68. Al-Qalam - سورة القلم - ( The Pen ) - Read Quran القران الكريم in Dutch translation
Advertisement
 
The Quran:
Show Arabic Text Show All Translations
سورة القلم

68. Al-Qalam | 52 verses | The Pen | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher
1Noen. (Ik zweer) bij de pen en wat zij (de menschen) schrijven.
 
2Gij, o Mahomet! zijt, door de genade van uwen Heer, geen bezetene.
 
3Waarlijk, er is u eene eeuwige belooning gereed gemaakt;
 
4Want gij hebt een verheven karakter.
 
5Gij zult zien en de ongeloovigen zullen het zien.
 
6Wie uwer van zijne zinnen is beroofd.
 
7Waarlijk, uw Heer kent hen wel, die zijn pad verlaat, en hij kent hen wel, die op den rechten weg geleid worden.
 
8Gehoorzaam hen dus niet, die u van bedrog beschuldigen.
 
9Zij begeeren, dat gij hen met zachtheid zoudt behandelen, en dan zouden zij u ook met zachtheid behandelen.
 
10Maar geloof niemand die ieder oogenblik zweert en een verachtelijke is.
 
11Luister niet naar den lasteraar, die met leugens omgaat.
 
12Die verbiedt wat goed is; die een overtreder, een snoodaard is.
 
13De onmeêdoogende en buitendien van onreine geboorte.
 
14Zelfs indien hij rijkdommen en vele kinderen heeft.
 
15Als hem onze teekenen herinnerd worden, zegt hij: Dit zijn fabelen van de ouden.
 
16Wij zullen een vurig kenteeken op zijn neus drukken.
 
17Waarlijk, wij hebben de bewoners van Mekka beproefd, zooals wij vroeger de eigenaars van den tuin beproefden, toen zij zwoeren, dat zij de vruchten daarvan des ochtends zouden verzamelen.
 
18En er de uitzondering niet bijvoegden: Indien het Gode behaagt.
 
19En de tuin werd door eene verwoesting van uwen Heer overvallen, terwijl zij sliepen.
 
20En des ochtends was die, als een tuin waarvan de vruchten reeds verzameld waren.
 
21En zij riepen elkander, toen zij des morgens opstonden, zeggende:
 
22Ga vroeg naar uwe beplanting, indien gij voornemens zijt de vruchten daarvan te verzamelen.
 
23Daarop gingen zij, terwijl zij elkander toefluisterden:
 
24Geen arme zal heden uwen tuin binnentreden.
 
25En zij vertrokken vroeg, met het voorgestelde doel, niets te geven.
 
26Toen zij zagen dat de tuin verzengd en verwoest was, zeiden zij: Wij hebben ons zeker in den weg vergist.
 
27(Maar toen zij bevonden dat het hun eigen tuin was), riepen zij uit: Waarlijk, het is ons niet geoorloofd (de vruchten daarvan te plukken).
 
28De verstandigste van hen zeide: Heb ik u niet gezegd: Waarom gedenkt gij God niet?
 
29Zij antwoordden: Geloofd zij onze Heer! Waarlijk, wij waren zondaren.
 
30En zij begonnen elkander te laken.
 
31En zij zeiden: Wee over ons! waarlijk, wij waren zondaren.
 
32Misschien zal onze Heer ons een beteren tuin dan dezen in ruiling geven; en wij smeeken onzen Heer ernstig, ons vergiffenis te schenken.
 
33Dit is de kastijding van dit leven; maar de kastijding van het volgende leven zal gestrenger zijn. Indien zij het geweten hadden, zouden zij zich in acht genomen hebben.
 
34Waarlijk, voor de vromen zijn, door hunnen Heer, heerlijke tuinen gereed gemaakt.
 
35Zouden wij met de Moslems, even als met de zondaren handelen?
 
36Wat scheelt u, dat gij aldus oordeelt?
 
37Hebt gij een boek (van den hemel) waarin gij leest.
 
38Dat gij datgene zult verkrijgen, wat gij zult verkiezen?
 
39Of hebt gij eeden ontvangen, die ons op den dag der opstanding zullen binden, dat gij zult genieten wat gij u verbeeldt?
 
40Vraag hun wie van hen dit waarborgt.
 
41Of hebben zij makkers, die borg voor hen blijven? Laat hen dan hunne makkers toonen, indien zij de waarheid spreken.
 
42Op een zekeren dag zal het been ontbloot worden, en zij zullen opgeroepen worden om te aanbidden; maar zij zullen daartoe niet in staat zijn.
 
43Hunne oogen zullen nedergeslagen zijn en zij zullen door de schande worden gevolgd, omdat zij tot de vereering van God werden uitgenoodigd, terwijl zij in zekerheid waren, maar niet wilden hooren.
 
44Spreek dus niet ten gunste van hen, die deze openbaring van bedrog beschuldigen. Wij zullen hen allengs tot de vernietiging voeren, langs wegen die zij niet kennen.
 
45Ik zal hun een ruimen tijd verleenen; want mijne krijgslist is onfeilbaar.
 
46Vraagt gij hun eenige belooning voor uwe prediking? Maar zij zijn met schulden beladen.
 
47Zijn de geheimen der toekomst met hen, en schrijven zij die van de tafel van Gods besluiten af?
 
48Wacht dus geduldig het oordeel van uwen Heer af, en wees niet zoo als hij, die door den visch werd verzwolgen toen hij God aanriep, terwijl hij innerlijk toornig was.
 
49Had de genade van zijn Heer hem niet bereikt, dan ware hij zeker, met schaamte bedekt, op de naaste kust geworpen geworden.
 
50Maar zijn Heer koos hem, en maakte hem tot een der rechtvaardigen.
 
51Er ontbreekt slechts weinig aan, of de ongeloovigen zouden u met hunne arglistige blikken nederwerpen, als zij de vermaning van den Koran hooren; en zij zeggen: Hij is zekerlijk bezeten.
 
52Maar hij (de Koran) is slechts eene vermaning aan alle schepselen.
 Listen Quran Recitation
Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim

Use the following code to display the Quran Search Box in your website

World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones