69. Al-Haaqqa - سورة الحاقة - ( The Reality ) - Read Quran القران الكريم in Dutch translation
Advertisement
 
The Quran:
Show Arabic Text Show All Translations
سورة الحاقة

69. Al-Haaqqa | 52 verses | The Reality | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher
1De onvermijdelijke dag!
 
2Wat is de onvermijdelijke dag?
 
3En wat zal u doen begrijpen wat de onvermijdelijke dag is?
 
4De stammen ven Thamoed en Ad loochenen, als eene valschheid, den dag, die de harten der menschen met schrik zal treffen.
 
5Maar Thamoed werd verdelgd door een vreeselijk onweder.
 
6En Ad werd verdelgd door een brullenden en vreeselijken kreet.
 
7Waarmede God hen gedurende zeven nachten en acht dagen achtereenvolgens deed treffen. Gij hadt het volk gedurende dien tijd moeten zien, nedergeknield liggende, als waren zij de wortels van holle palmboomen.
 
8En gij zoudt gezien hebben, dat er geen een van hen overbleef.
 
9Ook Pharao en zij die voor hen waren en de steden die verwoest werden, waren schuldig aan zonde.
 
10En zij waren allen ongehoorzaam aan den gezant van hunnen Heer; daarom kastijdde hij hen met eene ruime kastijding.
 
11Toen het water van den zondvloed steeg, bewaarden wij u in de drijvende ark,
 
12Om die tot eene gedachtenis te maken, en opdat het aandachtige oor er de herinnering van zou bewaren.
 
13En als de trompet eens zal klinken.
 
14Als de aarde van hare plaats zal gerukt worden, en ook de bergen, en zij eensklaps in stukken gebroken zullen worden.
 
15Op dien dag zal het onvermijdelijke uur des oordeels plotseling komen.
 
16De hemelen zullen op dien dag gespleten worden en in stukken vallen.
 
17En de engelen zullen ter zijde daarvan zijn en acht hunner zullen op dien dag den troon van uwen Heer boven hen dragen.
 
18Op dien dag zult gij voor den rechterstoel van God geplaatst worden, en geene uwer geheime daden zal verborgen zijn.
 
19En hij, die het hem gegeven boek in de rechterhand zal hebben, zal zeggen: Neem, en lees dit mijn boek.
 
20Waarlijk, ik dacht wel, dat ik deze mijne rekenschap zou moeten geven.
 
21Hij zal een genoegelijk leven leiden.
 
22In een verheven tuin.
 
23Waarvan de vruchten gemakkelijk te plukken zullen zijn.
 
24Eet en drinkt met gemakkelijke spijsvertering, (zal men hun zeggen) om de goede werken, die gij in de verloopen dagen voor u uit hebt gezonden.
 
25Maar hij, die zijn boek dat hij ontvangen heeft, in zijne linkerhand zal hebben, zal zeggen: O, had ik dit boek slechts niet ontvangen!
 
26En dat ik niet wist, dat dit mijne rekening was!
 
27O had de dood een einde aan mij gemaakt!
 
28Mijne rijkdommen hebben mij niet bevoordeeld.
 
29En mijne macht is voor mij verdwenen.
 
30En God zal tot de wachters der hel zeggen: Grijpt hem en bindt hem,
 
31En werpt hem in de hel om verbrand te worden.
 
32Sluit hem in eene keten, van eene lengte van zeventig ellebogen
 
33Omdat hij niet in den grooten God geloofde.
 
34En omdat hij niet begeerlijk was, den arme te voeden.
 
35Daarom zal hij hier dezen dag geen vriend hebben.
 
36Noch eenig voedsel, behalve het bedorven vocht, dat uit de lichamen der verdoemde vloeit.
 
37Dat niemand zal genieten, behalve de zondaren.
 
38Ik zweer bij datgene wat gij ziet.
 
39En datgene wat gij niet ziet.
 
40Dat dit het gesprek van een eerbiedwaardigen gezant is.
 
41En niet het gesprek van een dichter. O, hoe weinig gelooft gij!
 
42Ook is het niet het gesprek van een waarzegger. O, hoe weinig overweegt gij!
 
43Het is eene openbaring van den Heer van alle schepselen.
 
44Indien Mahomet iets van deze gesprekken nopens ons zou hebben uitgedacht.
 
45Waarlijk, wij zouden hem bij de rechterhand hebben gegrepen.
 
46En wij zouden de ader van zijn hart hebben doorgesneden.
 
47En wij zouden niemand uwer verhinderd hebben, hem te kastijden.
 
48Waarlijk, dit boek is eene vermaning voor den vrome.
 
49En wij weten wel, dat er sommige uwer zijn, die den Koran van bedrog beschuldigen.
 
50Maar hij zal de oorzaak van de wanhoop der ongeloovigen zijn;
 
51Want het is de zekere waarheid.
 
52Daarom prijs den naam van uwen Heer, den grooten God.
 Listen Quran Recitation
Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim

Use the following code to display the Quran Search Box in your website

World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones