Advertisement
 
سورة المعارج

70. Al-Ma'aarij | 44 verses | The Ascending Stairways | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi
1. Iemand vraagt en roept om wraak.
2. Over de ongeloovigen. Er zal niemand wezen, die verhinderen kan.
3. Dat God hen bedroeven, de meester der trappen.
4. Langs welke de engelen tot hem opstijgen in een dag, wiens uitgebreidheid vijftig duizend jaren bedraagt.
5. Daarom, verdraagt de beleedigingen van de bewoners van Mekka met lofwaardig geduld.
6. Want zij (de ongeloovigen) zien hunne straf ver verwijderd.
7. Maar wij zien die nabij.
8. Op een zekeren dag zal de hemel als gesmolten koper worden.
9. En de bergen gelijk wol van verschillende kleuren, door den wind uiteengedreven.
10. En een vriend zal den ander niet naar zijn toestand vragen
11. Hoewel zij elkander zien. De zondaar zal trachten, zich van de straf van dien dag los te koopen, door zijne kinderen op te offeren
12. En zijne vrouw en zijn broeder.
13. En zijne bloedverwanten die hem vriendschap bewezen;
14. En allen die op aarde zijn. Hij zal begeeren daardoor gered te worden.
15. Maar in geenen deele; want het hellevuur,
16. Dat hen bij de schedels zal grijpen,
17. Zal iederen persoon opeischen, die zijn rug zal hebben toegewend, en het geloof ontvlucht is.
18. En die rijkdommen verzameld heeft, en deze gierig ophoopt.
19. Waarlijk, de mensch is zeer begeerig geschapen.
20. Als het kwaad hem treft, is hij ternedergeslagen.
21. Maar als het goede hem toevloeit, word hij karig.
22. Zoo bestaan niet degenen die godvruchtig zijn.
23. Die in hunne gebeden volharden.
24. En zij, die gereed zijn, een zeker voegzaam deel van hunne bezittingen te geven.
25. Aan hem die vraagt, en aan hem, die door schaamte teruggehouden wordt te vragen.
26. Zij, die oprecht in den dag des oordeels gelooven,
27. En de straf van hunnen Heer vreezen
28. (Want niemand is beveiligd tegen de straf van zijnen Heer).
29. Die ingetogen leven.
30. En die geen gemeenschap hebben met andere vrouwen dan met de hunne, of de slavinnen, die door hunne rechterhanden worden bezeten; want zij zijn zonder blaam.
31. Maar zij, die gemeenschap met andere vrouwen buiten deze hebben, zijn zondaren.
32. Zij, die wat hun werd toevertrouwd en hun verbond getrouw bewaren.
33. Die onwrikbaar in hunne verklaringen zijn.
34. En die de vereischte voorschriften bij hunne gebeden nauwkeurig in acht nemen.
35. Deze zullen hooggeëerd zijn, en te midden van tuinen wonen.
36. Wat scheelt de ongeloovigen, dat zij voor u uitgaan
37. In scharen ter rechter- en ter linkerhand?
38. Wenscht een hunner den tuin des genots binnen te gaan?
39. Volstrekt niet.--Waarlijk, wij hebben hen geschapen, van datgene wat zij kennen.
40. Ik zweer bij den Heer van het Oosten en het Westen, dat wij in staat zijn.
41. (Hen te verdelgen en) een beter volk voor hen in de plaats te stellen; en niemand kan het verhinderen, indien het ons behaagt dit te doen.
42. Daarom, laat hen in ijdele gesprekken waden, en in vermaken genot zoeken, tot zij den dag ontmoeten, waarmede zij bedreigd zijn.
43. Den dag waarop zij haastig uit hunne graven zullen voortkomen, als scharen, die zich naar hunne vanen spoeden.
44. Hunne blikken zullen nedergeslagen zijn, en schande zal hen volgen. Dit is de dag, waarmede zij bedreigd zijn geworden.

Listen Quran Recitation

Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim