55. Ar-Rahmaan - سورة الرحمن - ( The Beneficent ) - Read Quran القران الكريم in Farsi translation
Advertisement
 
The Quran:
Show Arabic Text Show All Translations
سورة الرحمن

55. Ar-Rahmaan | 78 verses | The Beneficent | Medinan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher
1[خدای] رحمان
 
2قرآن را تعلیم داد.
 
3انسان را آفرید؛
 
4به او بیان آموخت؛
 
5خورشید و ماه با حسابی [منظم و دقیق] روانند؛
 
6و گیاه و درخت همواره [برای او] سجده می کنند؛
 
7و آسمان را برافراشت و [برای سنجش هر امر معنوی و مادی] ترازو نهاد؛
 
8تا در [سنجیدن با] ترازو طغیان روا مدارید [و از مرز عدالت و انصاف مگذرید.]
 
9و ترازو را به عدالت برپا دارید و از ترازو مکاهید؛
 
10و زمین را برای [زندگی] مردم نهاد؛
 
11در آن میوه ها و نخل ها با خوشه های غلاف دار است؛
 
12و دانه های با سبوس و کاه و گیاهان خوشبوست،
 
13پس [ای انس و جن!] کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
 
14انسان را از گلی خشکیده مانند سفال آفرید.
 
15و جن را از آمیزه ای [از شعله های مختلف] آتش به وجود آورد.
 
16پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
 
17پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب است.
 
18پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
 
19دو دریای [شیرین و شور] را روان ساخت در حالی که همواره باهم تلاقی و برخورد دارند؛
 
20[ولی] میان آن دو حایلی است که به هم تجاوز نمی کنند [درنتیجه باهم مخلوط نمی شوند!]
 
21پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
 
22از آن دو دریا لؤلؤ و مرجان بیرون می آید.
 
23پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
 
24و او را در دریا کشتی های بادبان برافراشته چون کوه هاست.
 
25پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
 
26همه آنان که روی این زمین هستند، فانی می شوند.
 
27و تنها ذات باشکوه و ارجمند پروردگارت باقی می ماند.
 
28پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
 
29هر که در آسمان ها و زمین است از او درخواست [حاجت] می کند، او هر روز در کاری است.
 
30پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
 
31ای انس و جن! به زودی به [حساب] شما می پردازیم.
 
32پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
 
33ای گروه جن و انس! اگر می توانید از کرانه ها و نواحی آسمان ها و زمین بیرون روید، پس بیرون روید؛ نمی توانید بیرون روید مگر با نوعی توانایی و قدرت.
 
34پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
 
35بر شما شعله هایی از آتش بی دود و دود آتش آلود فرستاده خواهد شد، در نتیجه نمی توانید یکدیگر را [برای دفع عذاب] یاری دهید!
 
36پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
 
37و ناگهان آسمان بشکافد و چون چرمی سرخ رنگ و گلگون شود.
 
38پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
 
39پس در آن روز [به علت سرعت فوق العاده حسابرسی و روشن بودن همه امور] هیچ انس و جنّی را از گناهش نپرسند.
 
40پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
 
41گناهکاران به نشانه هایشان شناخته می شوند، پس آنان را به موهای پیش سرو به پاهایشان می گیرند [و به آتش می اندازند.]
 
42پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
 
43این همان دوزخی است که گنهکاران آن را دروغ می پنداشتند.
 
44آنان در میان آتش و آب جوشان رفت و آمد می کنند
 
45پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
 
46و برای کسی که از مقام پروردگارش [که احاطه و تسلّط او بر ظاهر و باطن هستی است] بترسد دو بهشت است.
 
47پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
 
48[دو بهشتی که] دارای درختان و شاخسارهای باطراوت و انبوه است.
 
49پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
 
50در آن دو بهشت دو چشمه ای است که همواره جاری است.
 
51پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
 
52در آن دو بهشت از هر میوه ای دو نوع فراهم است.
 
53پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
 
54[بهشتیان] بر بسترهایی که آستر آنها از حریر درشت بافت است، تکیه می زنند، و میوه های رسیده آن دو بهشت [به آسانی] در دسترس است.
 
55پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
 
56در آن بهشت ها زنانی هستند که فقط به همسرانشان عشق می ورزند، و پیش از آنان دست هیچ انس و جنی به آنان نرسیده است.
 
57پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
 
58گویی آن زنان بهشتی یاقوت و مرجان اند.
 
59پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
 
60آیا پاداش نیکی جز نیکی است؟
 
61پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
 
62و جز آن دو بهشت، دو بهشت دیگر [هم] هست.
 
63پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
 
64آن [دو بهشت دیگر] در نهایت سرسبزی اند.
 
65پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
 
66در آن دو بهشت دو چشمه همواره جوشان و در حال فوران است.
 
67پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
 
68در آنها میوه های فراوان و درخت خرما و انار است.
 
69پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
 
70در آنها زنانی نیکو سیرت و زیبا صورت اند.
 
71پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
 
72حوریانی که در سراپرده ها مستورند.
 
73پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
 
74پیش از همسران بهشتی شان دست هیچ انس و جنّی به آنان نرسیده است.
 
75پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
 
76بر بالش های سبز و فرش های زیبا تکیه می زنند.
 
77پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
 
78همیشه سودمند و با برکت است نام پروردگار با شکوه و ارجمندت.
 Listen Quran Recitation
Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim

Use the following code to display the Quran Search Box in your website

World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones