50. Qaaf - سورة ق - ( The letter Qaaf ) - Read Quran القران الكريم in Dutch translation
Advertisement
 
The Quran:
Show Arabic Text Show All Translations
سورة ق

50. Qaaf | 45 verses | The letter Qaaf | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher
1Kaf Bij den glorierijken Koran;
 
2Waarlijk, gij verwondert u, dat een prediker uit hun midden, tot hen is gekomen, en de ongeloovigen zeggen: Dit is eene wonderlijke zaak.
 
3Nadat wij dood en tot stof zullen wezen, zullen wij in het leven terugkeeren. Dit is een ver van de gedachte verwijderde terugkeer.
 
4Nu weten wij wat de aarde van hen verteert, en wij bezitten een boek dat ons daarvan onderricht.
 
5Maar zij beladen de waarheid met leugen, nadat de eerste tot hen is gekomen; daarom zijn zij in een verwarde zaak gestort
 
6Zien zij niet op, tot den hemel boven hen; en overwegen zij niet, hoe wij dien verheven en opgetooid hebben, en dat daarin geene gebreken zijn?
 
7Wij hebben ook de aarde uitgespreid, en daarop vastgewortelde bergen geworpen, en wij doen elke schoone soort van planten daarop voortspruiten.
 
8Als een onderwerp ter overweging, en eene vermaning voor iederen mensch, die zich tot ons wendt.
 
9En wij zenden den regen als eene zegening van den hemel neder; waardoor wij tuinen doen voortspruiten en het graan dat men oogst.
 
10En de rijzige palmboomen met takken vol dadels, die boven elkander hangen.
 
11Als een voorraad voor den mensch. Wij verkwikken daardoor een dood land; zoo zal de opstanding der dooden uit hunne graven wezen.
 
12Het volk van Noach, en zij die te Al Rass woonden, en Thamoed en Ad en Pharao beschuldigden de profeten van bedrog voor de bewoners van Mekka.
 
13Alsmede de broeders van Loth
 
14En de bewoners van het woud nabij Midian en het volk van Tobba; die allen beschuldigden de profeten van bedrog; daarom werden de vonnissen, waarmede ik dreigde, hun rechtvaardig opgelegd.
 
15Is onze kracht door de eerste schepping uitgeput? daar zij verbaasd zijn, omdat hun eene nieuwe schepping is voorgesteld: namelijk de opwekking der dooden.
 
16Wij schiepen den mensch en weten wat zijne ziel hem influistert, en wij zijn hem nader dan zijne strotader.
 
17Als de twee engelen welke hij afvaardigt, om rekenschap te vragen van het gedrag van een mensch, dit verrichten, terwijl de een aan de rechter- en de andere aan de linkerhand zit.
 
18Uit hij niet een woord, of er is een bespieder bij hem, gereed om het op te schrijven.
 
19En de bewusteloosheid des doods zal in waarheid komen: dat is, o mensch! wat gij getracht hebt te ontgaan.
 
20En de trompet zal klinken: dit zal de dag zijn, waarmede gedreigd werd.
 
21En iedere ziel zal komen; en bij haar zal een geleider en een getuige zijn.
 
22En de eerste zal tot den ongeloovige zeggen: Gij waart vroeger achteloos omtrent dezen dag; maar wij hebben uwen sluier van u afgenomen, en uw gezicht is heden helderziende geworden.
 
23En zijne makkers zullen zeggen: Dit is wat gereed is, verklaard te worden.
 
24En God zal zeggen: Werp elken ongeloovige en ieder verdorven mensch in de hel.
 
25En iedereen die het goede verbood, en iederen zondaar en twijfelaar omtrent het geloof;
 
26Die een anderen god naast den waren God oprichtte. Doe hem eene gestrenge marteling ondergaan.
 
27Zijn makker zal zeggen: O Heer! ik heb hem niet verleid; maar hij verkeerde in eene groote dwaling.
 
28God zal zeggen: Twist niet in mijne tegenwoordigheid, nu ik u vooraf heb bedreigd met de martelingen, welke gij thans voor u ziet gereed gemaakt.
 
29Het vonnis is niet bij mij veranderd; even weinig behandel ik mijne dienaren onrechtvaardig.
 
30Op dien dag zullen wij tot de hel zeggen: Zijt gij vol? en zij zal antwoorden: Moet er nog iets bijgevoegd worden?
 
31En het paradijs zal den vromen nader gebracht worden.
 
32En men zal tot hen zeggen: Dat is wat u beloofd werd; en een iedereen die zich tot God wendde, en zijne bevelen volgde;
 
33Die den Barmhartige heimelijk vreesde, en met een bekeerd hart tot hem kwam.
 
34Treedt hier in vrede binnen; dit is de dag der eeuwigheid.
 
35Daar zullen zij alles hebben wat zij begeeren, en daar zal eene meer dan overvloedige bijvoeging van gelukzaligheid met ons zijn.
 
36Hoevele geslachten hebben wij vóór de bewoners van Mekka verdelgd, die machtiger dan zij in sterkte waren? Trekt daarom door de streken der aarde, en ziet of er eene schuilplaats tegen mijne wraak is.
 
37Waarlijk, hierin is eene vermaning voor hem, die een hart heeft om te begrijpen, of zijn oor leent, en met een aandachtig gemoed aanwezig is.
 
38Wij schiepen de hemelen en de aarde en alles wat er tusschen is, in zes dagen, en geene vermoeienis bereikte ons.
 
39Verdraag dus geduldig wat zij zeggen, en verkondig den lof van uwen Heer voor zonsopgang en voor zonsondergang.
 
40Prijs hem in een gedeelte van den nacht, en volbreng de toegevoegde deelen der vereering.
 
41Luister naar den dag, waarop de uitroeper de menschen, van eene nabijgelegen plaats, tot het oordeel zal oproepen.
 
42De dag, waarop zij den klank der trompet in waarheid zullen hooren, zal de dag zijn, waarop de menschen uit hunne graven zullen voortkomen.
 
43Wij geven leven en doen sterven. Tot ons zullen alle schepselen terugkeeren.
 
44De dag, waarop de aarde plotseling zal worden gespleten, zal de dag der verzameling zijn. Het is gemakkelijk voor ons, hen te verzamelen.
 
45Wij weten wel, wat de ongeloovigen zeggen; en gij zijt niet gezonden, om hen met geweld tot het geloof te dwingen. Waarschuw dus door den Koran hem, die mijne bedreiging vreest.
 Listen Quran Recitation
Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim

Use the following code to display the Quran Search Box in your website

World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones