Advertisement
 
سورة الدخان

44. Ad-Dukhaan | 59 verses | The Smoke | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi
1. Ha. Mim.
2. Bij het doorzichtige boek van den Koran.
3. Waarlijk wij hebben dit in eenen gezegenden nacht nedergezonden: want wij hadden ons verbonden zoo te handelen.
4. In den nacht waarin, gij duidelijke wijze, het besluit van ieder bepaald ding is nedergezonden.
5. Als een bevel van ons. Waarlijk wij waren immer gewoon, gezanten met openbaringen, met zeker tusschenpoozen te zenden.
6. Als bewijs der genade van uwen Heer; want hij is het die alles hoort en ziet.
7. De Heer van hemel en aarde en van alles wat daar tusschen is; indien gij menschen van vast geloof zijt.
8. Er is geen God buiten hem: hij geeft leven en hij doet sterven; hij is uw Heer en de Heer uwer voorvaderen.
9. Thans vermaken zij zich door te twijfelen.
10. Maar sla hen gade, op den dag dat de hemel een zichtbaren rook zal voortbrengen.
11. Die den mensch zal bedekken. Dit zal eene martelende plaag wezen.
12. Zij zullen zeggen: O Heer! neem deze plaag van ons af; waarlijk wij zullen ware geloovigen worden.
13. Wat heeft onze vermaning hen in dezen toestand gebaat, toen een duidelijke gezant tot hen kwam.
14. En zij zich van hem verwijderden, zeggende: Deze man is door anderen onderricht, of hij is een uitzinnig mensch.
15. Indien wij de plaag eenigermate van u afnemen, zult gij zekerlijk tot uwe ongetrouwheid terugkeeren.
16. Op den dag waarop wij hen fel en met groote macht zullen aanvallen, waarlijk, dan zullen wij wraak op hen nemen.
17. Wij beproefden het volk van Pharao vóór hen, en een achtingswaardige gezant kwam tot hen.
18. Zeggende: Zendt de dienaren van God tot mij, waarlijk, ik ben een verzoenend zendeling voor u.
19. En staat niet op tegen God, want ik kom met eene duidelijke macht tot u.
20. Ik zoek eene schuilplaats bij mijn Heer en uw Heer, opdat gij mij niet steenigt.
21. Indien gij mij niet gelooft, scheidt dan voor het minst van mij.
22. En toen zij hem van bedrog beschuldigden, riep hij zijn Heer aan, zeggende: Dit is een zondig volk.
23. En God zeide tot hem: Trek des nachts met mijne dienaren voort; want gij zult vervolgd worden,
24. En laat de zee gespleten achter u, opdat de Egyptenaren er in gaan. Want zij vormen eene schaar, gedoemd om verdronken te worden.
25. Hoe vele tuinen en fonteinen.
26. En bezaaide korenvelden en schoone woningen.
27. En voordeelen welke gij geniet, lieten zij niet achter zich?
28. Zoo ontnamen wij hun het bezit daarvan, en wij gaven het, als eene erfenis, aan een ander volk.
29. Hemel noch aarde hebben om hen geweend; en zij verkregen geen uitstel.
30. Wij bevrijdden de kinderen Israëls van eene schandelijke mishandeling.
31. Van Pharao; want hij was hoovaardig en een zondaar.
32. Wij kozen hen, voorbedachtelijk, boven alle volkeren.
33. Wij toonden hun verschillende teekenen, waarin een duidelijke proef was gelegen.
34. Waarlijk deze bewoners van Mekka (ongeloovigen) zeggen:
35. Zekerlijk zal ons bepaald einde geen ander dan onze eerste, natuurlijke dood wezen; nimmer zullen wij weder worden opgewekt.
36. Breng dan onze voorvaderen tot het leven terug, indien gij de waarheid spreekt.
37. Zijn zij beter of het volk van Tobba. En zij die vóór hen bestonden? Wij verdelgden hen, omdat zij zonden bedreven.
38. Wij hebben de hemelen en de aarde, en alles wat daar tusschen is, niet geschapen, bij wijze van uitspanning.
39. Wij hebben die in waarheid (ernst) geschapen; maar het grootste deel hunner begrijpt het niet.
40. Waarlijk, de dag der scheiding zal de bepaalde tijd van hen allen wezen.
41. Een dag, waarop de meester en de dienaren elkander niet van voordeel zullen wezen, en niet geholpen zullen worden.
42. Uitgezonderd zij, aan welke God genade zal verleend hebben: want hij is de Machtige, de Genadige.
43. Waarlijk, de vrucht van den boom van al Zakkoem.
44. Zal het voedsel van den goddelooze wezen.
45. Als de droesem van olie, zal het in de buiken der verdoemde koken (als gesmolten metaal).
46. Zooals het koken, van het heetste water.
47. Men zal tot de volvoerders van Gods wil zeggen: Grijpt den snoodaard en sleept hem naar het midden der hel.
48. En werpt op zijn hoofd de marteling van heet water;
49. Zeggende: Proef dit; want gij zijt de machtige en eerbiedwaardige persoon.
50. Waarlijk, dit is de straf waaraan gij twijfeldet.
51. Maar de vromen zullen op eene plaats van zekerheid worden gehuisvest.
52. Tusschen tuinen en fonteinen.
53. Zij zullen gekleed worden in fijne zijde en satijn, en zij zullen met de aangezichten tegenover elkander zitten.
54. Zoo zal het wezen, en zij zullen huwen, met schoone meisjes, die groote, zwarte oogen hebben.
55. Op die plaats zullen zij, in volle zekerheid, zich alle soorten van vruchten doen toedienen.
56. Zij zullen daar den dood niet proeven na den eersten dood, en God zal hen van de hellepijnen bevrijden.
57. Het is door den genadige goedheid van uwen Heer. Dit zal eene groote gelukzaligheid wezen.
58. Daarenboven hebben wij den Koran gemakkelijk gemaakt, door dien in uwe eigen taal te openbaren, opdat gij tot het einde vermaand zoudt wezen.
59. Daarom, o Mahomet! wacht den uitslag af; want ook zij wachten slechts, u door een of ander onheil te zien overvallen.

Listen Quran Recitation

Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim