55. Ar-Rahmaan - سورة الرحمن - ( The Beneficent ) - Read Quran القران الكريم in Dutch translation
Advertisement
 
The Quran:
Show Arabic Text Show All Translations
سورة الرحمن

55. Ar-Rahmaan | 78 verses | The Beneficent | Medinan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher
1De Barmhartige
 
2Heeft zijn dienaar in den Koran onderwezen.
 
3Hij schiep den mensch.
 
4Hij heeft hem eene duidelijke spraak geleerd.
 
5De zon en de maan leggen haren loop af, overeenkomstig eene zekere wet.
 
6En de planten, die over den grond kruipen, en de boomen zijn aan zijne beschikking onderworpen.
 
7Hij verhief den hemel, en stelde de weegschaal vast.
 
8Opdat gij niet zoudt zondigen tegen het gewicht.
 
9Weeg dus juist, en verminder het gewicht niet.
 
10En hij heeft de aarde voor levende schepselen ingericht.
 
11Daarop zijn verschillende vruchten en palmboomen, die bloemtrossen dragen.
 
12En graan dat kaf en bladeren heeft.
 
13Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?
 
14Hij schiep den mensch van gedroogde klei, als een aarden vaatwerk.
 
15Maar hij schiep de geniussen van vuur, dat rein van rook was.
 
16Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?
 
17Hij is de Heer van het Oosten; En de Heer van het Westen.
 
18Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?
 
19Hij heeft de beide zeeën gescheiden.
 
20Opdat zij elkander zouden ontmoeten; tusschen haar is eene afscheiding geplaatst, welke zij niet kunnen overschrijden.
 
21Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?
 
22Zij beide leveren paarlen en koraal op.
 
23Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?
 
24Hem behooren ook de schepen, die, als bergen, de zee doorklieven.
 
25Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?
 
26Ieder schepsel dat op de aarde leeft, is aan de vergankelijkheid onderworpen.
 
27Maar het glorierijke en heerlijke aangezicht van uwen Heer zal eeuwig blijven.
 
28Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?
 
29Aan hem richten alle schepselen, die in den hemel en op aarde zijn, verzoeken; iederen dag is hij met een nieuw werk bezig.
 
30Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?
 
31Wij zullen u zekerlijk op den jongsten dag wachten, om u te richten, o geniussen en menschen!
 
32Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?
 
33O gij, vereeniging van geniussen en menschen! indien gij in staat zijt, de grenzen van den hemel en de aarde te overschrijden, doe het; maar gij zult het niet, dan door eene volstrekte macht doen.
 
34Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?
 
35Een vuurvlam zonder rook, en een rook zonder vlam zullen op u worden nedergezonden, en gij zult niet in staat zijn, u daartegen te beschutten.
 
36Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?
 
37En als de hemel gespleten wordt, en zich rood als eene roos of als eene roodgeverfde huid zal vertoonen.
 
38Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?
 
39Op dien dag zal mensch noch genius nopens zijne zonde worden ondervraagd.
 
40Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?
 
41De zondaren zullen door hunne werken worden herkend, en zij zullen van voren bij hunne lokken en bij hunne voeten gegrepen, en in de hel geworpen worden.
 
42Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?
 
43Dit is de hel, welke de zondaren als eene valschheid loochenen.
 
44Zij zullen daar, tusschen vlammen en kokend water, op- en nedergaan.
 
45Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?
 
46Maar voor hem, die de rechtbank zijns Heeren vreest, zijn twee tuinen gemaakt.
 
47Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?
 
48Met schaduwrijke boomen beplant.
 
49Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?
 
50In elken daarvan zullen twee fonteinen stroomen.
 
51Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?
 
52In elken van hen zullen twee soorten van elke vrucht zijn.
 
53Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?
 
54Zij zullen op zetels rusten, waarvan de leuningen zullen gevormd zijn van zijde met goud doorweven, en de vrucht zal dicht bij de hand zijn, om verzameld te worden.
 
55Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?
 
56Daar zullen zij door schoone maagden worden ontvangen, die hare oogen van ieder, behalve van hare echtgenooten, zullen afwenden; die nimmer vóór hen, door een man of een genius zijn aangeraakt.
 
57Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?
 
58Hebbende huiden als robijnen en paarlen.
 
59Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?
 
60Waardoor zou het goede anders dan door het goede beloond worden?
 
61Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?
 
62En naast deze, zullen twee anderen tuinen zijn.
 
63Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?
 
64Van donker groen.
 
65Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?
 
66In elken daarvan zullen twee fonteinen een overvloed van water doen uitstroomen.
 
67Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?
 
68In elken van dezen zullen vruchten, palmboomen en granaatappelen zijn.
 
69Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?
 
70Daarin zullen liefelijke en schoone maagden zijn.
 
71Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?
 
72Hebbende schoone, zwarte oogen, en door pavilloenen voor het oog verborgen.
 
73Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?
 
74Welke vóór de haar bestemde echtgenooten, door man noch genius, zijn aangeraakt.
 
75Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?
 
76Daar zullen zij zich vermaken, liggende op groene kussens en prachtige tapijten.
 
77Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?
 
78Geloofd zij de naam van uwen Heer, die met glans en eer is omgeven.
 Listen Quran Recitation
Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim

Use the following code to display the Quran Search Box in your website

World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones