56. Al-Waaqia - سورة الواقعة - ( The Inevitable ) - Read Quran القران الكريم in Farsi translation
Advertisement
 
The Quran:
Show Arabic Text Show All Translations
سورة الواقعة

56. Al-Waaqia | 96 verses | The Inevitable | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher
1هنگامی که واقعه [بسیار عظیم قیامت] واقع شود،
 
2که در واقع شدنش دروغی [در کار] نیست،
 
3پست کننده [کافران] و رفعت دهنده [مؤمنان] است.
 
4هنگامی که زمین به شدت لرزانده شود،
 
5و کوه ها درهم کوبیده وریز ریز شوند.
 
6در نتیجه غباری پراکنده گردد،
 
7وشما سه گروه شوید:
 
8سعادتمندان، چه بلند مرتبه اند سعادتمندان!
 
9و شقاوتمندان، چه دون پایه اند شقاوتمندان!
 
10و پیشی گیرندگان [به اعمال نیک] که پیشی گیرندگان [به رحمت و آمرزش] اند،
 
11اینان مقربان اند،
 
12در بهشت های پر نعمت اند.
 
13گروهی بسیار از پیشینیان،
 
14و اندکی از پسینیان،
 
15بر تخت هایی زربافت،
 
16در حالی که روبروی یکدیگر بر آنها تکیه دارند.
 
17نوجوانانی همیشه نو جوان همواره [برای خدمت] پیرامونشان می گردند،
 
18با قدح ها و کوزه ها و جام هایی از باده ناب و پاک،
 
19که از نوشیدنش نه سردرد گیرند، و نه مست و بی خرد شوند،
 
20و میوه ها از هر نوعی که اختیار کنند،
 
21و گوشت پرنده از هر گونه ای که بخواهند،
 
22و حوریانی چشم درشت،
 
23هم چون مروارید پنهان شده در صدف؛
 
24پاداشی است در برابر اعمالی که همواره انجام می دادند.
 
25در آنجا نه سخن بیهوده ای می شنوند، نه کلام گناه آلودی،
 
26مگر سخنی که سلام است و سلام،
 
27و سعادتمندان چه بلند مرتبه اند سعادتمندان!
 
28در سایه درخت سدر بی خارند،
 
29و درختان موزی که میوه هایش خوشه خوشه روی هم چیده شده است،
 
30و سایه ای گسترده و پایدار،
 
31و آبی ریزان،
 
32و میوه ای فراوان،
 
33که پایان نپذیرد و ممنوع نشود،
 
34و همسرانی بلند مرتبه،
 
35که ما آنان را با آفرینشی ویژه آفریدیم؛
 
36پس آنان را همواره دوشیزه قرار داده ایم
 
37عشقورز به شوهران، و هم سن و سال با همسران.
 
38[همه این نعمت ها] برای سعادتمندان [است.]
 
39گروهی بسیار از پیشینیان،
 
40و گروهی بسیار از پسینیان،
 
41و شقاوتمندان، چه دون پایه اند شقاوتمندان!
 
42در میان بادی سوزان و آبی جوشان [قرار دارند،]
 
43و سایه ای از دودهای بسیار غلیظ و سیاه،
 
44نه خنک است و نه آرام بخش،
 
45اینان پیش از این از نازپروردگان خود کامه و سرکش بودند،
 
46و همواره بر گناهان بزرگ پافشاری داشتند،
 
47و پیوسته می گفتند: آیا هنگامی که مردیم و خاک و استخوان شدیم، آیا به راستی برانگیخته می شویم؟!
 
48و آیا پدران گذشته ما نیز برانگیخته می شوند؟!
 
49بگو: بی تردید همه پیشینیان وهمه پسینیان،
 
50برای وعده گاه روزی معین گرد آورده خواهند شد.
 
51آن گاه شما ای گمراهان انکار کننده!
 
52قطعاً از درختی که از زقّوم است [و دارای مایعی جوشان و بسیار بدمزه و بدبوست] خواهید خورد؛
 
53و شکم ها را از آن پر خواهید کرد،
 
54و روی آن از آب جوشان خواهید نوشید،
 
55مانند نوشیدن شترانی که به شدت تشنه اند؛
 
56این است پذیرایی از آنان در روز جزا.
 
57ما شما را آفریدیم، پس چرا [آفرینش دوباره خود را پس از مرگ] باورنمی کنید؟
 
58آیا از [حالات و دگرگونی های] نطفه ای که در رحم می ریزید آگاه هستید؟
 
59آیا شما آن را [تا انسانی معتدل و آراسته شود] می آفرینید یا ما آفریننده ایم؟
 
60ماییم که مرگ را میان شما مقدّر کردیم، و هیچ چیز ما را [در جاری کردن مرگ بر شما] مغلوب نمی کند.
 
61[آری، مرگ را مقدّر کردیم] تا امثال شما را جایگزین شما کنیم و شما را به صورتی که نمی دانید آفرینشی تازه و جدید بخشیم،
 
62و به راستی پیدایش نخستین را [که جهان فعلی است] شناختید، پس چرا متذکّر [پدید شدن جهان دیگر] نمی شوید؟!
 
63مرا خبر دهید آنچه را می کارید،
 
64آیا شما آن را می رویانید، یا ما می رویانیم؟
 
65به یقین اگر بخواهیم، آن را ریز ریز کرده و خاشاک می کنیم که متأسف و شگفت زده می شوید،
 
66[و می گویید:] مسلماً ما خسارت زده ایم،
 
67بلکه ناکام و محرومیم
 
68به من خبر دهید آبی که می نوشید،
 
69آیا شما آن را از ابر باران زا فرود آورده اید یا ما فرود آورنده ایم؟
 
70اگر بخواهیم آن را تلخ می گردانیم، پس چرا سپاس گزاری نمی کنید؟
 
71به من خبر دهید آتشی که می افروزید،
 
72آیا شما درختش را به وجود آورده اید یا ما به وجود آوردنده ایم؟
 
73ما آن را وسیله تذکر و مایه استفاده برای صحرانشینان و بیابانگردان قرار داده ایم.
 
74پس به نام پروردگار بزرگت تسبیح گوی.
 
75پس به جایگاه ستارگان سوگند می خورم،
 
76و اگر بدانید بی تردید این سوگندی بس بزرگ است.
 
77که یقیناً این قرآن، قرآنی است ارجمند و باارزش؛
 
78[که] در کتابی مصون از هر گونه تحریف و دگرگونی [به نام لوح محفوظ جای دارد.]
 
79جز پاک شدگان [از هر نوع آلودگی] به [حقایق و اسرار و لطایف] آن دسترسی ندارند.
 
80نازل شده از سوی پروردگار جهانیان است.
 
81آیا شما نسبت به این گفتار سهل انگاری می کنید [و آن را قابل اعتنا نمی دانید؟!]
 
82و فقط نصیب خود را این قرار می دهید که آن را انکار کنید؟!
 
83پس چرا هنگامی که روح به گلوگاه می رسد،
 
84و شما در آن وقت نظاره گر هستید [و هیچ کاری از شما ساخته نیست!]
 
85و ما به او از شما نزدیک تریم، ولی نمی بینید.
 
86[آری] پس چرا اگر شما پاداش داده نمی شوید [و به گمان خود قیامتی در کار نیست و شما را قدرتی بزرگ و فراتر است؟]
 
87آن [روح به گلوگاه رسیده] را [به بدن محتضر] برنمی گردانید، اگر [در ادعای خود] راستگویید؟
 
88پس اگر [جان به گلو رسیده] از مقربان باشد،
 
89[در] راحت و آسایش و بهشت پرنعمت [خواهد بود.]
 
90و اگر از سعادتمندان باشد،
 
91[به او گفته می شود:] از سوی سعادتمندان بر تو سلام باد.
 
92و اما اگر از انکار کنندگان [حقایق و] گمراه باشد،
 
93پذیرایی از او با آب جوشان است،
 
94و وارد شدن به دوزخ است.
 
95[آنچه درباره این سه طایفه بیان شد،] بی تردید این است همان حقّ یقینی.
 
96پس به نام پروردگار بزرگت تسبیح گوی.
 Listen Quran Recitation
Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim

Use the following code to display the Quran Search Box in your website

World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones