75. Al-Qiyaama - سورة القيامة - ( The Resurrection ) - Read Quran القران الكريم in Dutch translation
Advertisement
 
The Quran:
Show Arabic Text Show All Translations
سورة القيامة

75. Al-Qiyaama | 40 verses | The Resurrection | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher
1Waarlijk, ik zweer bij den dag der opstanding;
 
2En ik zweer bij de ziel die zich zelve beschuldigt.
 
3Denkt de mensch, dat wij zijne beenderen niet bij elkander zullen verzamelen?
 
4Ja, wij zijn in staat de kleinste beenderen zijner vingers bijeen te brengen.
 
5Maar de mensch verkiest zondig te zijn (te loochenen) den tijd die vóór hem is.
 
6Hij vraagt: Wanneer zal de dag der opstanding zijn?
 
7Maar als het oog verblind.
 
8Als de maan verduisterd zal wezen.
 
9En de zon en de maan vereenigd zullen zijn.
 
10Op dien dag zal de mensch zeggen: Waar is een toevluchtsoord?
 
11Volstrekt niet. Er zal geene plaats zijn, om er heen te vluchten.
 
12Op dien dag zal de veilige rustplaats met uwen Heer zijn.
 
13Op dien dag zal de mensch vernemen, wat hij het eerste en het laatste heeft gedaan.
 
14Ja, de mensch zal getuigenis tegen zich zelven afleggen.
 
15En hoewel hij zijne verontschuldigingen aanbiedt, zullen zij niet worden aangenomen.
 
16Beweeg uwe tong niet (o Mahomet!) door (de openbaringen te herhalen, u door Gabriël gebracht, alvorens hij die geëindigd zal hebben), opdat gij haar spoedig in het geheugen zoudt prenten.
 
17Want het verzamelen van den Koran in uw geheugen, en u de ware lezing daarvan te leeren, komen ons toe.
 
18Maar als wij u dien door de tong van den engel zullen hebben voorgelezen, volg dan de lezing daarvan.
 
19En daarna belasten wij ons, u dien uit te leggen.
 
20Gij zult volstrekt zoo haastig niet zijn voor de toekomst. Maar gij menschen bemint datgene, wat haastig voorbijgaat (het wereldsche).
 
21En gij verwaarloost het volgende leven.
 
22Op dien dag zullen er aangezichten zijn, die met een levendigen glans zullen schitteren.
 
23En die hunne blikken naar den Heer zullen wenden.
 
24Er zullen dien dag ter nedergeslagen aangezichten wezen.
 
25Zij zullen denken, dat er eene verpletterende ramp over hen zal worden gebracht.
 
26Zekerlijk. Als de ziel van den mensch (in zijn doodstrijd) tot zijne keel zal opstijgen.
 
27Als de omstanders zullen zeggen: Wie brengt een toovermiddel om hem te doen herstellen?
 
28Denkende, dat het oogenblik van zijn vertrek uit deze wereld is gekomen.
 
29En het eene been met het andere been zal worden verbonden.
 
30Op dien dag zal hij tot uwen Heer worden gedreven.
 
31Want hij geloofde niet, noch bad.
 
32Maar hij beschuldigde Gods profeet van bedrog, en wendde zich af, in plaats van hem te gehoorzamen.
 
33Daarop ging hij tot zijn gezin terug, met hoogmoed wandelende.
 
34Daarom, wee over u! het uur nadert.
 
35Het nadert steeds. Wee! en nog eens wee over u; wee!
 
36Denkt de mensch, dat hij geheel vrijgelaten zal worden, (zonder toezicht)?
 
37Was hij niet eerst een droppel zaad, die zich gemakkelijk verliest?
 
38Later was hij een weinig gestold bloed; en God vormde hem in eene juiste evenredigheid.
 
39En maakte twee seksen van hem: den man en de vrouw.
 
40Is hij die dit gedaan heeft, niet in staat de dooden te doen herleven?
 Listen Quran Recitation
Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim

Use the following code to display the Quran Search Box in your website

World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones