Advertisement
 
سورة الذاريات

51. Adh-Dhaariyat | 60 verses | The Winnowing Winds | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi
1. Bij de winden, die het stof verspreiden en verstrooien.
2. En bij de wolken, die een last van regen dragen;
3. Bij de schepen, die de zee snel doorklieven.
4. En bij de engelen, die dingen uitdeelen, noodig voor het onderhoud van alle schepselen
5. Inderdaad, datgene waarmede gij bedreigd zijt, is zekerlijk waar,
6. En het laatste oordeel zal gewis komen.
7. Bij den hemel met paden voorzien.
8. Gij verschilt zeer in hetgeen gij zegt.
9. Men zal zich afwenden van dengeen, die van het ware geloof is afgekeerd!
10. Vervloekt mogen de leugenaars zijn.
11. Die in diepe wateren van onwetendheid waden, terwijl zij hun heil verwaarloozen.
12. Zij vragen: Wanneer zal de dag des oordeels komen?
13. Op dien dag zullen zij in het hellevuur verbrand worden.
14. En men zal tot hen zeggen: Proeft uwe straf; dit is hetgeen gij verlangd hebt, dat verhaast zou worden.
15. Maar de vromen zullen tusschen tuinen en fonteinen wonen.
16. Datgene ontvangende, wat hun Heer hun zal geven, omdat zij vóór dezen dag rechtvaardigen waren.
17. Zij slapen slechts gedurende een klein gedeelte van den nacht.
18. En vroeg in den ochtend vragen zij vergiffenis van God.
19. Een voegzaam deel van hunne welvaart werd hem gegeven, die vroeg, en aan hem, die door schaamte teruggehouden werd te vragen.
20. Er zijn teekenen van goddelijke macht en goedheid op de aarde, voor de menschen van goed begrip.
21. Ook in u zelven: zult gij dus niet overwegen?
22. Uw onderhoud is in den hemel; en evenzeer bevat hij datgene, wat u werd beloofd.
23. Daarom zweer ik bij den Heer van hemel en aarde, dat dit zekerlijk de waarheid is; overeenkomstig datgene, wat gij zelf zegt.
24. Is de geschiedenis van Abraham's geachte gasten niet tot uwe kennis gekomen?
25. Toen zij tot hem ingingen en zeiden: Vrede? antwoordde hij: Vrede! bij zich zelven zeggende: Dit zijn onbekende menschen.
26. En hij ging heimelijk tot zijn gezin, en bracht een gemest kalf.
27. Hij zette het voor hen neder, en toen hij zag, dat zij het niet aanraakten, zeide hij: Eet gij niet?
28. En hij begon vrees voor hen te koesteren. Zij zeiden: Vrees niet, en zij verklaarden hem de belofte van een wijzen zoon.
29. Zijne vrouw kwam nader; zij gaf een gil, sloeg zich in het aangezicht, en zeide ik ben een oude vrouw en onvruchtbaar!
30. De engelen zeiden: Dit zeide uw Heer; en waarlijk, hij is de Wijze, de Alwetende.
31. En Abraham zeide tot hen: wat is dus uwe boodschap, o gezanten van God?
32. Zij antwoordden: waarlijk, wij worden tot een zondig volk gezonden.
33. Opdat wij steenen van gebakken klei op hen zouden nederzenden.
34. Gemerkt door uwen Heer, ter verdelging der zondaren.
35. En wij telden de ware geloovigen, die in de stad waren.
36. Maar wij vonden niet meer, dan één gezin van Moslems.
37. Wij verwoesten hen, en lieten een teeken aldaar, voor hen, die de ernstige kastijding van God vreezen.
38. In Mozes was mede een teeken, toen Hij hem met duidelijke macht tot Pharao zond.
39. Maar deze wendde zich met zijne vorsten af, zeggende: Deze man is een toovenaar of een bezetene.
40. Daarom grepen wij hem en zijne soldaten en wierpen hen in de zee: en hij was waard gestrafd te worden.
41. En in den stam van Ad was mede een teeken, toen wij een verwoestenden wind tegen hen zonden.
42. Die niets aanraakte, waar hij nederkwam, of hij verwoeste het, als een verrot voorwerp, en maakte het tot stof.
43. In Thamoed was eveneens een teeken toen er tot hem werd gezegd: Geniet alles gedurende eenigen tijd.
44. Maar zij schonden onbeschaamd het bevel van hunnen Heer, waardoor hen een vreeselijk onweder van den hemel overviel, terwijl zij daarheen blikten.
45. Zij waren niet in staat op hunne voeten te staan, evenmin als zij zich van de verdediging konden redden.
46. En het volk van Noach verdelgden wij voor dezen; want het was een volk, dat vreeselijk zondigde.
47. Wij hebben den hemel met macht gebouwd, en dien eene groote uitgebreidheid gegeven.
48. Wij hebben de aarde daaronder uitgebreid, en hoe gelijkmatig hebben wij dit gedaan.
49. En van alle dingen hebben wij twee soorten geschapen, opdat gij wellicht zoudt overwegen.
50. Vlucht dus tot God; waarlijk, ik ben een openlijk waarschuwer van Hem onder u.
51. Aanbidt geene andere goden behalve uwen Heer. Ik bericht u dit duidelijk uit zijn naam
52. Op dezelfde wijze kwam er geen gezant tot hunne voorgangers of zij zeiden: Deze man is een toovenaar of een bezetene.
53. Hebben zij dit gedrag achtervolgens elkander als erfdeel vermaakt? Ja; zij zondigen vreeselijk.
54. Houdt u dus van hen af, en gij zult vrij van blaam zijn, indien gij aldus handelt.
55. Maar ga voort met vermanen; want vermaning is den waren geloovigen van voordeel.
56. Ik heb de geniussen en menschen met geen ander doel geschapen, dan opdat zij mij zouden dienen.
57. Ik eisch geenerlei onderhoud van hen; evenmin verlang ik, dat zij mij zullen voeden.
58. Waarlijk, God is degene, die alle schepselen voorziet, en die een aanzienlijke macht bezit.
59. Aan hen die onzen gezant beleedigden, zal een deel gegeven worden, gelijk aan het deel van hen, die zich in vroegere tijden, evenals zij hebben gedragen; en zij zullen niet wenschen, dat dit verhaast worde.
60. Wee dus over de ongeloovigen, om hunnen dag, waarmede zij zijn bedreigd!

Listen Quran Recitation

Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim