44. Ad-Dukhaan - سورة الدخان - ( The Smoke ) - Read Quran القران الكريم in Dutch translation
Advertisement
 
The Quran:
Show Arabic Text Show All Translations
سورة الدخان

44. Ad-Dukhaan | 59 verses | The Smoke | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher
1Ha. Mim.
 
2Bij het doorzichtige boek van den Koran.
 
3Waarlijk wij hebben dit in eenen gezegenden nacht nedergezonden: want wij hadden ons verbonden zoo te handelen.
 
4In den nacht waarin, gij duidelijke wijze, het besluit van ieder bepaald ding is nedergezonden.
 
5Als een bevel van ons. Waarlijk wij waren immer gewoon, gezanten met openbaringen, met zeker tusschenpoozen te zenden.
 
6Als bewijs der genade van uwen Heer; want hij is het die alles hoort en ziet.
 
7De Heer van hemel en aarde en van alles wat daar tusschen is; indien gij menschen van vast geloof zijt.
 
8Er is geen God buiten hem: hij geeft leven en hij doet sterven; hij is uw Heer en de Heer uwer voorvaderen.
 
9Thans vermaken zij zich door te twijfelen.
 
10Maar sla hen gade, op den dag dat de hemel een zichtbaren rook zal voortbrengen.
 
11Die den mensch zal bedekken. Dit zal eene martelende plaag wezen.
 
12Zij zullen zeggen: O Heer! neem deze plaag van ons af; waarlijk wij zullen ware geloovigen worden.
 
13Wat heeft onze vermaning hen in dezen toestand gebaat, toen een duidelijke gezant tot hen kwam.
 
14En zij zich van hem verwijderden, zeggende: Deze man is door anderen onderricht, of hij is een uitzinnig mensch.
 
15Indien wij de plaag eenigermate van u afnemen, zult gij zekerlijk tot uwe ongetrouwheid terugkeeren.
 
16Op den dag waarop wij hen fel en met groote macht zullen aanvallen, waarlijk, dan zullen wij wraak op hen nemen.
 
17Wij beproefden het volk van Pharao vóór hen, en een achtingswaardige gezant kwam tot hen.
 
18Zeggende: Zendt de dienaren van God tot mij, waarlijk, ik ben een verzoenend zendeling voor u.
 
19En staat niet op tegen God, want ik kom met eene duidelijke macht tot u.
 
20Ik zoek eene schuilplaats bij mijn Heer en uw Heer, opdat gij mij niet steenigt.
 
21Indien gij mij niet gelooft, scheidt dan voor het minst van mij.
 
22En toen zij hem van bedrog beschuldigden, riep hij zijn Heer aan, zeggende: Dit is een zondig volk.
 
23En God zeide tot hem: Trek des nachts met mijne dienaren voort; want gij zult vervolgd worden,
 
24En laat de zee gespleten achter u, opdat de Egyptenaren er in gaan. Want zij vormen eene schaar, gedoemd om verdronken te worden.
 
25Hoe vele tuinen en fonteinen.
 
26En bezaaide korenvelden en schoone woningen.
 
27En voordeelen welke gij geniet, lieten zij niet achter zich?
 
28Zoo ontnamen wij hun het bezit daarvan, en wij gaven het, als eene erfenis, aan een ander volk.
 
29Hemel noch aarde hebben om hen geweend; en zij verkregen geen uitstel.
 
30Wij bevrijdden de kinderen Israëls van eene schandelijke mishandeling.
 
31Van Pharao; want hij was hoovaardig en een zondaar.
 
32Wij kozen hen, voorbedachtelijk, boven alle volkeren.
 
33Wij toonden hun verschillende teekenen, waarin een duidelijke proef was gelegen.
 
34Waarlijk deze bewoners van Mekka (ongeloovigen) zeggen:
 
35Zekerlijk zal ons bepaald einde geen ander dan onze eerste, natuurlijke dood wezen; nimmer zullen wij weder worden opgewekt.
 
36Breng dan onze voorvaderen tot het leven terug, indien gij de waarheid spreekt.
 
37Zijn zij beter of het volk van Tobba. En zij die vóór hen bestonden? Wij verdelgden hen, omdat zij zonden bedreven.
 
38Wij hebben de hemelen en de aarde, en alles wat daar tusschen is, niet geschapen, bij wijze van uitspanning.
 
39Wij hebben die in waarheid (ernst) geschapen; maar het grootste deel hunner begrijpt het niet.
 
40Waarlijk, de dag der scheiding zal de bepaalde tijd van hen allen wezen.
 
41Een dag, waarop de meester en de dienaren elkander niet van voordeel zullen wezen, en niet geholpen zullen worden.
 
42Uitgezonderd zij, aan welke God genade zal verleend hebben: want hij is de Machtige, de Genadige.
 
43Waarlijk, de vrucht van den boom van al Zakkoem.
 
44Zal het voedsel van den goddelooze wezen.
 
45Als de droesem van olie, zal het in de buiken der verdoemde koken (als gesmolten metaal).
 
46Zooals het koken, van het heetste water.
 
47Men zal tot de volvoerders van Gods wil zeggen: Grijpt den snoodaard en sleept hem naar het midden der hel.
 
48En werpt op zijn hoofd de marteling van heet water;
 
49Zeggende: Proef dit; want gij zijt de machtige en eerbiedwaardige persoon.
 
50Waarlijk, dit is de straf waaraan gij twijfeldet.
 
51Maar de vromen zullen op eene plaats van zekerheid worden gehuisvest.
 
52Tusschen tuinen en fonteinen.
 
53Zij zullen gekleed worden in fijne zijde en satijn, en zij zullen met de aangezichten tegenover elkander zitten.
 
54Zoo zal het wezen, en zij zullen huwen, met schoone meisjes, die groote, zwarte oogen hebben.
 
55Op die plaats zullen zij, in volle zekerheid, zich alle soorten van vruchten doen toedienen.
 
56Zij zullen daar den dood niet proeven na den eersten dood, en God zal hen van de hellepijnen bevrijden.
 
57Het is door den genadige goedheid van uwen Heer. Dit zal eene groote gelukzaligheid wezen.
 
58Daarenboven hebben wij den Koran gemakkelijk gemaakt, door dien in uwe eigen taal te openbaren, opdat gij tot het einde vermaand zoudt wezen.
 
59Daarom, o Mahomet! wacht den uitslag af; want ook zij wachten slechts, u door een of ander onheil te zien overvallen.
 Listen Quran Recitation
Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim

Use the following code to display the Quran Search Box in your website

World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones