74. Al-Muddaththir - سورة المدثر - ( The Cloaked One ) - Read Quran القران الكريم in Dutch translation
Advertisement
 
The Quran:
Show Arabic Text Show All Translations
سورة المدثر

74. Al-Muddaththir | 56 verses | The Cloaked One | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher
1O gij die met een mantel bedekt zijt!
 
2Rijs op en predik.
 
3Verheerlijk uwen Heer.
 
4Reinig uwe kleederen!
 
5Ontvlucht iedere schande.
 
6Geef niet in de hoop, daarvoor meer terug te ontvangen.
 
7En wacht geduldig op uwen Heer.
 
8Als de trompet zal klinken.
 
9Waarlijk die dag zal een dag der droefheid wezen.
 
10En pijnlijk voor de ongeloovigen.
 
11Laat mij alleen met hem dien ik geschonken heb;
 
12Wien ik overvloedige rijkdommen heb geschapen.
 
13En kinderen die in zijne tegenwoordigheid wonen;
 
14Voor wien ik de zaken gemakkelijk en gebaand heb gemaakt,
 
15En die begeert, dat ik hem nog andere zegeningen zal zenden.
 
16Volstrekt niet; want hij is een tegenstander onzer wonderteekens.
 
17Ik zal hem met ernstige rampen bedroeven;
 
18Want hij heeft honende uitdrukkingen uitgedacht en gereed gemaakt, om den Koran belachelijk te maken.
 
19Gevloekt zij hij. Hoe kwaadwillig heeft hij die gereed gemaakt!
 
20En hij moge nog eens gevloekt zijn. Hoe kwaadwillig heeft hij die gereed gemaakt!
 
21Hij heeft zijne blikken om zich heen geworpen.
 
22Daarop heeft hij zijn voorhoofd gefronsd en een ernstig gelaat aangenomen.
 
23Vervolgens keerde hij zich van de waarheid en hij was opgeblazen van trotschheid.
 
24En hij zeide: Dit is slechts een goochelstuk, aan anderen ontleend.
 
25Dit zijn slechts de woorden van een mensch.
 
26Ik zal hem in de hel nederwerpen, om verbrand te worden.
 
27En wat zal u doen verstaan, wat de hel is?
 
28Zij laat geen ding onverteerd, noch laat eenige zaak ontsnappen.
 
29Zij verbrandt des menschen vleesch.
 
30Negentien engelen zijn daarover geplaatst.
 
31Wij hebben niemand buiten de engelen aangewezen, om het toezicht over het hellevuur te houden, en wij hebben hun getal slechts uitgedrukt als eene aanleiding tot tweedracht onder de ongeloovigen; opdat zij, aan wie de schriften werden gegeven, zeker mogen zijn van de waarachtigheid van dit boek, en dat de ware geloovigen in geloof mogen vermeerderen. En dat zij, aan wie de schriften werden gegeven en de ware geloovigen, daaraan niet twijfelen; En dat zij, in wier harten een gebrek schuilt, alsmede de ongeloovigen, mogen zeggen: Welke verborgenheid bedoelt God met dit getal? Zoo doet God dwalen naar zijn welbehagen, en hij richt naar zijn welbehagen. Niemand kent de legers van uwen Heer, buiten hem. Dit is slechts eene waarschuwing voor den mensch.
 
32Zekerlijk. Bij de maan.
 
33En den nacht, als die zich verwijdert.
 
34En den ochtend, als die zich roodkleurt.
 
35(Zweer ik) dat dit eene der vreeselijkste rampen is.
 
36Strekkende tot waarschuwing voor den mensch;
 
37Zoowel voor diegenen uwer, welke vooruit loopen, als voor hen die achterblijven.
 
38Iedere ziel wordt in pand gegeven, voor hetgeen zij zal hebben verricht;
 
39Behalve de makkers van de rechterhand.
 
40Die in tuinen zullen wonen, en vragen tot elkander zullen
 
41Richten nopens de zondaars, (en de snoodaards zelven zullen ondervragen, zeggende:)
 
42Wat heeft u in de hel gebracht?
 
43Zij zullen antwoorden: Wij behooren niet tot hen die standvastig in het gebed waren.
 
44Nimmer laafden wij de armen.
 
45Wij baadden ons in lichtvaardige gesprekken met degenen, die zich daartoe leenden.
 
46Wij loochenden den dag des oordeels.
 
47Tot de dood ons overviel.
 
48De tusschentreding der tusschenpersonen zal hen niet helpen.
 
49Wat scheelde hun dus, dat zij zich van de vermaning des Korans afwendden.
 
50Als waren zij verschrikte ezels,
 
51Die den leeuw ontvluchten.
 
52Maar ieder van hen wilde, dat hem een bijzonder besluit van God zou toekomen.
 
53Volstrekt niet. Zij vreezen het volgende leven niet.
 
54Volstrekt niet. Waarlijk, dit is eene toereikende waarschuwing;
 
55En wie geneigd is, gewaarschuwd te worden, dien zal hij (de Koran) waarschuwen.
 
56Doch zij zullen niet gewaarschuwd worden tenzij het Gode zal behagen. Hij is waardig gevreesd te worden, en hij is geneigd te vergeven.
 Listen Quran Recitation
Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim

Use the following code to display the Quran Search Box in your website

World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones