga tot mijnen Heer, die mij zal richten.
 
100O Heer! geef mij eene rechtvaardige nakomelingschap.
 
101Daarom maakten wij hem bekend, dat hij een zoon zou bekomen, die een zachten aard zou hebben.
 
102En toen hij den ouderdom der jongelingschap had bereikt, en zich met hem in de verrichtingen van den godsdienst kon vereenigen. Zeide Abraham tot hem: O mijn zoon! waarlijk, ik zag in een droom, dat ik u als eene offerande zoude aanbieden. Overweeg dus wat gij meent, dat ik zal doen. Hij antwoordde: O mijn vader! doe wat u bevolen werd; indien het Gode behaagt, zult gij bevinden dat ik het lijdzaam zal ondergaan.
 
103En toen zij beiden zich aan den goddelijken wil hadden onderworpen, en Abraham zijn zoon voorover op het aangezicht had gelegd.
 
104Riepen wij hem toe: O Abraham!
 
105Gij hebt aan uw visioen geloofd. Zoo beloonen wij den rechtvaardige.
 
106Waarlijk, dit was eene duidelijke proef.
 
107En wij losten zijn zoon met een edel slachtoffer uit.
 
108En wij lieten hem de volgende groete door de verste nakomelingschap bewaren;
 
109Namelijk: Vrede zij op Abraham!
 
110Zoo beloonen wij den rechtvaardige;
 
111Want hij was een onzer geloovige dienaren.
 
112Wij verblijdden hem met de belofte van Izaäk, een rechtvaardigen profeet.
 
113En wij zegenden hem en Izaäk; en onder hunne nakomelingschap waren eenige rechtvaardigen, en anderen, die klaarblijkelijk hunne eigene zielen nadeel toebrachten.
 
114Wij waren ook vroeger genadig omtrent Mozes en Aäron.
 
115En wij bevrijdden hen en hun volk van eene groote ellende.
 
116Wij ondersteunden hen tegen de Egyptenaren, en zij werden overwinnaars.
 
117Wij gaven hun het duidelijke boek der wet.
 
118Wij leidden hen op den rechten weg.
 
119En wij lieten de volgende groete door de verste nakomelingschap voor hen bewaren;
 
120Namelijk: Vrede zij op Mozes en Aäron!
 
121Zoo beloonen wij de rechtvaardigen.
 
122Want zij waren twee onzer geloovige dienaren.
 
123En Elias was mede een dergenen, die door ons werden gezonden.
 
124Toen hij tot zijn volk zeide: Vreest gij God niet?
 
125Roept gij Baal aan, en verzaakt gij den uitmuntendsten schepper?
 
126God is uw Heer en de Heer uwer voorvaderen.
 
127Maar zij beschuldigden hem van bedrog.
 
128Weshalve zij aan de eeuwige straf zullen worden overgeleverd, behalve de oprechte dienaren Gods
 
129En wij lieten de volgende groete door de verste nakomelingschap voor hem bewaren.
 
130Namelijk: Vrede zij op Ilyasin!
 
131Zoo beloonen wij den rechtvaardige.
 
132Want hij was een onzer geloovige dienaren.
 
133En Lot was mede een dergenen, die door ons werden gezonden.
 
134Toen wij hem en zijn geheel gezin bevrijden.
 
135Behalve eene oude vrouw, zijne huisvrouw, die omkwam met hen die achterbleven.
 
136Daarna verdelgden wij de anderen.
 
137En gij, o bewoners van Mekka! komt de plaatsen voorbij waar zij eens hebben gewoond, als gij des ochtends reist.
 
138En des nachts. Zult gij dan niet begrijpen?
 
139Jonas was mede een dergenen die door ons werden gezonden.
 
140Toen hij in een geladen schip vluchtte.
 
141En zij die aan boord waren, lootten onder elkander en hij werd veroordeeld.
 
142En de visch verzwolg hem; want hij had eene bestraffing verdiend.
 
143En indien hij niet eene ware geweest van hen die God loven.
 
144Waarlijk, dan ware hij, tot den dag der opstanding, in den buik van den visch gebleven.
 
145En wij wierpen hem op het naakte strand, en hij was ziek.
 
146Wij deden een pompoenplant over hem heen groeien.
 
147Wij zonden hem daarna tot een volk van honderdduizend zielen of meer.
 
148En zij geloofden: daarom lieten wij hun dit leven nog voor eenigen tijd genieten.
 
149Vraag aan de bewoners van Mekka of uw Heer dochters heeft gelijk zij zonen hebben?
 
150Hebben wij ook de engelen van het vrouwelijke geslacht geschapen, en waren zij er getuigen van?
 
151Zeggen zij niet, volgens hunne eigene, valsche uitvinding:
 
152God heeft eene nakomelingschap gebaard? en zij zijn niet werkelijk leugenaars?
 
153Heeft hij bij voorkeur dochters boven zonen verkozen?
 
154Gij hebt geene reden aldus te oordeelen.
 
155Wilt gij dus niet vermaand wezen?
 
156Of hebt gij een duidelijk bewijs voor hetgeen gij zegt?
 
157Brengt thans uw boek der openbaringen voor den dag, indien gij de waarheid spreekt.
 
158En zij maken hem tot een verwante der geniussen, terwijl de geniussen weten, dat hij, die zulke dingen verklaart, aan de eeuwige straf zal worden overgeleverd.
 
159(God is verheven, boven datgene wat zij nopens hem verklaren):
 
160Maar niet Gods oprechte dienaren.
 
161Maar gij en de goden, welke gij aanbidt,
 
162Zullen niemand nopens God verleiden.
 
163Behalve hem die bestemd is om in de hel verbrand te worden.
 
164Er is niemand van ons, of hij heeft een bestemde plaats.
 
165Wij scharen ons in orde,
 
166Gods bevelen afwachtende, en wij verkondigen den goddelijken lof.
 
167De ongeloovigen zeiden:
 
168Indien wij door een boek met goddelijke openbaringen waren begunstigd geworden, van diegene welke aan de ouden werden geschonken.
 
169Zouden wij zeker oprechte dienaren Gods zijn geweest;
 
170Maar thans, nu de Koran is geopenbaard, gelooven zij daarin niet; doch hier namaals zullen zij het gevolg van hun ongeloof kennen.
 
171Ons woord werd vroeger aan onze dienaren, de gezanten, gegeven.
 
172Dat zij zekerlijk tegen de ongeloovigen zouden ondersteund worden,
 
173En dat onze legers de overwinning zouden behalen.
 
174Wend u dus gedurende eenen tijd van hen af.
 
175En zie de rampen die hen zullen bedroeven; want zij zullen uwe toekomstige overwinning en uwen voorspoed zien.
 
176Trachten zij daarom onze wraak te verhaasten?
 
177Waarlijk, wanneer die in hunne afgesloten hoven zal nederdalen, zal het een slechte ochtend zijn voor hen, die te vergeefs werden gewaarschuwd.
 
178Wend u dus voor eenigen tijd van hen af.
 
179Hierna zullen zij uwe overwinning en hunne straf ontwaren.
 
180Geloofd zij uw Heer, de Heer die verre verheven is boven hetgeen zij van hem verklaren!
 
181Vrede zij op zijne gezanten.
 
182En geloofd zij God, de Heer van alle schepselen!
 Listen Quran Recitation
Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim

Use the following code to display the Quran Search Box in your website

World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones