69. Al-Haaqqa - سورة الحاقة - ( The Reality ) - Read Quran القران الكريم in Farsi translation
Advertisement
 
The Quran:
Show Arabic Text Show All Translations
سورة الحاقة

69. Al-Haaqqa | 52 verses | The Reality | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher
1آن روز ثابت و حق [که وقوعش حتمی و تردیدناپذیر است،]
 
2آن روز ثابت و حق چیست؟
 
3و تو چه می دانی که آن روز ثابت و حق چیست؟
 
4[قوم] ثمود و عاد آن روز کوبنده را انکار کردند؛
 
5اما قوم ثمود با عذابی سرکش هلاک شدند،
 
6و اما قوم عاد با تندبادی بسیار سرد و طغیان گر نابود شدند،
 
7که خدا آن را هفت شب و هشت روز پی در پی بر آنان مسلط کرد و [اگر آنجا بودی] می دیدی که آنان مانند تنه های پوسیده و پوک درختان خرما روی زمین افتاده [و هلاک شده اند.]
 
8آیا از آنان هیچ باقی مانده ای می بینی؟
 
9و فرعون و کسانی که پیش از او بودند و مردم شهرهای زیر و رو شده [قوم لوط] مرتکب گناهان بزرگ شدند،
 
10و فرستاده پروردگارشان را نافرمانی کردند و خدا هم آنان را به عذابی سخت گرفت.
 
11هنگامی که آب طغیان کرد، ما شما را در کشتی سوار کردیم،
 
12تا آن را برای شما مایه تذکر و بیداری قرار دهیم و گوش شنوا آن را [به عنوان مایه عبرت و تذکر] حفظ کند.
 
13پس چون در صور یک بار دمیده شود،
 
14و زمین و کوه ها از جای خود برداشته شوند و هر دوی آنها یک باره درهم کوبیده و ریز ریز گردند!
 
15پس آن روز است که آن واقعه بزرگ واقع می شود؛
 
16و آسمان بشکافد و در آن روز است که از هم گسسته و متلاشی گردد؛
 
17و فرشتگان [برای اجرای دستورها حق] بر کناره ها و اطراف آسمان قرار می گیرند، ودر آن روز هشت فرشته، عرش پروردگارت را بر فراز همه آنها حمل می کنند.
 
18آن روز [همه شما برای حسابرسی به پیشگاه خدا] عرضه می شوید در حالی که هیچ [عمل و نیّت] پوشیده ای از شما پنهان نمی ماند.
 
19اما کسی که پرونده اش را به دست راستش دهند، می گوید: [ای مردم!] پرونده مرا بگیرید و بخوانید.
 
20من یقین داشتم که حساب اعمالم را می بینم [به این سبب همه اعمالم را هماهنگ با احکام خدا انجام دادم و کردار بدم را اصلاح کردم.]
 
21پس او در یک زندگی خوش و پسندیده ای است.
 
22در بهشتی برین
 
23که میوه هایش در دسترس است.
 
24[به آنان گویند:] بخورید و بیاشامید، گوارایتان باد به سبب اعمالی که در ایام گذشته انجام دادید؛
 
25و اما کسی که پرونده اعمالش را به دست چپش دهند، می گوید: ای کاش پرونده ام را دریافت نمی کردم،
 
26و نمی دانستم حساب من چیست؟
 
27ای کاش همان مرگ اول [که مرا از دنیا به آخرت انتقال داد] کارم را یکسره می کرد [و در نیستی ابد قرارم می داد،]
 
28ثروتم عذاب را از من دفع نکرد،
 
29قدرت و توانم از دست رفت.
 
30[فرمان آید] او را بگیرید و در غل و زنجیرش کشید،
 
31آن گاه به دوزخش دراندازید،
 
32سپس او را در زنجیری که طولش هفتاد ذرع است به بند کشید،
 
33زیرا او به خدای بزرگ ایمان نمی آورده
 
34و مردم را به اطعام نیازمندان تشویق نمی کرده.
 
35پس امروز او را در اینجا دوست مهربان و حمایت گری نیست؛
 
36و نه غذایی مگر چرکاب و کثافات [ی از بدن اهل دوزخ!]
 
37که آن را جز خطاکاران نمی خورند.
 
38پس سوگند یاد می کنم به آنچه [از محسوسات] می بینید،
 
39و آنچه [از غیر محسوسات] نمی بینید،
 
40بی تردید این قرآن، گفتار فرستاده ای بزرگوار است،
 
41و آن گفتار یک شاعر نیست، ولی جز اندکی ایمان نمی آورید،
 
42و گفتار کاهن هم نیست، ولی جز اندکی متذکّر نمی شوید.
 
43نازل شده از سوی پروردگار جهانیان است.
 
44و اگر [او] پاره ای از گفته ها را به دروغ بر ما می بست،
 
45ما او را به شدت می گرفتیم،
 
46سپس رگ قلبش را پاره می کردیم؛
 
47در آن صورت هیچ کدام از شما مانع از عذاب او نبود،
 
48بی تردید این قرآن، وسیله پند و تذکری برای پرهیزکاران است.
 
49و ما به یقین می دانیم که از میان شما انکارکنندگانی هست.
 
50و این انکار قطعاً مایه حسرت کافران است،
 
51و بی تردید این قرآن، حقّی یقینی است.
 
52پس به نام پروردگارت تسبیح گوی.
 Listen Quran Recitation
Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim

Use the following code to display the Quran Search Box in your website

World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones