70. Al-Ma'aarij - سورة المعارج - ( The Ascending Stairways ) - Read Quran القران الكريم in Dutch translation
Advertisement
 
The Quran:
Show Arabic Text Show All Translations
سورة المعارج

70. Al-Ma'aarij | 44 verses | The Ascending Stairways | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher
1Iemand vraagt en roept om wraak.
 
2Over de ongeloovigen. Er zal niemand wezen, die verhinderen kan.
 
3Dat God hen bedroeven, de meester der trappen.
 
4Langs welke de engelen tot hem opstijgen in een dag, wiens uitgebreidheid vijftig duizend jaren bedraagt.
 
5Daarom, verdraagt de beleedigingen van de bewoners van Mekka met lofwaardig geduld.
 
6Want zij (de ongeloovigen) zien hunne straf ver verwijderd.
 
7Maar wij zien die nabij.
 
8Op een zekeren dag zal de hemel als gesmolten koper worden.
 
9En de bergen gelijk wol van verschillende kleuren, door den wind uiteengedreven.
 
10En een vriend zal den ander niet naar zijn toestand vragen
 
11Hoewel zij elkander zien. De zondaar zal trachten, zich van de straf van dien dag los te koopen, door zijne kinderen op te offeren
 
12En zijne vrouw en zijn broeder.
 
13En zijne bloedverwanten die hem vriendschap bewezen;
 
14En allen die op aarde zijn. Hij zal begeeren daardoor gered te worden.
 
15Maar in geenen deele; want het hellevuur,
 
16Dat hen bij de schedels zal grijpen,
 
17Zal iederen persoon opeischen, die zijn rug zal hebben toegewend, en het geloof ontvlucht is.
 
18En die rijkdommen verzameld heeft, en deze gierig ophoopt.
 
19Waarlijk, de mensch is zeer begeerig geschapen.
 
20Als het kwaad hem treft, is hij ternedergeslagen.
 
21Maar als het goede hem toevloeit, word hij karig.
 
22Zoo bestaan niet degenen die godvruchtig zijn.
 
23Die in hunne gebeden volharden.
 
24En zij, die gereed zijn, een zeker voegzaam deel van hunne bezittingen te geven.
 
25Aan hem die vraagt, en aan hem, die door schaamte teruggehouden wordt te vragen.
 
26Zij, die oprecht in den dag des oordeels gelooven,
 
27En de straf van hunnen Heer vreezen
 
28(Want niemand is beveiligd tegen de straf van zijnen Heer).
 
29Die ingetogen leven.
 
30En die geen gemeenschap hebben met andere vrouwen dan met de hunne, of de slavinnen, die door hunne rechterhanden worden bezeten; want zij zijn zonder blaam.
 
31Maar zij, die gemeenschap met andere vrouwen buiten deze hebben, zijn zondaren.
 
32Zij, die wat hun werd toevertrouwd en hun verbond getrouw bewaren.
 
33Die onwrikbaar in hunne verklaringen zijn.
 
34En die de vereischte voorschriften bij hunne gebeden nauwkeurig in acht nemen.
 
35Deze zullen hooggeëerd zijn, en te midden van tuinen wonen.
 
36Wat scheelt de ongeloovigen, dat zij voor u uitgaan
 
37In scharen ter rechter- en ter linkerhand?
 
38Wenscht een hunner den tuin des genots binnen te gaan?
 
39Volstrekt niet.--Waarlijk, wij hebben hen geschapen, van datgene wat zij kennen.
 
40Ik zweer bij den Heer van het Oosten en het Westen, dat wij in staat zijn.
 
41(Hen te verdelgen en) een beter volk voor hen in de plaats te stellen; en niemand kan het verhinderen, indien het ons behaagt dit te doen.
 
42Daarom, laat hen in ijdele gesprekken waden, en in vermaken genot zoeken, tot zij den dag ontmoeten, waarmede zij bedreigd zijn.
 
43Den dag waarop zij haastig uit hunne graven zullen voortkomen, als scharen, die zich naar hunne vanen spoeden.
 
44Hunne blikken zullen nedergeslagen zijn, en schande zal hen volgen. Dit is de dag, waarmede zij bedreigd zijn geworden.
 Listen Quran Recitation
Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim

Use the following code to display the Quran Search Box in your website

World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones