Advertisement
 
سورة النجم

53. An-Najm | 62 verses | The Star | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi
1. Ik zweer bij de ster als zij ondergaat.
2. Uw makker Mahomet dwaalt niet, en hij is niet afgeleid.
3. Evenmin als hij door zijn eigen wil spreekt.
4. Het is niets anders dan eene openbaring die hem gedaan werd.
5. Een die machtig is in macht. Leerde het hem
6. Een met verstand begaafd.
7. En hij verscheen in het hoogste gedeelte van den gezichteinder.
8. Daarna naderde hij den profeet en kwam immer nader tot hem.
9. Tot hij op twee ellebogen afstands van hem, of nog nader was.
10. En hij openbaarde zijn dienaar, wat deze openbaarde.
11. Het hart van Mahomet stelde datgene wat hij gezien had, niet valschelijk voor.
12. Wilt gij dus met hem twisten, nopens hetgeen hij zag?
13. Hij zag hem ook op een anderen tijd.
14. Bij den lotus-boom, naast welken geen doorgang is.
15. Het is nabij den tuin van eeuwig verblijf.
16. Toen de lotus-boom bedekte, datgene wat bedekt is.
17. Wendde zijn oog zich niet af, en dwaalde evenmin.
18. En hij aanschouwde werkelijk sommige der grootste teekenen van zijn Heer.
19. Wat denkt gij van El-Lat, en al Ozza.
20. En Menat, die andere, derde godin?.
21. Hebt gij mannelijke kinderen, en God vrouwelijke?.
22. Dit is dan eene onrechtvaardige verdeeling.
23. Het zijn slechts ijdele namen, welke gij en uwe vaderen godheden hebt genoemd. God heeft nopens hen niets geopenbaard, wat hunne vereering wettigt. Zij volgen slechts eene ijdele meening en wat hunne zielen begeeren; en toch is de ware richting van hunnen Heer tot hen gekomen.
24. Zal de mensch alles hebben, waarnaar hij wenscht?
25. Dit en het volgende leven zijn Gods eigendom.
26. En hoeveel engelen er ook in den hemel mogen zijn, hunne tusschenkomst zal niets baten. Tot God verlof zal hebben verleend, aan wien hem zal behagen, en zich zijner zal aannemen.
27. Waarlijk, zij die niet in het volgende leven gelooven, beweren dat de engelen vrouwen zijn.
28. Doch zij hebben geene kennis daarvan; zij volgen slechts eene bloote meening; en eene bloote meening vervangt geen ding van waarheid.
29. Wend u dus van hem af, die zich van onze vermaningen afwendt, en alleen naar het tegenwoordige leven haakt.
30. Dit is hunne hoogste trap van kennis. Waarlijk, uw Heer kent hem wel, die van zijnen weg afdwaalt, en hij kent dengeen wel, die op den rechten weg is geleid.
31. Aan God behoort alles, wat zich in den hemel en op de aarde bevindt; hij zal hen vergelden die kwaad verrichten, overeenkomstig datgene wat zij zullen hebben bedreven, en hij zal hen beloonen die goed doen, met de uitmuntendste belooning.
32. Wat hen betreft, die groote misdaden en hatelijke zonden vermijden en alleen lichtere feilen begaan, waarlijk, hun Heer zal hun ruime genade verleenen. Hij kende u wel, toen hij u uit de aarde voortbracht, en toen gij vruchten in uw moeders schoot waart. Rechtvaardigt u zelven dus niet; hij kent het best den mensch die hem vreest.
33. Wat denkt gij van hem, die zich van den weg der waarheid afwendt.
34. En weinig geeft en begeerlijk zijne hand ophoudt?
35. Is de kennis der toekomst met hem, zoodra hij die ziet?
36. Is hij niet onderricht van datgene, wat in de boeken van Mozes is bevat.
37. En van Abraham, die zijn verbintenissen godvruchtig volbracht?
38. Te weten: dat eene belaste ziel niet den last van eene andere zal dragen.
39. En dat den mensch, die rechtvaardig is, niets zal worden opgelegd, behalve zijn eigen arbeid.
40. Dat zijn arbeid hiernamaals zekerlijk naar waarde zal worden geschat.
41. En dat hij daarvoor met de meest overvloedige belooning zal worden beschonken.
42. Dat het einde van alle dingen bij den Heer zal wezen.
43. Dat hij doet lachen en doet weenen.
44. Dat hij dood en leven geeft.
45. Dat hij de beide kunnen: de mannelijke en de vrouwelijke, schiep.
46. Van zaad als het uitgeworpen is.
47. Dat hem eene andere voortbrenging behoort, namelijk de wederopwekking hiernamaals, van den dood ten leven.
48. En dat hij verrijkt, en bezittingen doet verkrijgen.
49. Dat hij den Heer van het hondsgesternte is.
50. Dat hij den ouden stam van Ad verwoestte.
51. En Thamoed; en niet een van hen liet leven.
52. Als ook het volk van Noach, vóór hen: want zij waren ten hoogste onrechtvaardig en zondig.
53. En de straf des hemels bedekte haar.
54. En de omvergeworpen steden, heeft hij ten onderst boven gekeerd.
55. Welke der voordeelen van uwen Heer, o mensch! zult gij in twijfel trekken?
56. Deze gezant is een prediker, evenals de predikers, die hem voorafgingen.
57. De dag des oordeels komt nader;
58. Er is niemand, die daarvan den juisten tijd kan bepalen, behalve God.
59. Verwondert gij u dus over deze nieuwe openbaring?
60. En lacht gij, in plaats van te weenen?
61. Terwijl gij uw tijd in ijdele uitspanningen doorbrengt.
62. Vereert veeleer God en dient hem.

Listen Quran Recitation

Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim