71. Nooh - سورة نوح - ( Noah ) - Read Quran القران الكريم in Dutch translation
Advertisement
 
The Quran:
Show Arabic Text Show All Translations
سورة نوح

71. Nooh | 28 verses | Noah | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher
1Waarlijk, wij zonden Noach tot zijn volk, zeggende: Waarschuw uw volk, alvorens hen eene vreeselijke straf overvalt.
 
2Noach zeide: O mijn volk! waarlijk, ik ben een openbaar prediker voor u.
 
3Daarom, dient den eenigen God, vreest hem en gehoorzaamt mij.
 
4Hij zal u een gedeelte uwer zonden vergeven, en zal u uitstel verleenen tot een bepaalden tijd; want als de door God bepaalde tijd komt, zal die niet worden uitgesteld; indien gij lieden van verstand waart, zoudt gij dit weten.
 
5Hij zeide: O Heer! waarlijk, ik heb mijn volk nacht en dag geroepen;
 
6Maar mijne stem heeft hunnen tegenzin slechts vermeerderd.
 
7En wanneer ik hen tot het ware geloof riep, opdat gij hun zoudt vergeven, staken zij hunne vingers in hunne ooren, en bedekten zich met hunne kleederen; zij volhardden in hunne ongeloovigheid, en versmaadden mijn raad hoovaardig.
 
8Daarop heb ik hen in het openbaar uitgenoodigd,
 
9En ik sprak tot hen in het openbaar. Ik vermaande hen ook in het geheim.
 
10En ik zeide: vraagt vergiffenis van uwen Heer; want hij is vergevensgezind.
 
11Hij zal rijkelijk regen van den hemel op u doen nederstroomen.
 
12Hij zal u vermeerdering van welvaart en van kinderen schenken, en hij zal u tuinen geven en u met rivieren voorzien.
 
13Wat scheelt u, dat gij niet op Gods goedheid vertrouwt?
 
14Hij heeft u toch in verschillende vormen geschapen.
 
15Ziet gij niet, hoe God de zeven hemelen boven elkander heeft geschapen?
 
16En hoe hij de maan ter verlichting daarin heeft geplaatst, en dat hij de zon als tot een fakkel heeft bestemd.
 
17God heeft ook u voortgebracht, en u uit de aarde doen voortspruiten.
 
18Hierna zal hij u weder daarin doen terugkeeren, en hij zal u daaruit weder wegnemen, door u uit uwe graven te doen verrijzen.
 
19God heeft de aarde als een voetkleed voor u uitgespreid.
 
20Opdat gij langs ruime paden daar zoudt mogen wandelen.
 
21Noach zeide: Heer! waarlijk, zij zijn mij ongehoorzaam, en zij volgen hen, wier rijkdommen en kinderen hun verderf slechts vermeerderen.
 
22Zij smeedden eene gevaarlijke samenspanning tegen Noach.
 
23Hun opperhoofd zeide tot de anderen: Gij zult uwe goden volstrekt niet verlaten, en gij zult Wedd noch Sowa verzaken, Noch Jaghoeth en Yaoek en Nesr.
 
24En zij verleidden velen (want gij zult slechts de dwaling der zondaren vermeerderen).
 
25Zij werden verdronken om hunne zonden, en in het hellevuur geworpen. Zij vonden niemand die hen tegen God ondersteunde.
 
26En Noach zeide: Heer, laat geen gezin der ongeloovigen op de aarde.
 
27Want indien gij hen daar laat, zullen zij uwe dienaren verleiden, en slechts eene zondige en ongeloovige nakomelingschap voortbrengen.
 
28Heer! vergeef mij en mijnen bloedverwanten, en ieder die mijn huis zal binnen gaan, en die een waar geloovige is, en de ware geloovigen van beiderlei kunne, en geef den onrechtvaardigen niets dan verdelging.
 Listen Quran Recitation
Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim

Use the following code to display the Quran Search Box in your website

World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones