51. Adh-Dhaariyat - سورة الذاريات - ( The Winnowing Winds ) - Read Quran القران الكريم in Dutch translation
Advertisement
 
The Quran:
Show Arabic Text Show All Translations
سورة الذاريات

51. Adh-Dhaariyat | 60 verses | The Winnowing Winds | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher
1Bij de winden, die het stof verspreiden en verstrooien.
 
2En bij de wolken, die een last van regen dragen;
 
3Bij de schepen, die de zee snel doorklieven.
 
4En bij de engelen, die dingen uitdeelen, noodig voor het onderhoud van alle schepselen
 
5Inderdaad, datgene waarmede gij bedreigd zijt, is zekerlijk waar,
 
6En het laatste oordeel zal gewis komen.
 
7Bij den hemel met paden voorzien.
 
8Gij verschilt zeer in hetgeen gij zegt.
 
9Men zal zich afwenden van dengeen, die van het ware geloof is afgekeerd!
 
10Vervloekt mogen de leugenaars zijn.
 
11Die in diepe wateren van onwetendheid waden, terwijl zij hun heil verwaarloozen.
 
12Zij vragen: Wanneer zal de dag des oordeels komen?
 
13Op dien dag zullen zij in het hellevuur verbrand worden.
 
14En men zal tot hen zeggen: Proeft uwe straf; dit is hetgeen gij verlangd hebt, dat verhaast zou worden.
 
15Maar de vromen zullen tusschen tuinen en fonteinen wonen.
 
16Datgene ontvangende, wat hun Heer hun zal geven, omdat zij vóór dezen dag rechtvaardigen waren.
 
17Zij slapen slechts gedurende een klein gedeelte van den nacht.
 
18En vroeg in den ochtend vragen zij vergiffenis van God.
 
19Een voegzaam deel van hunne welvaart werd hem gegeven, die vroeg, en aan hem, die door schaamte teruggehouden werd te vragen.
 
20Er zijn teekenen van goddelijke macht en goedheid op de aarde, voor de menschen van goed begrip.
 
21Ook in u zelven: zult gij dus niet overwegen?
 
22Uw onderhoud is in den hemel; en evenzeer bevat hij datgene, wat u werd beloofd.
 
23Daarom zweer ik bij den Heer van hemel en aarde, dat dit zekerlijk de waarheid is; overeenkomstig datgene, wat gij zelf zegt.
 
24Is de geschiedenis van Abraham's geachte gasten niet tot uwe kennis gekomen?
 
25Toen zij tot hem ingingen en zeiden: Vrede? antwoordde hij: Vrede! bij zich zelven zeggende: Dit zijn onbekende menschen.
 
26En hij ging heimelijk tot zijn gezin, en bracht een gemest kalf.
 
27Hij zette het voor hen neder, en toen hij zag, dat zij het niet aanraakten, zeide hij: Eet gij niet?
 
28En hij begon vrees voor hen te koesteren. Zij zeiden: Vrees niet, en zij verklaarden hem de belofte van een wijzen zoon.
 
29Zijne vrouw kwam nader; zij gaf een gil, sloeg zich in het aangezicht, en zeide ik ben een oude vrouw en onvruchtbaar!
 
30De engelen zeiden: Dit zeide uw Heer; en waarlijk, hij is de Wijze, de Alwetende.
 
31En Abraham zeide tot hen: wat is dus uwe boodschap, o gezanten van God?
 
32Zij antwoordden: waarlijk, wij worden tot een zondig volk gezonden.
 
33Opdat wij steenen van gebakken klei op hen zouden nederzenden.
 
34Gemerkt door uwen Heer, ter verdelging der zondaren.
 
35En wij telden de ware geloovigen, die in de stad waren.
 
36Maar wij vonden niet meer, dan één gezin van Moslems.
 
37Wij verwoesten hen, en lieten een teeken aldaar, voor hen, die de ernstige kastijding van God vreezen.
 
38In Mozes was mede een teeken, toen Hij hem met duidelijke macht tot Pharao zond.
 
39Maar deze wendde zich met zijne vorsten af, zeggende: Deze man is een toovenaar of een bezetene.
 
40Daarom grepen wij hem en zijne soldaten en wierpen hen in de zee: en hij was waard gestrafd te worden.
 
41En in den stam van Ad was mede een teeken, toen wij een verwoestenden wind tegen hen zonden.
 
42Die niets aanraakte, waar hij nederkwam, of hij verwoeste het, als een verrot voorwerp, en maakte het tot stof.
 
43In Thamoed was eveneens een teeken toen er tot hem werd gezegd: Geniet alles gedurende eenigen tijd.
 
44Maar zij schonden onbeschaamd het bevel van hunnen Heer, waardoor hen een vreeselijk onweder van den hemel overviel, terwijl zij daarheen blikten.
 
45Zij waren niet in staat op hunne voeten te staan, evenmin als zij zich van de verdediging konden redden.
 
46En het volk van Noach verdelgden wij voor dezen; want het was een volk, dat vreeselijk zondigde.
 
47Wij hebben den hemel met macht gebouwd, en dien eene groote uitgebreidheid gegeven.
 
48Wij hebben de aarde daaronder uitgebreid, en hoe gelijkmatig hebben wij dit gedaan.
 
49En van alle dingen hebben wij twee soorten geschapen, opdat gij wellicht zoudt overwegen.
 
50Vlucht dus tot God; waarlijk, ik ben een openlijk waarschuwer van Hem onder u.
 
51Aanbidt geene andere goden behalve uwen Heer. Ik bericht u dit duidelijk uit zijn naam
 
52Op dezelfde wijze kwam er geen gezant tot hunne voorgangers of zij zeiden: Deze man is een toovenaar of een bezetene.
 
53Hebben zij dit gedrag achtervolgens elkander als erfdeel vermaakt? Ja; zij zondigen vreeselijk.
 
54Houdt u dus van hen af, en gij zult vrij van blaam zijn, indien gij aldus handelt.
 
55Maar ga voort met vermanen; want vermaning is den waren geloovigen van voordeel.
 
56Ik heb de geniussen en menschen met geen ander doel geschapen, dan opdat zij mij zouden dienen.
 
57Ik eisch geenerlei onderhoud van hen; evenmin verlang ik, dat zij mij zullen voeden.
 
58Waarlijk, God is degene, die alle schepselen voorziet, en die een aanzienlijke macht bezit.
 
59Aan hen die onzen gezant beleedigden, zal een deel gegeven worden, gelijk aan het deel van hen, die zich in vroegere tijden, evenals zij hebben gedragen; en zij zullen niet wenschen, dat dit verhaast worde.
 
60Wee dus over de ongeloovigen, om hunnen dag, waarmede zij zijn bedreigd!
 Listen Quran Recitation
Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim

Use the following code to display the Quran Search Box in your website

World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones