74. Al-Muddaththir - سورة المدثر - ( The Cloaked One ) - Read Quran القران الكريم in Farsi translation
Advertisement
 
The Quran:
Show Arabic Text Show All Translations
سورة المدثر

74. Al-Muddaththir | 56 verses | The Cloaked One | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher
1ای جامه برخود پوشیده!
 
2برخیز و بیم ده،
 
3و پروردگارت را بزرگ دار،
 
4و جامه ات را پاک کن،
 
5و از پلیدی دور شو
 
6و [احسانت را بر دیگران] در حالی که [آن را] بزرگ و فراوان بینی، منت مگذار،
 
7و [بر آزار دشمنان] برای پروردگارت شکیبایی ورز.
 
8پس زمانی که در صور دمیده شود،
 
9آن روز، روز بسیار سختی است،
 
10بر کافران آسان نیست،
 
11مرا با کسی که او را به تنهایی آفریدم واگذار،
 
12و برایش ثروت گسترده و فراوان قرار دادم،
 
13و فرزندانی که نزدش حاضرند
 
14و نعمت ها [ی مادی و وسایل زندگی] را به طور کامل برای او فراهم آوردم،
 
15باز هم طمع دارد که بیفزایم.
 
16این چنین نیست؛ زیرا او همواره به آیات ما دشمنی می ورزد،
 
17به زودی او را به بالا رفتن از گردنه عذابی بسیار سخت مجبور می کنم.
 
18او [برای باطل کردن دعوت قرآن] اندیشید و [آن را] سنجید؛
 
19پس مرگ بر او باد، چگونه سنجید؟
 
20باز هم مرگ بر او باد، چگونه سنجید؟
 
21آن گاه نظر کرد،
 
22سپس چهره درهم کشید و قیافه نفرت آمیز به خود گرفت،
 
23آن گاه [از قرآن] روی گردانید و تکبّر ورزید؛
 
24پس گفت: این قرآن جز جادویی که از جادوگران پیشین حکایت شده چیزی نیست،
 
25این جز سخن بشر نمی باشد.
 
26به زودی او را در سقر درآورم
 
27و تو چه می دانی سقر چیست؟
 
28[آتشی است که] نه چیزی را باقی می گذارد و نه رها می کند؛
 
29پوست بدن را [همه جانبه] دگرگون می کند؛
 
30بر آن نوزده نفر [موکّل] گمارده اند
 
31و ما موکّلان آتش را جز فرشتگان قرار نداده ایم، و شماره آنان را جز آزمایشی برای کافران مقرّر نکرده ایم تا اهل کتاب [به خاطر هماهنگی قرآن با کتابشان] یقین پیدا کنند و بر ایمان مؤمنان بیفزاید، و اهل کتاب و مؤمنان [در حقّانیّت قرآن] تردید نکنند، و تا بیماردلان و کافران بگویند: خدا از توصیف گماشتگان آتش به این [نوزده نفر] چه هدفی دارد؟ این گونه خدا هر که را بخواهد [پس از بیان حقیقت] گمراه می کند و هر که را بخواهد هدایت می نماید، و سپاهیان پروردگارت را جز خود او کسی نمی داند، و این قرآن فقط مایه تذکر و پند برای بشر است.
 
32این چنین نیست [که کافران می پندارند که این حقایق افسانه است،] سوگند به ماه
 
33[و] سوگند به شب هنگامی که پشت می کند
 
34و سوگند به صبح زمانی که از پرده سیاه شب درآید و رخ نماید
 
35که بی تردید این [قرآن] از بزرگ ترین پدیده هاست؛
 
36هشدار دهنده به بشر است،
 
37برای هر کس از شما که بخواهد [به وسیله ایمان، طاعت و انجام کار خیر] پیشی جوید یا [به سبب کفر، طغیان و گناه] پس ماند؛
 
38هر کسی در گرو دست آورده های خویش است،
 
39مگر سعادتمندان
 
40که در بهشت ها از یکدیگر می پرسند
 
41از روز و حال گنهکاران،
 
42[به آنان رو کرده] می گویند: چه چیز شما را به دوزخ وارد کرد؟
 
43می گویند: ما از نمازگزاران نبودیم
 
44و به تهیدستان و نیازمندان طعام نمی دادیم
 
45و با فرورفتگان [در گفتار و کردار باطل] فرومی رفتیم،
 
46و همواره روز جزا را انکار می کردیم
 
47تا آنکه مرگ ما فرا رسید.
 
48پس آنان را شفاعت شفیعان سودی نمی دهد؛
 
49آنان را چه شده که از تذکر و هشدار روی گردانند؟
 
50گویی گورخرانی وحشی و رمیده اند
 
51که از [چنگال] شیری گریخته اند؛
 
52بلکه هر کدام از آنان توقع دارد نامه هایی سرگشاده [از سوی خدا] دریافت دارد!
 
53این چنین نیست [که علت فرارشان از دین برای دریافت نکردن نامه باشد] بلکه [فرارشان برای این است که] از آخرت نمی ترسند؛
 
54این چنین نیست [که نامه سرگشاده ای از سوی ما به آنان رسد]، بلکه بی تردید این قرآن تذکر و هشداری است [که برای جهانیان کافی است.]
 
55پس هرکه بخواهد از آن پند گیرد،
 
56و از آن پند نمی گیرند مگر آنکه خدا بخواهد، او سزاوار است که از وی پروا کنند، و سزاوار است که به آمرزشش امید بندند.
 Listen Quran Recitation
Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim

Use the following code to display the Quran Search Box in your website

World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones