Advertisement
 
سورة القيامة

75. Al-Qiyaama | 40 verses | The Resurrection | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi
1. به روز قیامت سوگند می خورم،
2. و به نفس سرزنش گر قسم می خورم.
3. آیا انسان گمان می کند که ما هرگز استخوان هایش را جمع نخواهیم کرد؟
4. چرا در حالی که تواناییم که [خطوط] سر انگشتانش را درست و نیکو بازسازی کنیم،
5. [نه اینکه به گمان او قیامتی در کار نباشد] بلکه انسان می خواهد [با دست و پا زدن در شک و تردید] فرارویش را [از اعتقاد به قیامت که بازدارنده ای قوی است] باز کند [تا برای ارتکاب هر گناهی آزاد باشد!]
6. [با حالتی آمیخته با تردید] می پرسد: روز قیامت چه وقت است؟
7. پس هنگامی [است] که چشم [از سختی و هولناکی آن] خیره شود،
8. و ماه تاریک و بی نور گردد،
9. و خورشید و ماه به هم جمع شوند.
10. آن روز انسان گوید: گریزگاه کجاست؟
11. این چنین نیست، هرگز پناهگاهی وجود ندارد.
12. آن روزقرارگاه [نهایی] فقط به سوی پروردگار توست.
13. آن روز است که انسان را به اعمالی که از دیرباز یا پس از آن انجام داده، آگاه می کنند.
14. بلکه انسان خود به وضع خویش بیناست.
15. و هر چند [برای توجیه گناهانش] بهانه ها بتراشد
16. [پیش از پایان یافتن وحی به وسیله جبرئیل] زبانت را به حرکت در نیاور تا در خواندن آن شتاب ورزی.
17. بی تردید گردآوردن و [به هم پیوند دادن آیات که بر تو وحی می شود و چگونگی] قرائتش بر عهده ماست،
18. پس هنگامی که آن را [به طور کامل] خواندیم، [به همان صورت] خواندنش را دنبال کن.
19. سپس توضیح و بیانش نیز بر عهده ماست.
20. [اینکه می پندارید قیامتی در کار نیست] این چنین نیست، بلکه شما عاشق ایندنیای زودگذر هستید،
21. و همواره آخرت را [برای این عشق بی پایه] رها می کنید.
22. در آن روز چهره هایی شاداب است؛
23. [با دیده دل] به پروردگارش نظر می کند
24. و چهره هایی عبوس و درهم کشیده است؛
25. چون یقین دارند که در معرض عذابی کمرشکن قرار خواهند گرفت.
26. این چنین نیست [که می پندارد]، هنگامی که جان به گلوگاه رسد،
27. و [کسان بیمار] گویند: درمان کننده این بیمار کیست؟
28. و [بیمار] یقین می کند [که با رسیدن جان به گلوگاه] زمان جدایی [از دنیا، ثروت، زن و فرزند] فرا رسیده است!
29. و [از سختی جان کندن] ساق به ساق به هم پیچد؛
30. آن روز، روز سوق و مسیر به سوی پروردگار توست.
31. [در آن حال فرشتگان می گویند: این به کام مرگ افتاده] نه [دعوت پیامبر را] باور کرد، و نه نماز خواند؛
32. بلکه [در میان اجتماعات] تکذیب کرد و روی گرداند؛
33. سپس متکبرانه و خرامان به سوی کسانش رفت.
34. [و گویند: با این وضعی که داری، عذاب دوزخ] برای تو شایسته تر است، شایسته تر!
35. باز هم شایسته تر است شایسته تر.
36. آیا انسان گمان می کند بیهوده و مهمل [و بدون تکلیف و مسؤولیت] رها می شود؟!
37. آیا نطفه ای از منی که در رحم ریخته می شود نبود؟
38. سپس علقه شد و خدا او را آفرید و اندامش را درست و نیکو ساخت،
39. و از او دو زوج به وجود آورد یکی نر و دیگر ماده،
40. آیا چنین نیرومند آگاهی توانا نیست که مردگان را زنده کند؟

Listen Quran Recitation

Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim