56. Al-Waaqia - سورة الواقعة - ( The Inevitable ) - Read Quran القران الكريم in Dutch translation
Advertisement
 
The Quran:
Show Arabic Text Show All Translations
سورة الواقعة

56. Al-Waaqia | 96 verses | The Inevitable | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher
1Als de onvermijdelijke dag des oordeels plotseling zal komen.
 
2Zal geene ziel de voorspelling zijner komst van valschheid beschuldigen.
 
3Sommigen zullen daardoor vernederd, en anderen verheven worden.
 
4Als de aarde door een hevigen schok zal geschud worden.
 
5En de bergen in stukken zullen springen.
 
6En als weggeblazen stof zullen worden.
 
7En gij, menschen, in drie duidelijke klassen zult verdeeld worden.
 
8De makkers van de rechterhand (hoe gelukkig zullen de makkers der rechterhand wezen).
 
9En de makkers der linkerhand, (hoe ellendig zullen de makkers der linkerhand zijn);
 
10En zij, die anderen in het geloof zijn voorgegaan, zullen hen in het paradijs voorafgaan.
 
11Dat zijn zij, die God zullen naderen.
 
12Zij zullen in tuinen van vermaak wonen.
 
13Daar zullen velen van de vroegere godsdiensten.
 
14En enkelen van den lateren zijn.
 
15Rustende op zetels met goud en edelgesteenten versierd.
 
16En tegenover elkander daarop zittende.
 
17Jonge lieden, die eeuwig jong zullen blijven, zullen om hen heen gaan, om hen te bedienen.
 
18Met bekers, kroezen en schalen met vloeienden wijn.
 
19Hunne hoofden zullen geen pijn gevoelen, door dien te drinken, en hun verstand zal niet beneveld worden.
 
20En met vruchten, van de soorten, welke zij zullen kiezen.
 
21En het vleesch van de vogelsoort, welke zij zullen begeeren.
 
22Daar zullen zij door schoone maagden worden vergezeld,
 
23Met groote, zwarte oogen, gelijkende op paarlen, die in hare schelpen verborgen zijn.
 
24Dit zal een belooning wezen, voor hetgeen zij zullen hebben verricht.
 
25Daar zullen zij geene ijdele gesprekken hooren of eenige aansporing tot zonde.
 
26Maar alleen de begroeting: Vrede! vrede!
 
27En de makkers der rechterhand (hoe gelukkig zullen de makkers der rechterhand wezen!)
 
28Zullen hun verblijf houden onder lotusboomen, vrij van doornen.
 
29En banaan-boomen, geregeld beladen met hunne voortbrengselen, van den top tot den stam.
 
30In de uitgebreide schaduw.
 
31Nabij een stroomend water.
 
32En te midden van een overvloed van vruchten.
 
33Welke niemand zal afsnijden, en waarvan de inzameling niet zal verboden zijn.
 
34En zij zullen op verheven bedden uitrusten.
 
35Waarlijk, wij hebben de maagden van het paradijs door eene bijzondere schepping gevormd;
 
36En wij hebben haar tot maagden gemaakt.
 
37Bemind door hare echtgenooten, die van gelijken ouderdom met haar zijn.
 
38Tot de geneugten der makkers van de rechterhand.
 
39Daar zullen velen van de vroegere godsdiensten.
 
40En velen van den lateren zijn.
 
41En de makkers van de linkerhand (hoe ellendig zullen de makkers der linkerhand zijn).
 
42Zullen wonen te midden van brandende, verpestende winden en kokend water.
 
43Onder de schaduw van zwarten rook.
 
44Die noch koel, noch aangenaam zal wezen.
 
45Want zij genoten de genoegens van het leven, vóór dit, terwijl zij op de aarde waren.
 
46En zij volhardden stijfhoofdig in eene hatelijke zondigheid.
 
47En zij zeiden: Nadat wij zullen gestorven, en tot stof en beenderen geworden zijn, zullen wij dan zekerlijk tot het leven worden opgewekt?
 
48Zullen onze vaderen ook met ons worden opgewekt?
 
49Zeg: waarlijk, zoowel de vroegeren als de lateren.
 
50Zullen zekerlijk op den vooraf bepaalden tijd van een bekenden dag worden bijeen verzameld, om geoordeeld te worden.
 
51En gij, o menschen! die gedwaald, en de opstanding als eene valschheid geloochend hebt.
 
52Gij zult zekerlijk eten van de vrucht des booms van al Zakkoem.
 
53Gij zult uwen buik daarmede vullen.
 
54En gij zult daar kokend water drinken.
 
55Gij zult drinken, zooals een dorstige kameel drinkt.
 
56Dit zal hunne uitspanning op den dag des oordeels zijn.
 
57Wij hebben u geschapen; wilt gij dus niet gelooven, dat wij u van den dood kunnen opwekken? Wat denkt gij?
 
58Het zaad dat gij uitwerpt.
 
59Schept gij dat, of zijn wij er de schepper van?
 
60Wij hebben voor u allen den dood bepaald, en wij zullen daarin door niemand worden belet.
 
61Wij zijn in staat anderen, gelijk gij in uw plaats te stellen, en u terug te brengen in den toestand of den vorm, dien gij niet kent.
 
62Gij kent de schepping; wilt gij dus niet overwegen, dat wij u, door u op te wekken, weder kunnen voortbrengen?
 
63Wat denkt gij? Het graan dat gij zaait.
 
64Doet gij dat uitbotten, of doen wij dat voortspruiten?
 
65Indien het ons behaagde, waarlijk, wij konden het droog en onvruchtbaar maken, zoodat gij niet zoudt ophouden u te verwonderen, zeggende:
 
66Waarlijk, wij hebben verbintenissen aangegaan voor zaad en arbeid,
 
67Maar het is ons niet geoorloofd, de vruchten daarvan te oogsten.
 
68Wat denkt gij? Het water dat gij drinkt.
 
69Zendt gij dat uit de wolken neder, of zenden wij het?
 
70Indien het ons behaagde, zouden wij het brak kunnen maken. Zult gij dus niet dankbaar wezen?
 
71Wat denkt gij? Het vuur, dat gij door wrijving verkrijgt,
 
72Brengt gij den boom voort, waardoor gij dat doet ontstaan? Of brengen wij dien voort?
 
73Wij hebben dit als eene vermaning bevolen en tot een voordeel voor hen, die door de woestijnen reizen.
 
74Prijst dus den naam van uwen Heer, den grooten God.
 
75Ik zweer echter, bij het ondergaan der sterren.
 
76(En waarlijk, dit is een groote eed, indien gij het slechts wist!)
 
77Dat dit de uitmuntende Koran is.
 
78Waarvan het oorspronkelijke in het welbewaarde boek is geschreven.
 
79Niemand zal het aanraken, behalve zij, die rein zijn.
 
80Het is eene openbaring van den Heer van alle schepselen.
 
81Zult gij dus deze nieuwe openbaring verachten?
 
82En is dit uwe vergelding voor uw voedsel, hetwelk gij van God ontvangt, dat gij u zelven loochent, hem daarvoor verplicht te zijn?
 
83Als de ziel van een stervend mensch tot zijne keel opstijgt.
 
84En gij op hetzelfde oogenblik rond ziet.
 
85(En wij zijn hem nader dan gij; maar gij ziet zijn waren toestand niet).
 
86Zoudt gij dan niet, indien gij hier namaals niet voor uwe daden werdt vergolden.
 
87Die in het lichaam doen terugkeeren, indien gij de waarheid spreekt?
 
88En voor hem die tot degenen behoort, welke God zullen naderen.
 
89Zal de belooning zijn, rust, genade en een tuin van vermaak.
 
90En behoort hij tot de makkers der rechterhand.
 
91Dan zal hij gegroet worden met de begroeting: Vrede zij over u! door de makkers der rechterhand, zijne broeders.
 
92Of, indien hij tot hen behoort, die het ware geloof (den profeet) verworpen hebben. En afgedwaald zijn.
 
93Zijn voedsel zal kokend water wezen.
 
94En de verbranding door het hellevuur.
 
95Waarlijk, dit is een zekere waarheid.
 
96Daarom prijst den naam van uwen Heer, den grooten God.
 Listen Quran Recitation
Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim

Use the following code to display the Quran Search Box in your website

World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones