73. Al-Muzzammil - سورة المزمل - ( The Enshrouded One ) - Read Quran القران الكريم in Dutch translation
Advertisement
 
The Quran:
Show Arabic Text Show All Translations
سورة المزمل

73. Al-Muzzammil | 20 verses | The Enshrouded One | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher
1O gij omwikkelde profeet!
 
2Sta op om te bidden, en ga daarmede voort gedurende den nacht, behalve een klein gedeelte:
 
3Dat is te zeggen, gedurende de helft daarvan, of verkort dit een weinig.
 
4Of voeg er iets bij, en herhaal den Koran met eene duidelijke en welluidende stem.
 
5Want wij zullen u een zeer gewichtig woord openbaren.
 
6Waarlijk, het begin des nachts heeft meer kracht voor het standvastige gebed en geeft meer gemak om ons uit te drukken;
 
7Want des daags hebt gij vele bezigheden.
 
8En herdenk den naam van uwen Heer en geef u geheel aan hem over, terwijl gij van de wereldsche ijdelheden afstand doet.
 
9Hij is de Heer van het Oosten en het Westen. Er is geen god buiten hem. Neem hem dus tot uwen beschermer.
 
10Draag den schimp geduldig, dien de ongeloovigen u toevoegen, en vertrek van hen op een voegzame wijze.
 
11En laat mij alleen met hen, die den Koran van valschheid beschuldigen, die de genoegens van dit leven genieten. Verleen hun een weinig uitstel.
 
12Waarlijk wij hebben voor hen zware ketenen, en een brandend vuur.
 
13En voedsel dat hen zal doen verstikken, die het opzwelgen, en eene pijnlijke marteling.
 
14Op een zekeren dag zal de aarde geschud worden en de bergen mede; en de bergen zullen tot een zandhoop worden, die voortgedreven wordt.
 
15Waarlijk, wij hebben u een profeet gezonden, om getuigenis tegen u af te leggen, zooals wij een gezant aan Pharao zonden.
 
16Maar Pharao was ongehoorzaam aan den gezant, daarom kastijdden wij hem met eene zware straf.
 
17Indien gij niet gelooft, hoe wilt gij u dan beveiligen voor den dag waarop de kinderen grijze haren van den schrik zullen krijgen?
 
18De hemel zal van schrik gespleten worden; de belofte daarvan zal zekerlijk worden vervuld.
 
19Waarlijk, dit is eene vermaning, en hij die geneigd is vermaand te worden, zal den weg tot zijn Heer nemen.
 
20Uw Heer, o Mahomet! weet dat gij in gebed en overpeinzing dikwijls bijna twee derde gedeelten van een nacht, en somtijds de helft daarvan doorbrengt, en op andere tijden weder een derde gedeelte daarvan, en een deel uwer makkers die met u zijn, doen hetzelfde. Maar God weet den dag en den nacht; hij weet, dat gij die niet nauwkeurig kunt berekenen, daarom wendt hij zich gunstig tot u. Lees dus zooveel van den Koran als u gemakkelijk zal wezen. Hij weet dat er zieken onder u zijn, terwijl anderen op de aarde reizen, opdat zij door Gods goedheid, zich bezittingen zouden verwerven; en dat anderen strijden ter verdediging van Gods geloof. Lees dus zooveel daarvan, als u niet moeilijk zal wezen. Neem de vaste tijden van het gebed in acht, geef de behoorlijke aalmoezen, en leen God eene aannemelijke leening; want al hetgeen gij Gode (in goede werken) voor uwe zielen zendt, zult gij bij God terugvinden. Dit is beter, en zal eene grootere belooning verdienen. En vraag God vergiffenis; want God is vergevensgezind en barmhartig.
 Listen Quran Recitation
Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim

Use the following code to display the Quran Search Box in your website

World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones