Advertisement
 
سورة الحاقة

69. Al-Haaqqa | 52 verses | The Reality | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi
1. De onvermijdelijke dag!
2. Wat is de onvermijdelijke dag?
3. En wat zal u doen begrijpen wat de onvermijdelijke dag is?
4. De stammen ven Thamoed en Ad loochenen, als eene valschheid, den dag, die de harten der menschen met schrik zal treffen.
5. Maar Thamoed werd verdelgd door een vreeselijk onweder.
6. En Ad werd verdelgd door een brullenden en vreeselijken kreet.
7. Waarmede God hen gedurende zeven nachten en acht dagen achtereenvolgens deed treffen. Gij hadt het volk gedurende dien tijd moeten zien, nedergeknield liggende, als waren zij de wortels van holle palmboomen.
8. En gij zoudt gezien hebben, dat er geen een van hen overbleef.
9. Ook Pharao en zij die voor hen waren en de steden die verwoest werden, waren schuldig aan zonde.
10. En zij waren allen ongehoorzaam aan den gezant van hunnen Heer; daarom kastijdde hij hen met eene ruime kastijding.
11. Toen het water van den zondvloed steeg, bewaarden wij u in de drijvende ark,
12. Om die tot eene gedachtenis te maken, en opdat het aandachtige oor er de herinnering van zou bewaren.
13. En als de trompet eens zal klinken.
14. Als de aarde van hare plaats zal gerukt worden, en ook de bergen, en zij eensklaps in stukken gebroken zullen worden.
15. Op dien dag zal het onvermijdelijke uur des oordeels plotseling komen.
16. De hemelen zullen op dien dag gespleten worden en in stukken vallen.
17. En de engelen zullen ter zijde daarvan zijn en acht hunner zullen op dien dag den troon van uwen Heer boven hen dragen.
18. Op dien dag zult gij voor den rechterstoel van God geplaatst worden, en geene uwer geheime daden zal verborgen zijn.
19. En hij, die het hem gegeven boek in de rechterhand zal hebben, zal zeggen: Neem, en lees dit mijn boek.
20. Waarlijk, ik dacht wel, dat ik deze mijne rekenschap zou moeten geven.
21. Hij zal een genoegelijk leven leiden.
22. In een verheven tuin.
23. Waarvan de vruchten gemakkelijk te plukken zullen zijn.
24. Eet en drinkt met gemakkelijke spijsvertering, (zal men hun zeggen) om de goede werken, die gij in de verloopen dagen voor u uit hebt gezonden.
25. Maar hij, die zijn boek dat hij ontvangen heeft, in zijne linkerhand zal hebben, zal zeggen: O, had ik dit boek slechts niet ontvangen!
26. En dat ik niet wist, dat dit mijne rekening was!
27. O had de dood een einde aan mij gemaakt!
28. Mijne rijkdommen hebben mij niet bevoordeeld.
29. En mijne macht is voor mij verdwenen.
30. En God zal tot de wachters der hel zeggen: Grijpt hem en bindt hem,
31. En werpt hem in de hel om verbrand te worden.
32. Sluit hem in eene keten, van eene lengte van zeventig ellebogen
33. Omdat hij niet in den grooten God geloofde.
34. En omdat hij niet begeerlijk was, den arme te voeden.
35. Daarom zal hij hier dezen dag geen vriend hebben.
36. Noch eenig voedsel, behalve het bedorven vocht, dat uit de lichamen der verdoemde vloeit.
37. Dat niemand zal genieten, behalve de zondaren.
38. Ik zweer bij datgene wat gij ziet.
39. En datgene wat gij niet ziet.
40. Dat dit het gesprek van een eerbiedwaardigen gezant is.
41. En niet het gesprek van een dichter. O, hoe weinig gelooft gij!
42. Ook is het niet het gesprek van een waarzegger. O, hoe weinig overweegt gij!
43. Het is eene openbaring van den Heer van alle schepselen.
44. Indien Mahomet iets van deze gesprekken nopens ons zou hebben uitgedacht.
45. Waarlijk, wij zouden hem bij de rechterhand hebben gegrepen.
46. En wij zouden de ader van zijn hart hebben doorgesneden.
47. En wij zouden niemand uwer verhinderd hebben, hem te kastijden.
48. Waarlijk, dit boek is eene vermaning voor den vrome.
49. En wij weten wel, dat er sommige uwer zijn, die den Koran van bedrog beschuldigen.
50. Maar hij zal de oorzaak van de wanhoop der ongeloovigen zijn;
51. Want het is de zekere waarheid.
52. Daarom prijs den naam van uwen Heer, den grooten God.

Listen Quran Recitation

Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim