Advertisement
 
سورة نوح

71. Nooh | 28 verses | Noah | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi
1. ما نوح را به سوی قومش فرستادیم که قوم خود را پیش از آنکه عذابی دردناکبه آنان رسد، بیم ده.
2. گفت: ای قوم من! همانا من شما را بیم دهنده ایآشکارم،
3. که خدا را بپرستید و از او پروا کنید و از من اطاعت نمایید،
4. تا خدا گناهانتان را بیامرزد و شما را تا زمانی معین مهلت دهد. اگر آگاهی داشته باشید [توجه خواهید کرد که] بی تردید هنگامی که اجل خدایی فرا رسد، تأخیر نخواهد داشت.
5. گفت: پروردگارا! همانا قوم خود را شب و روز [به آیین توحید] دعوت کردم،
6. ولی دعوت من جز بر فرارشان نیفزود،
7. و من هرگاه آنان را دعوت کردم تا آنان را بیامرزی، انگشتان خود را در گوش هایشان کردند و جامه هایشان را به سر کشیدند و بر انکار خود پافشاری ورزیدند و به شدت تکبّر کردند،
8. آن گاه آنان را آشکارا دعوت کردم،
9. سپس آشکار و پنهان آنان را خواندم.
10. پس [به آنان] گفتم: از پروردگارتان آمرزش بخواهید که او همواره بسیار آمرزنده است.
11. تا بر شما از آسمان باران پی در پی و با برکت فرستد،
12. و شما را با اموال و فرزندان یاری کند، و برایتان باغ ها و نهرها قرار دهد،
13. شما را چه شده که [ربوبیت خدا را نفی کرده و در نتیجه از بندگی اش دست برداشته و] به عظمت و بزرگی خدا امید ندارید؟
14. در حالی که شما را مرحله به مرحله [خاک، نطفه، علقه، مضغه، گوشت، استخوان و...] آفریده است
15. آیا ندانسته اید که خدا هفت آسمان را چگونه بر فراز یکدیگر آفرید؟
16. و ماه را در میان آنها روشنی بخش، و خورشید را چراغ فروزان قرار داد،
17. و خدا شما را از زمین [مانند] گیاهی رویانید،
18. سپس شما را در آن باز می گرداند و باز به صورتی ویژه بیرون می آورد،
19. و خدا زمین را برای شما فرشی گسترده قرار داد،
20. تا از راه ها و جاده های وسیع آن [هر جا که خواستید] بروید؟
21. نوح گفت: پروردگارا! آنان از من نافرمانی کردند و از کسانی [چون سردمداران کفر و متولیان بتخانه] پیروی نمودند که اموال و فرزندانشان جز خسارت و زیانی بر آنان نیفزود!
22. و [این پیشوایان گمراهی، برای گمراه نگاه داشتن این مردم] نیرنگی بزرگ به کار گرفتند،
23. و گفتند: دست از معبودانتان بر ندارید، و هرگز [بت های] وَدّ و سواع و یغوث و یعوق و نسر را رها نکنید؛
24. همانا بسیاری را گمراه کردند. و [پروردگارا!] ستمکاران را جز گمراهی میفزا.
25. [همه آنان] به سبب گناهانشان غرق شدند و بی درنگ در آتشی درآورده شدند که [از آن] در برابر خدا برای خود یاورانی نیافتند،
26. و نوح گفت: پروردگارا! هیچ یک از کافران را بر روی زمین باقی مگذار
27. که اگر آنان را باقی گذاری، بندگانت را گمراه می کنند و جز نسلی بدکار و ناسپاس زاد و ولد نمی کنند.
28. پروردگارا! مرا و پدر و مادرم را و هر کس که با ایمان به خانه ام درآید و همه مردان و زنان با ایمان را بیامرز، و ستمکاران را جز هلاکت میفزای.

Listen Quran Recitation

Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim