37. As-Saaffaat - سورة الصافات - ( Those drawn up in Ranks ) - Read Quran القران الكريم in Farsi translation
Advertisement
 
The Quran:
Show Arabic Text Show All Translations
سورة الصافات

37. As-Saaffaat | 182 verses | Those drawn up in Ranks | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher
1سوگند به صف بستگان [مانند فرشتگان، نمازگزاران و جهادگران] که صفی [منظم و استوار] بسته اند،
 
2و به بازدارندگان که [انسان را از گناهان] به شدت باز می دارند،
 
3و به تلاوت کنندگان وحی،
 
4که بی تردید معبود شما یگانه است،
 
5پروردگار آسمان ها وزمین وآنچه میان آنهاست، و پروردگار مشرق ها،
 
6همانا ما آسمان دنیا را به زیور ستارگان آراستیم،
 
7و آن را از هر شیطان سرکشی حفظ کردیم،
 
8آنان نمی توانند به سخنان فرشتگان بسیار مکرم و شریف گوش فرا دهند، و [هرگاه به گوش دادن برخیزند] از هر سو [شهاب] به سویشان پرتاب می شود،
 
9تا با خفت وخواری رانده شوند، وبرای آنان عذابی همیشگی است،
 
10مگر آنکه شیطانی خبری را [دزدانه و] با سرعت برباید [و فرار کند] که در این صورت گلوله ای آتشین و شکافنده او را دنبال می کند.
 
11پس از منکران معاد بپرس: آیا آفرینش آنان سخت تر و دشوارتر است یا آنچه [مانند فرشتگان، آسمان ها، زمین، کوه ها و...] آفریده ایم؟ [به یقین آفرینش آنان کاری ناچیز است چون] ما آنان را از گِلی چسبنده آفریده ایم،
 
12بلکه [تو از انکارشان] تعجب می کنی و آنان مسخره می کنند،
 
13و هنگامی که به آنان تذکر، می دهند متذکّر نمی شوند؛
 
14و چون معجزه ای را می بینند به شدت مسخره می کنند [و دیگران را هم به مسخره وامی دارند،]
 
15و می گویند: این جز جادویی آشکار نیست.
 
16[می گویند:] آیا زمانی که ما مُردیم و خاک و استخوان شدیم، حتماً برانگیخته می شویم؟
 
17و آیا پدران پیشین ما [هم برانگیخته می شوند؟]
 
18بگو: آری، [برانگیخته می شوید] در حالی که خوار و ناچیز هستید.
 
19جز این نیست که آن یک فریاد عظیم است که [وقتی واقع شود] ناگاه [همه زنده می شوند و حیرت زده منظره قیامت را] می نگرند،
 
20و می گویند: ای وای بر ما! این روز جزاست!
 
21[آری] این همان روز جدایی [میان حق و باطل] است که همواره آن را انکار می کردید.
 
22[آن گاه ندا رسد:] ستمکاران و هم ردیفان آنان و معبودهایی را که همواره به جای خدا می پرستیدند، گرد آورید.
 
23پس همه را به سوی راه دوزخ راهنمایی کنید.
 
24آنان را نگه دارید که حتماً مورد بازپرسی قرار می گیرند.
 
25[به آنان گویند:] شما را چه شده که یکدیگر را [برای رهایی از عذاب] یاری نمی دهید؟
 
26[نه اینکه نمی توانند یکدیگر را یاری دهند] بلکه آنان امروز فروتنانه تسلیم [قدرت حق] هستند،
 
27به یکدیگر رو کرده از هم می پرسند: [این چه وضعی است؟]
 
28[پس پیروان گمراه به پیشوایان گمراه کننده] می گویند: همانا شما از راه خیرخواهی به سوی ما می آمدید، [ولی کارتان جز فریب و نیرنگ نبود!]
 
29می گویند: [ما را تقصیری نیست] بلکه خود شما اهل ایمان نبودید،
 
30و ما را بر شما هیچ تسلطی نبود، بلکه شما مردمی طغیان گر و سرکش بودید.
 
31اکنون فرمان عذاب پروردگارمان بر ما محقق و ثابت شد که همه ما چشندگان عذاب خواهیم بود.
 
32[سبک مغزی و تعصّب شما زمینه گمراهی شما شد] پس ما شما را گمراه کردیم؛ زیرا خودمان گمراه بودیم،
 
33پس بی تردید همه 2آنان در آن روز در عذاب شریک اند،
 
34ما با مجرمان این گونه رفتار می کنیم؛
 
35زیرا آنان چنین بودند که هر زمان به آنان می گفتند: معبودی جز خدا نیست، تکبّر می کردند،
 
36و [همواره] می گفتند: آیا باید به خاطر شاعری دیوانه معبودان خود را رها کنیم؟!
 
37[چنین نیست که می پندارید] بلکه او حق را آورده و پیامبران را تصدیق کرده است.
 
38بی تردید شما [کوردلان] عذاب دردناک را خواهید چشید،
 
39و جز آنچه که همواره انجام می دادید، پاداش داده نمی شوید،
 
40جز بندگان خالص شده خدا [که از هر کیفری در امانند،]
 
41برای آنان رزق و روزی معین و ویژه ای است،
 
42میوه هایی [گوناگون] در حالی که مورد اکرام خواهند بود،
 
43در بهشت های پر نعمت،
 
44در حالی که بر تخت هایی روبه روی یکدیگر [تکیه زده اند،]
 
45جامی از نوشیدنی زلال و پاک گرداگردشان می گردانند،
 
46[نوشیدنی] سپید [و درخشنده] و لذت بخش برای نوشندگان،
 
47نه در آن مایه فساد [جسم و عقل] است، و نه از آن مست و بیهوش می شوند،
 
48و در کنارشان زنانی هستند که فقط به شوهرانشان عشق می ورزند.
 
49گویا آنان [از سپیدی] تخم شترمرغی هستند که [زیر پر و بال] پوشیده شده اند [و هرگز دست کسی به آنان نرسیده است.]
 
50پس برخی از آنان به برخی دیگر رو کرده از [حال] یکدیگر می پرسند.
 
51گوینده ای از آنان می گوید: همانا من [در دنیا] هم نشینی داشتم.
 
52[که همواره از روی تعجب به من] می گفت: آیا تو از باور دارندگان [رستاخیز و زنده شدن مردگان] هستی؟
 
53آیا زمانی که ما مردیم و خاک استخوان شدیم، حتماً [زنده می شویم و] پاداشمان می دهند؟
 
54[سپس به دوستان بهشتی خود] می گوید: آیا شما با من به دوزخ سر می کشید [تا از هم نشینم خبری بگیرید که در کجا و در چه حالی است؟]
 
55پس خود او به دوزخ سر می کشد و هم نشینش را وسط دوزخ می بیند.
 
56[به او] می گوید: به خدا سوگند نزدیک بود، مرا به هلاکت بیندازی.
 
57و اگر توفیق و رحمت پروردگارم نبود، حتماً از احضارشدگان [در دوزخ] بودم.
 
58[آن گاه به دوستان بهشتی خود می گوید:] آیا ما [برای همیشه در بهشتیم و] هرگز نمی میریم؟
 
59[و] جز همان مرگ نخستین [که در دنیا سراغمان آمد مرگی دیگر به سراغمان نخواهد آمد] و ما هرگز عذاب نخواهیم شد؟ [شگفتا! چه لطف خاصی از سوی خدا به ما شده است!]
 
60بی تردید این همان کامیابی بزرگ است.
 
61پس باید برای چنین پاداشی عمل کنندگان عمل کنند.
 
62آیا این [بهشت جاودان پر نعمت] برای پذیرایی بهتر است یا درخت زقّوم؟
 
63ما آن را برای ستمکاران مایه شکنجه و عذاب قرار داده ایم.
 
64آن درختی است که در قعر دوزخ می روید،
 
65شکوفه هایش مانند سرهای شیاطین [بسیار بدنما و زشت] است.
 
66پس این منکران لجوج حتماً از آن می خورند و شکم ها را از آن پر می کنند.
 
67آن گاه به ناچار روی آن [به عنوان نوشیدنی] مخلوطی از آب بسیار داغ و متعفّن برای آنان خواهد بود!
 
68سپس بازگشتشان حتماً به سوی دوزخ است.
 
69[سزاوار بودنشان در قیامت به این همه عذاب به سبب این است که] آنان پدرانشان را گمراه یافتند،
 
70و [با اینکه می دانستند گمراهند بدون اندیشه و تأمل] عجولانه از پی آنان می رفتند!
 
71و به راستی پیش از اینان بیشتر پیشینیان گمراه شدند،
 
72و بی تردید ما در میان آنان بیم دهندگانی فرستادیم.
 
73پس با تأمل بنگر سرانجام بیم داده شدگان چگونه بود؟
 
74[همه هلاک شدند] جز بندگان خالص شده خدا،
 
75و نوح ما را ندا کرد [و ما ندایش را اجابت کردیم] پس ما به راستی نیکو اجابت کننده ای هستیم،
 
76و او و خاندانش را از آن اندوه بزرگ نجادت دادیم.
 
77و تنها ذریه او را [در زمین] باقی گذاشتیم،
 
78و در میان آیندگان برای او نام نیک به جا گذاشتیم؛
 
79سلام بر نوح در میان جهانیان.
 
80به راستی ما نیکوکاران را این گونه پاداش می دهیم.
 
81بی تردید او از بندگان مؤمن ما بود.
 
82سپس دیگران را غرق کردیم؛
 
83و به راستی ابراهیم از پیروان نوح بود،
 
84هنگامی که با دلی پاک به سوی پروردگارش آمد.
 
85[یاد کن] هنگامی را که به پدر و قومش گفت: چیست آنچه می پرستید؟
 
86آیا به جای خدا معبودان دروغین را می خواهید.
 
87پس گمانتان به پروردگار جهانیان چیست؟ [که غیر او را می پرستید،]
 
88[چون از او دعوت کردند که شبانه به مراسم عیدشان برود] نگاهی به ستارگان انداخت،
 
89و گفت: به راستی من بیمارم.
 
90پس پشت کنان از او روی گرداندند.
 
91او هم مخفیانه به سوی بت هایشان رفت و [از روی ریشخند] گفت: آیا غذا نمی خورید؟
 
92شما را چه شده که سخن نمی گویید؟
 
93پس [به آنها روی آورد و] با دست راست ضربه ای کاری بر آنها کوبید [و خردشان کرد.]
 
94مردم با شتاب به سوی او آمدند.
 
95[به آنان] گفت: آیا آنچه را [با دست خود] می تراشید، می پرستید؟!
 
96در حالی که خدا شما را و آنچه را می سازید، آفریده است.
 
97گفتند: برای او بنایی بسازید [که گنجایش آتش فراوانی داشته باشد] پس او را در آتش شعلهور بیندازید.
 
98پس خواستند به او نیرنگی زنند، ولی ما آنان را پست و شکست خورده کردیم.
 
99و [وقتی از این مهلکه جان سالم به در برد] گفت: به راستی من به سوی پروردگارم می روم، و [او] به زودی مرا راهنمایی خواهد کرد.
 
100پروردگارا! مرا فرزندی که از صالحان باشد عطا کن.
 
101پس ما او را به پسری بردبار مژده دادیم.
 
102هنگامی که با او به [مقام] سعی رسید، گفت: پسرکم! همانا من در خواب می بینم که تو را ذبح می کنم، پس با تأمل بنگر رأی تو چیست؟ گفت: پدرم آنچه به آن مأمور شده ای انجام ده اگر خدا بخواهد مرا از شکیبایان خواهی یافت.
 
103پس هنگامی که آن دو تسلیم [خواسته خدا] شدند و ابراهیم، جبین او را به زمین نهاد [تا ذبحش کند]
 
104و او را ندا دادیم که ای ابراهیم!
 
105خوابت را تحقق دادی [و فرمان پروردگارت را اجرا کردی]، به راستی ما نیکوکاران را این گونه پاداش می دهیم [که نیّت پاک و خالصشان را به جای عمل می پذیریم.]
 
106به یقین این همان آزمایش روشن بود.
 
107و ما اسماعیل را در برابر قربانی بزرگی [از ذبح شدن] رهانیدیم،
 
108و در میان آیندگان برای او [نام نیک] به جا گذاشتیم.
 
109سلام بر ابراهیم.
 
110[ما] نیکوکاران را این گونه پاداش می دهیم.
 
111بی تردید او از بندگان مؤمن ما بود،
 
112و ما او را به اسحاق که پیامبری از شایستگان بود مژده دادیم،
 
113و بر او و بر اسحاق برکت دادیم، و از دودمان آن دو برخی نیکوکارند و برخی آشکارا ستمکار بر خویشند،
 
114و به راستی ما به موسی و هارون نعمت دادیم،
 
115و آن دو نفر و قومشان را از اندوه بزرگ نجات بخشیدیم،
 
116و آنان را یاری دادیم در نتیجه پیروز شدند،
 
117و هر دو را کتاب بسیار روشنگر عطا کردیم،
 
118وبه راه راست هدایتشان نمودیم،
 
119و در میان آیندگان برای هر دو نفر نام نیک به جا گذاشتیم.
 
120سلام بر موسی و هارون.
 
121ما نیکوکاران را این گونه پاداش می دهیم.
 
122بی تردید هر دو از بندگان مؤمن ما بودند،
 
123و بی تردید الیاس از پیامبران بود.
 
124[یاد کن] هنگامی را که به قومش گفت: آیا [از شرک وطغیان] نمی پرهیزید؟
 
125آیا بت «بعل» را می پرستید و بهترین آفرینندگان را رها می کنید؟!
 
126خدا را که پروردگار شما و پروردگار پدران پیشین شماست.
 
127پس او را انکار کردند، یقیناً آنان از احضار شدگان [در عذاب] خواهند بود،
 
128جز بندگان خالص شده خدا [که از هر کیفری در امانند،]
 
129و در میان آیندگان برای او نام نیک به جا گذاشتیم.
 
130سلام بر آل یاسین.
 
131ما نیکوکاران را این گونه پاداش می دهیم.
 
132بی تردید او از بندگان مؤمن ما بود.
 
133و بی تردید لوط از پیامبران بود.
 
134[یاد کن] هنگامی را که او و همه اهلش را نجات دادیم،
 
135مگر پیرزنی را که در میان باقی ماندگان [در شهر] بود.
 
136سپس دیگران را هلاک کردیم،
 
137و شما همواره صبحگاهان [در مسیر سفرهایتان از کنار ویرانه های شهر] آنان گذر می کنید،
 
138و نیز شبانگاهان، آیا تعقّل نمی کنید؟
 
139و یونس از پیامبران بود.
 
140[یاد کن] هنگامی را که به سوی آن کشتی پر [از جمعیت و بار] گریخت،
 
141و با سرنشینان کشتی قرعه انداخت [و قرعه به نامش افتاد] و از مغلوب شدگان شد [و او را به دریا انداختند.]
 
142پس آن ماهی بزرگ او را بلعید، در حالی که سزاوار سرزنش بود.
 
143[و در شکم ماهی به تسبیح خدا مشغول شد که] اگر او از تسبیح کنندگان نبود،
 
144بی تردید تا روزی که مردم برانگیخته می شوند در شکم ماهی می ماند.
 
145پس او را در حالی که بیمار بود به زمینی خشک و بی گیاه افکندیم.
 
146و بر او گیاهی از نوعی کدو رویاندیم،
 
147و او را به سوی [قومی] یکصد هزار نفر [ی] یا بیشتر فرستادیم.
 
148پس ایمان آوردند در نتیجه آنان را تا پایان عمرشان [از نعمت ها و مواهب خود] بهره مند کردیم.
 
149[مشرکان سبک مغز می گویند: فرشتگان، دختران خدایند] پس از آنان بپرس که آیا دختران برای پروردگار تو هستند و پسران برای ایشان؟!
 
150یا اینکه ما فرشتگان را دختر آفریدیم و آنان شاهد بودند؟!
 
151آگاه باش! که آنان از بافته های دروغ خود می گویند
 
152که خدا فرزند آورده! و بی تردید آنان دروغگویند.
 
153آیا دختران را بر پسران ترجیح داده است؟
 
154شما را چه شده، چگونه حکم می کنید؟
 
155پس آیا متذکّر [حقایق] نمی شوید؟
 
156یا شما [بر این ادعای خود] دلیل روشنی دارید؟
 
157پس اگر راستگویید، کتابتان را [که این سخنان را با تکیه بر آن می گویید، به میان] آورید.
 
158میان خدا و جن، نسب و خویشی قرار دادند، در صورتی که جنیان به خوبی می دانند که [روز قیامت برای حساب و پاداش] احضار خواهند شد.
 
159خدا از آنچه او را به آن توصیف می کنند، منزّه است.
 
160مگر بندگان خالص شده خدا [که او را به آنچه توصیف می کنند شایسته مقام قدس اوست.]
 
161و بی تردید شما و آنچه را می پرستید،
 
162نمی توانید [مردم را] بر ضد خدا گمراه کنید.
 
163مگر کسانی را که [به اختیار خود به خاطر پذیرفتن وسوسه و اغواگری شما] به دوزخ درآیند،
 
164و هیچ یک از ما فرشتگان نیست مگر اینکه برای او مقامی معین است.
 
165و همانا ما [برای اجرای فرمان خدا] صف بستگانیم.
 
166و ما خود تسبیح کنندگانیم.
 
167و مشرکان [پیش از بعثت پیامبر] قاطعانه می گفتند:
 
168اگر نزد ما کتابی چون کتاب های آسمانی پیامبران پیشین بود،
 
169بی تردید از بندگان خالص شده خدا می شدیم.
 
170ولی [هنگامی که قرآن را برای هدایت آنان نازل کردیم] به آن کافر شدند و به زودی [و زر و وبال کفرشان را] خواهند دانست.
 
171و وعده قطعی ما درباره بندگان به رسالت فرستاده شده، از پیش محقق و ثابت گشته است،
 
172که بی تردید آنان [در همه زمینه ها] یاری شدگانند،
 
173و مسلماً سپاه ما پیروزند.
 
174پس تا مدتی از آنان روی بگردان.
 
175و آنان را بنگر که به زودی [و زر و وبال گناهانشان را] خواهند دید.
 
176آیا شتاب در آمدن عذاب ما را می خواهند؟!
 
177پس هنگامی که [عذاب ما] به آستانه خانه هایشان نازل شود، بیم شدگان روزگار بدی خواهند داشت،
 
178و تا مدتی از آنان روی بگردان،
 
179و [آنان را] بنگر که به زودی [و زر و وبال گناهانشان را] خواهند دید.
 
180پروردگارت که دارای عزت است از آنچه او را به آن توصیف می کنند، منزّه است.
 
181و سلام بر پیامبران
 
182و همه ستایش ها ویژه خداست که پروردگار جهانیان است.
 Listen Quran Recitation
Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim

Use the following code to display the Quran Search Box in your website

World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones