Advertisement
 
سورة الرحمن

55. Ar-Rahmaan | 78 verses | The Beneficent | Medinan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi
1. [خدای] رحمان
2. قرآن را تعلیم داد.
3. انسان را آفرید؛
4. به او بیان آموخت؛
5. خورشید و ماه با حسابی [منظم و دقیق] روانند؛
6. و گیاه و درخت همواره [برای او] سجده می کنند؛
7. و آسمان را برافراشت و [برای سنجش هر امر معنوی و مادی] ترازو نهاد؛
8. تا در [سنجیدن با] ترازو طغیان روا مدارید [و از مرز عدالت و انصاف مگذرید.]
9. و ترازو را به عدالت برپا دارید و از ترازو مکاهید؛
10. و زمین را برای [زندگی] مردم نهاد؛
11. در آن میوه ها و نخل ها با خوشه های غلاف دار است؛
12. و دانه های با سبوس و کاه و گیاهان خوشبوست،
13. پس [ای انس و جن!] کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
14. انسان را از گلی خشکیده مانند سفال آفرید.
15. و جن را از آمیزه ای [از شعله های مختلف] آتش به وجود آورد.
16. پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
17. پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب است.
18. پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
19. دو دریای [شیرین و شور] را روان ساخت در حالی که همواره باهم تلاقی و برخورد دارند؛
20. [ولی] میان آن دو حایلی است که به هم تجاوز نمی کنند [درنتیجه باهم مخلوط نمی شوند!]
21. پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
22. از آن دو دریا لؤلؤ و مرجان بیرون می آید.
23. پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
24. و او را در دریا کشتی های بادبان برافراشته چون کوه هاست.
25. پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
26. همه آنان که روی این زمین هستند، فانی می شوند.
27. و تنها ذات باشکوه و ارجمند پروردگارت باقی می ماند.
28. پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
29. هر که در آسمان ها و زمین است از او درخواست [حاجت] می کند، او هر روز در کاری است.
30. پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
31. ای انس و جن! به زودی به [حساب] شما می پردازیم.
32. پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
33. ای گروه جن و انس! اگر می توانید از کرانه ها و نواحی آسمان ها و زمین بیرون روید، پس بیرون روید؛ نمی توانید بیرون روید مگر با نوعی توانایی و قدرت.
34. پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
35. بر شما شعله هایی از آتش بی دود و دود آتش آلود فرستاده خواهد شد، در نتیجه نمی توانید یکدیگر را [برای دفع عذاب] یاری دهید!
36. پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
37. و ناگهان آسمان بشکافد و چون چرمی سرخ رنگ و گلگون شود.
38. پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
39. پس در آن روز [به علت سرعت فوق العاده حسابرسی و روشن بودن همه امور] هیچ انس و جنّی را از گناهش نپرسند.
40. پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
41. گناهکاران به نشانه هایشان شناخته می شوند، پس آنان را به موهای پیش سرو به پاهایشان می گیرند [و به آتش می اندازند.]
42. پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
43. این همان دوزخی است که گنهکاران آن را دروغ می پنداشتند.
44. آنان در میان آتش و آب جوشان رفت و آمد می کنند
45. پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
46. و برای کسی که از مقام پروردگارش [که احاطه و تسلّط او بر ظاهر و باطن هستی است] بترسد دو بهشت است.
47. پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
48. [دو بهشتی که] دارای درختان و شاخسارهای باطراوت و انبوه است.
49. پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
50. در آن دو بهشت دو چشمه ای است که همواره جاری است.
51. پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
52. در آن دو بهشت از هر میوه ای دو نوع فراهم است.
53. پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
54. [بهشتیان] بر بسترهایی که آستر آنها از حریر درشت بافت است، تکیه می زنند، و میوه های رسیده آن دو بهشت [به آسانی] در دسترس است.
55. پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
56. در آن بهشت ها زنانی هستند که فقط به همسرانشان عشق می ورزند، و پیش از آنان دست هیچ انس و جنی به آنان نرسیده است.
57. پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
58. گویی آن زنان بهشتی یاقوت و مرجان اند.
59. پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
60. آیا پاداش نیکی جز نیکی است؟
61. پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
62. و جز آن دو بهشت، دو بهشت دیگر [هم] هست.
63. پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
64. آن [دو بهشت دیگر] در نهایت سرسبزی اند.
65. پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
66. در آن دو بهشت دو چشمه همواره جوشان و در حال فوران است.
67. پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
68. در آنها میوه های فراوان و درخت خرما و انار است.
69. پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
70. در آنها زنانی نیکو سیرت و زیبا صورت اند.
71. پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
72. حوریانی که در سراپرده ها مستورند.
73. پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
74. پیش از همسران بهشتی شان دست هیچ انس و جنّی به آنان نرسیده است.
75. پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
76. بر بالش های سبز و فرش های زیبا تکیه می زنند.
77. پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
78. همیشه سودمند و با برکت است نام پروردگار با شکوه و ارجمندت.

Listen Quran Recitation

Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim