53. An-Najm - سورة النجم - ( The Star ) - Read Quran القران الكريم in Farsi translation
Advertisement
 
The Quran:
Show Arabic Text Show All Translations
سورة النجم

53. An-Najm | 62 verses | The Star | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher
1سوگند به ستاره هنگامی که [برای غروب کردن در کرانه افق] افتد؛
 
2که هرگز دوست شما از راه راست منحرف نشده، و [در ایمان و اعتقادش از راه راست] خطا نرفته؛ ….
 
3و از روی هوا و هوس سخن نمی گوید.
 
4گفتار او چیزی جز وحی که به او نازل می شود، نیست.
 
5[فرشته] بسیار نیرومند به او تعلیم داده است.
 
6[همان که] دارای درایت و توانمندی شگفتی است، پس [به آنچه که مأمور انجامش می باشد] مسلط و چیره است.
 
7در حالی که در افق اعلا بود.
 
8سپس نزدیک رفت و نزدیک تر شد
 
9پس [فاصله اش با پیامبر] به اندازه فاصله دو کمان گشت یا نزدیک تر شد.
 
10آن گاه به بنده اش آنچه را باید وحی می کرد، وحی کرد.
 
11آنچه را دل [پیامبر] دید [به پیامبر] دروغ نگفت [تا او را درباره حقیقت فرشته وحی به وهم و خیال اندازد، بلکه به حضور و شهودش یقین کامل داشت.]
 
12آیا در آنچه [به حقیقت] می بینید با او به سختی مجادله و ستیزه می کنید؟
 
13و بی تردید یک بار دیگر هم او را دیده است
 
14نزد سدرة المنتهی،
 
15در آنجا که جنت الماوی است.
 
16آن گاه که سدره را احاطه کرده بود آنچه [از فرشتگان، نور و زیبایی] احاطه کرده بود.
 
17دیده [پیامبر آنچه را دید] بر غیر حقیقت و به خطا ندید و از مرز دیدن حقیقت هم درنگذشت.
 
18به راستی که بخشی از نشانه های بسیار بزرگ پروردگارش را دید.
 
19پس به من از لات و عزّی [دو بت خویش] خبر دهید
 
20و منات، سومین [بت] دیگرتان [که شما آنها را تمثال فرشتگانی به عنوان دختران خدا می پندارید،]
 
21آیا [به پندار شما] ویژه شما پسر و ویژه او دختر است؟!
 
22در این صورت این تقسیمی ظالمانه است.
 
23این بتان [که شما آنها را به عنوان شریک خدا گرفته اید] چیزی جز نام ها [ی بی معنا و بی مفهوم] که شما و پدرانتان [بر اساس حدس و گمان] نامگذاری کرده اید نیستند، خدا بر [حقّانیّت] آنها هیچ دلیلی نازل نکرده است. اینان فقط از پندار و گمان [بی پایه] و هواهای نفسانی پیروی می کنند، در حالی که مسلماً از سوی پروردگارشان برای آنان هدایت آمده است.
 
24مگر برای انسان آنچه را [چون حاجت بخشی بتان و شفاعت آنان] آرزو می کند، فراهم است؟ ….
 
25آخرت و دنیا فقط در سیطره مالکیّت و فرمانروایی خداست.
 
26و چه بسیار فرشتگانی که در آسمان ها هستند که شفاعتشان هیچ سودی نمی بخشد مگر پس از آنکه خدا برای هر که بخواهد و بپسندد، اجازه دهد.
 
27مسلماً کسانی که به آخرت ایمان ندارند، فرشتگان را در نامگذاری به نام زن نامگذاری می کنند؛
 
28و آنان را به این کار هیچ آگاهی و معرفت نیست. [آنان] فقط از گمان پیروی می کنند، و بی تردید گمان [انسان را] برای دریافت حق، هیچ سودی نمی دهد.
 
29بنابراین از کسانی که از یاد ما روی گردانده اند و جز زندگی دنیا را نخواسته اند، روی بگردان.
 
30این [دنیا خواهی] آخرین مرز دانش و معرفت آنان است؛ یقیناً پروردگارت به کسی که از راه او منحرف شده، داناتر است، و او به کسی که هدایت یافته، آگاه تر است.
 
31و آنچه را در آسمان ها و آنچه را در زمین است، فقط در سیطره مالکیّت و فرمانروایی خداست، تا کسانی را که مرتکب گناه شده اند، همان گناهانشان را به آنان کیفر دهد، و کسانی را که کار نیک کرده اند، همان کار نیکشان را به آنان پاداش دهد.
 
32کسانی که از گناهان بزرگ و زشت کاری ها جز لغزش های کوچک دوری می کنند [مورد آمرزش اند] یقیناً آمرزش پروردگارت گسترده و وسیع است. او به شما از هنگامی که شما را از زمین به وجود آورد و از هنگامی که در شکم مادرانتان جنین بودید، داناتر است؛ پس خودستایی نکنید. او به کسی که پرهیزکاری پیشه کرده است، آگاه تر است.
 
33آیا کسی را که [از حق] روی گردانید، دیدی؟
 
34و اندکی [از مال خود] بخشید و [از باقی مانده آن] امساک ورزید.
 
35آیا علم غیب نزد اوست و او می بیند [که بارگناهانش رادر قیامت دیگری برمی دارد؟]
 
36یا او را به آنچه در صحیفه های موسی است خبر نداده اند؟
 
37و [یا به آنچه در صحیفه های] ابراهیم [است] همان که به طور کامل [به پیمانش با خدا] وفا کرد [آگاهش نکرده اند؟]
 
38که هیچ سنگین باری بار گناه دیگری را بر نمی دارد،
 
39و اینکه برای انسان جز آنچه تلاش کرده [هیچ نصیب و بهره ای] نیست،
 
40و اینکه تلاش او به زودی دیده خواهد شد؛
 
41سپس به تلاشش پاداش کامل خواهند داد؛
 
42و اینکه پایان [همه امور] به سوی پروردگارتوست؛
 
43و این اوست که می خنداند و می گریاند؛
 
44و هم اوست که می میراند و زنده می کند.
 
45واوست که دو زوج نر وماده آفرید،
 
46از نطفه هنگامی که در رحم ریخته شود.
 
47و پدید آوردن جهان دیگر بر عهده اوست،
 
48و اوست که شما را توانگر کرد و سرمایه قابل ذخیره بخشید،
 
49و او پروردگار [ستاره] شِعری است،
 
50و اوست که قوم عاد نخستین را هلاک کرد،
 
51و [نیز] قوم ثمود را به طوری که [کسی از آنان را] باقی نگذاشت
 
52وقوم نوح را پیش تر [هلاک کرد]؛ زیرا آنان ستمکارتر و سرکش تر بودند
 
53و شهرها [ی قوم لوط] را زیر و رو کرد و به زمین کوبید.
 
54پس [عذاب خدا] آنان را احاطه کرد آن مقدار که احاطه کرد.
 
55پس [ای انسان!] در کدام یک از نعمت های پروردگارت تردید می کنی [که آیا از سوی خدا هست یا نیست؟!]
 
56این پیامبر [نیز] بیم دهنده ای از [زمره] بیم دهندگان پیشین است.
 
57قیامت نزدیک شد.
 
58کسی جز خدا برطرف کننده [سختی ها و هول و هراسش] نیست.
 
59آیا از این سخن تعجب می کنید؟
 
60و [با چنین وضعی که دارید هنوز] می خندید و نمی گریید؟!
 
61و همواره سرکشی می کنید و غافلانه به خوشی و خوشگذرانی مشغول هستید؟!
 
62پس [با این وصف که قیامتی سنگین در پی دارید، بیایید] خدا را سجده کنید و بپرستید.
 Listen Quran Recitation
Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim

Use the following code to display the Quran Search Box in your website

World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones