Advertisement
 
سورة النجم

53. An-Najm | 62 verses | The Star | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi
1. سوگند به ستاره هنگامی که [برای غروب کردن در کرانه افق] افتد؛
2. که هرگز دوست شما از راه راست منحرف نشده، و [در ایمان و اعتقادش از راه راست] خطا نرفته؛ ….
3. و از روی هوا و هوس سخن نمی گوید.
4. گفتار او چیزی جز وحی که به او نازل می شود، نیست.
5. [فرشته] بسیار نیرومند به او تعلیم داده است.
6. [همان که] دارای درایت و توانمندی شگفتی است، پس [به آنچه که مأمور انجامش می باشد] مسلط و چیره است.
7. در حالی که در افق اعلا بود.
8. سپس نزدیک رفت و نزدیک تر شد
9. پس [فاصله اش با پیامبر] به اندازه فاصله دو کمان گشت یا نزدیک تر شد.
10. آن گاه به بنده اش آنچه را باید وحی می کرد، وحی کرد.
11. آنچه را دل [پیامبر] دید [به پیامبر] دروغ نگفت [تا او را درباره حقیقت فرشته وحی به وهم و خیال اندازد، بلکه به حضور و شهودش یقین کامل داشت.]
12. آیا در آنچه [به حقیقت] می بینید با او به سختی مجادله و ستیزه می کنید؟
13. و بی تردید یک بار دیگر هم او را دیده است
14. نزد سدرة المنتهی،
15. در آنجا که جنت الماوی است.
16. آن گاه که سدره را احاطه کرده بود آنچه [از فرشتگان، نور و زیبایی] احاطه کرده بود.
17. دیده [پیامبر آنچه را دید] بر غیر حقیقت و به خطا ندید و از مرز دیدن حقیقت هم درنگذشت.
18. به راستی که بخشی از نشانه های بسیار بزرگ پروردگارش را دید.
19. پس به من از لات و عزّی [دو بت خویش] خبر دهید
20. و منات، سومین [بت] دیگرتان [که شما آنها را تمثال فرشتگانی به عنوان دختران خدا می پندارید،]
21. آیا [به پندار شما] ویژه شما پسر و ویژه او دختر است؟!
22. در این صورت این تقسیمی ظالمانه است.
23. این بتان [که شما آنها را به عنوان شریک خدا گرفته اید] چیزی جز نام ها [ی بی معنا و بی مفهوم] که شما و پدرانتان [بر اساس حدس و گمان] نامگذاری کرده اید نیستند، خدا بر [حقّانیّت] آنها هیچ دلیلی نازل نکرده است. اینان فقط از پندار و گمان [بی پایه] و هواهای نفسانی پیروی می کنند، در حالی که مسلماً از سوی پروردگارشان برای آنان هدایت آمده است.
24. مگر برای انسان آنچه را [چون حاجت بخشی بتان و شفاعت آنان] آرزو می کند، فراهم است؟ ….
25. آخرت و دنیا فقط در سیطره مالکیّت و فرمانروایی خداست.
26. و چه بسیار فرشتگانی که در آسمان ها هستند که شفاعتشان هیچ سودی نمی بخشد مگر پس از آنکه خدا برای هر که بخواهد و بپسندد، اجازه دهد.
27. مسلماً کسانی که به آخرت ایمان ندارند، فرشتگان را در نامگذاری به نام زن نامگذاری می کنند؛
28. و آنان را به این کار هیچ آگاهی و معرفت نیست. [آنان] فقط از گمان پیروی می کنند، و بی تردید گمان [انسان را] برای دریافت حق، هیچ سودی نمی دهد.
29. بنابراین از کسانی که از یاد ما روی گردانده اند و جز زندگی دنیا را نخواسته اند، روی بگردان.
30. این [دنیا خواهی] آخرین مرز دانش و معرفت آنان است؛ یقیناً پروردگارت به کسی که از راه او منحرف شده، داناتر است، و او به کسی که هدایت یافته، آگاه تر است.
31. و آنچه را در آسمان ها و آنچه را در زمین است، فقط در سیطره مالکیّت و فرمانروایی خداست، تا کسانی را که مرتکب گناه شده اند، همان گناهانشان را به آنان کیفر دهد، و کسانی را که کار نیک کرده اند، همان کار نیکشان را به آنان پاداش دهد.
32. کسانی که از گناهان بزرگ و زشت کاری ها جز لغزش های کوچک دوری می کنند [مورد آمرزش اند] یقیناً آمرزش پروردگارت گسترده و وسیع است. او به شما از هنگامی که شما را از زمین به وجود آورد و از هنگامی که در شکم مادرانتان جنین بودید، داناتر است؛ پس خودستایی نکنید. او به کسی که پرهیزکاری پیشه کرده است، آگاه تر است.
33. آیا کسی را که [از حق] روی گردانید، دیدی؟
34. و اندکی [از مال خود] بخشید و [از باقی مانده آن] امساک ورزید.
35. آیا علم غیب نزد اوست و او می بیند [که بارگناهانش رادر قیامت دیگری برمی دارد؟]
36. یا او را به آنچه در صحیفه های موسی است خبر نداده اند؟
37. و [یا به آنچه در صحیفه های] ابراهیم [است] همان که به طور کامل [به پیمانش با خدا] وفا کرد [آگاهش نکرده اند؟]
38. که هیچ سنگین باری بار گناه دیگری را بر نمی دارد،
39. و اینکه برای انسان جز آنچه تلاش کرده [هیچ نصیب و بهره ای] نیست،
40. و اینکه تلاش او به زودی دیده خواهد شد؛
41. سپس به تلاشش پاداش کامل خواهند داد؛
42. و اینکه پایان [همه امور] به سوی پروردگارتوست؛
43. و این اوست که می خنداند و می گریاند؛
44. و هم اوست که می میراند و زنده می کند.
45. واوست که دو زوج نر وماده آفرید،
46. از نطفه هنگامی که در رحم ریخته شود.
47. و پدید آوردن جهان دیگر بر عهده اوست،
48. و اوست که شما را توانگر کرد و سرمایه قابل ذخیره بخشید،
49. و او پروردگار [ستاره] شِعری است،
50. و اوست که قوم عاد نخستین را هلاک کرد،
51. و [نیز] قوم ثمود را به طوری که [کسی از آنان را] باقی نگذاشت
52. وقوم نوح را پیش تر [هلاک کرد]؛ زیرا آنان ستمکارتر و سرکش تر بودند
53. و شهرها [ی قوم لوط] را زیر و رو کرد و به زمین کوبید.
54. پس [عذاب خدا] آنان را احاطه کرد آن مقدار که احاطه کرد.
55. پس [ای انسان!] در کدام یک از نعمت های پروردگارت تردید می کنی [که آیا از سوی خدا هست یا نیست؟!]
56. این پیامبر [نیز] بیم دهنده ای از [زمره] بیم دهندگان پیشین است.
57. قیامت نزدیک شد.
58. کسی جز خدا برطرف کننده [سختی ها و هول و هراسش] نیست.
59. آیا از این سخن تعجب می کنید؟
60. و [با چنین وضعی که دارید هنوز] می خندید و نمی گریید؟!
61. و همواره سرکشی می کنید و غافلانه به خوشی و خوشگذرانی مشغول هستید؟!
62. پس [با این وصف که قیامتی سنگین در پی دارید، بیایید] خدا را سجده کنید و بپرستید.

Listen Quran Recitation

Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim