54. Al-Qamar - سورة القمر - ( The Moon ) - Read Quran القران الكريم in Dutch translation
Advertisement
 
The Quran:
Show Arabic Text Show All Translations
سورة القمر

54. Al-Qamar | 55 verses | The Moon | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher
1Het uur des oordeels nadert en de maan is gespleten.
 
2Maar als de ongeloovigen een teeken zien, wenden zij zich af, zeggende: dit is eene machtige betoovering.
 
3En zij beschuldigen u, o Mahomet! van bedrog, en volgen hunne eigene lusten: maar ieder ding zal onveranderlijk bepaald wezen.
 
4En nu is eene zending tot hen gekomen, waarin eene afschrikking voor hardnekkig ongeloof ligt opgesloten.
 
5Deze wijsheid is volkomen; maar waarschuwers helpen bij hen niet.
 
6Wend u dus van hen af! Den dag waarop de dagvaardende engel den mensch tot eene verschrikkelijke zaak zal oproepen.
 
7Zullen zij met nedergeslagen blikken uit hunne graven komen, talrijk, als verspreide sprinkhanen.
 
8Zich met schrik naar den dagvaarder spoedende. De ongeloovigen zullen zeggen: Dit is een dag van droefheid.
 
9Het volk van Noach beschuldigde dien profeet, alvorens uw volk u verwierp, het beschuldigde onzen dienaar van bedrog; zeggende: Hij is een bezetene, en hij werd met verwijtingen verworpen.
 
10Hij riep daarom zijn Heer aan, zeggende: Waarlijk, ik ben overweldigd: wreek mij dus.
 
11Daarop openden wij de poorten des hemels, waaruit het water stroomde.
 
12Wij deden de aarde waterstralen uitwerpen, zoodat het water van hemel en aarde zich vereenigde, overeenkomstig het vastgestelde besluit.
 
13Wij droegen hem, op een schip, uit planken en spijkers samengesteld.
 
14Dat zich voor onze oogen voortbewoog, als eene belooning voor hem, die ondankbaar was verworpen.
 
15Wij lieten dat schip tot een teeken dienen. Maar is iemand daardoor gewaarschuwd?
 
16En hoe gestreng was mijne wraak en mijne bedreiging!
 
17Nu hebben wij den Koran gemakkelijk tot eene waarschuwing gemaakt; maar is iemand daardoor gewaarschuwd?
 
18De stam van Ad beschuldigde hunnen profeet van bedrog; maar hoe ernstig was mijne wraak en mijne bedreiging!
 
19Waarlijk, wij zonden, op een dag van voortdurend ongeluk een brullenden wind tegen hen.
 
20Die de menschen wegvoerde, als waren zij met kracht uitgescheurde wortels van palmboomen.
 
21En hoe ernstig was mijne wraak en mijne bedreiging!
 
22Thans hebben wij den Koran gemakkelijk ter waarschuwing gemaakt; maar is iemand daardoor gewaarschuwd?
 
23Die van Thamoed beschuldigden de vermaningen van hunnen profeet van valschheid.
 
24En zij zeiden: Zullen wij een enkel man als wij, onder ons volgen? Waarlijk, wij zouden aan dwaling en ongerijmde dwaasheid schuldig zijn.
 
25Zou de taak van waarschuwing hem, boven het overige gedeelte van ons, opgedragen zijn? Neen, hij is een leugenaar en een onbeschaamde bedrieger.
 
26Maar God zeide tot Saleh: Morgen zullen zij weten wie een leugenaar en een onbeschaamde is;
 
27Want wij zullen zekerlijk de wijfjes-kameel zenden, om hen te beproeven; en gij, sla hen gade, en verdraag hunne beleedigingen met geduld.
 
28Voorspel hun, dat het water der putten tusschen hen zal worden verdeeld, en ieder deel zal beurtelings nedergezet worden.
 
29Zij riepen hunnen makker, en hij nam een zwaard en doodde haar,
 
30Maar hoe ernstig was mijne wraak en mijne bedreiging!
 
31Want wij zonden hun een enkelen kreet van den engel Gabriël te gemoet, en zij werden als de droge stokken, die gebruikt worden door dengeen, welke een kooi voor het vee bouwt.
 
32En thans hebben wij den Koran gemakkelijk ter waarschuwing gemaakt; maar is iemand daardoor gewaarschuwd?
 
33Het volk van Lot beschuldigde zijne prediking van valschheid.
 
34Maar wij zonden een wind tegen hen, die eene regenbui van steenen voortdreef, welke hen allen verdelgde, behalve het gezin van Lot, dat wij vroeg in den ochtend bevrijdden.
 
35Dit was door onze gunst. Zoo beloonen wij hen, die dankbaar zijn.
 
36En Lot had hen gewaarschuwd voor onze gestrenge kastijding; maar zij twijfelden aan die waarschuwing.
 
37Zij eischten zijne gasten, opdat zij hen zouden misbruiken; maar wij staken hunne oogen uit, zeggende: Proeft mijne wraak en mijne bedreiging.
 
38En vroeg in den ochtend verraste hen eene zware straf.
 
39Proeft dus mijne wraak en mijne bedreiging.
 
40Thans hebben wij den Koran gemakkelijk ter waarschuwing, gemaakt; maar is iemand daardoor gewaarschuwd?
 
41De vermaning van Mozes kwam mede tot het volk van Pharao,
 
42Maar zij beschuldigden al onze teekenen van bedrog; daarom kastijdden wij hem met eene machtige en onwederstaanbare kastijding.
 
43O bewoners van Mekka! zijn uwe ongeloovigen beter dan deze? Is u in de schriften vrijstelling van straf beloofd?
 
44Zeggen zij: wij vormen een lichaam van menschen, die in staat zijn onze vijanden te bemeesteren?
 
45De menigte zal zekerlijk op de vlucht worden gejaagd en zij zullen hunne ruggen omkeeren.
 
46Maar het uur des oordeels is hun bedreigde straftijd, en dat uur zal droeviger en bitterder zijn, dan hunne droefheden in dit leven.
 
47Waarlijk, de zondaar doolt in dwaling rond, en zal hier namaals in brandende vlammen worden gemarteld.
 
48Op dien dag zullen zij met hunne aangezichten in het vuur worden geworpen, en men zal hun zeggen: Proeft de aanraking der hel.
 
49Alle dingen hebben wij geschapen, aan een bepaald besluit gebonden.
 
50En ons bevel bestaat slechts in een enkel woord, aan een oogwenk gelijk.
 
51Wij hebben vroeger volken verdelgd, die u gelijk waren; maar is iemand uwer door hun voorbeeld gewaarschuwd?
 
52Alles wat gij doet, is in het boek vermeld, dat door de wakende engelen wordt bewaard.
 
53Elke daad, klein of groot, is op de welbewaarde tafel nedergeschreven.
 
54De vromen zullen echter te midden van tuinen en meren wonen.
 
55In de vergadering der waarheid, in tegenwoordigheid van den machtigsten koning.
 Listen Quran Recitation
Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim

Use the following code to display the Quran Search Box in your website

World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones