77. Al-Mursalaat - سورة المرسلات - ( The Emissaries ) - Read Quran القران الكريم in Dutch translation
Advertisement
 
The Quran:
Show Arabic Text Show All Translations
سورة المرسلات

77. Al-Mursalaat | 50 verses | The Emissaries | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher
1Ik zweer bij de engelen die door God gezonden zijn, en elkander in eene aanhoudende reeks opvolgen.
 
2Bij hen die zich snel bewegen met eene snelle beweging;
 
3En bij hen die zijne bevelen verspreiden. Door die op aarde bekend te maken,
 
4En bij hen die waarheid van leugen afscheiden, door die te erkennen.
 
5En bij hen die de goddelijke vermaning mededeelen.
 
6Ter verontschuldiging of bedreiging.
 
7Waarlijk, wat wij beloofd hebben, is onvermijdelijk.
 
8Als de sterren zullen worden uitgedoofd.
 
9En de hemel gespleten,
 
10Als de bergen zullen uiteenstuiven.
 
11En als den gezanten een tijdstip zal zijn aangewezen, om te verschijnen en getuigenis tegen hun eigen volk af te leggen.
 
12Tot op welken dag zal men het einde uitstellen?
 
13Tot den dag der scheiding.
 
14En wat zal u doen begrijpen, wat de dag der scheiding is?
 
15Op dien dag, wee over hem, die de profeten van bedrog beschuldigde!
 
16Hebben wij niet de vroegere, hardnekkige ongeloovigen verdelgd?
 
17Wij zullen ook die van latere tijden hen doen volgen.
 
18Zoo handelen wij met de snoodaards.
 
19Wee op dien dag over hen, die de profeten van bedrog hebben beschuldigd!
 
20Hebben wij u niet van een nietigen droppel zaad geschapen.
 
21Dien wij in eene zekere bewaarplaats stelden.
 
22Tot de bepaalde tijd der verlossing was gekomen?
 
23En wij waren in staat dit te doen; want wij zijn machtig.
 
24Wee op dien dag over hen, die de profeten van bedrog hebben beschuldigd!
 
25Hebben wij de aarde niet zóó gemaakt, dat zij bevat
 
26De levenden en de dooden?
 
27En hebben wij daarop geene vaste, verhevene bergen geplaatst en u zuiver water te drinken gegeven?
 
28Wee op dien dag over hen, die de profeten van bedrog hebben beschuldigd!
 
29Men zal tot hen zeggen: Gaat ter straf, welke gij als eene valschheid hebt geloochend.
 
30Gaat in de schaduw van den rook der hel, welke in drie kolommen zal opstijgen.
 
31En die u noch voor de hitte beveiligen, noch tegen de vlam van dienst wezen zal.
 
32Maar hij zal vonken, zoo groot als torens, uitwerpen.
 
33Gelijkende in hare kleur op gele kemels,
 
34Wee op dien dag over hen, die de profeten van bedrog hebben beschuldigd!
 
35Dit zal een dag wezen, waarop de schuldigen sprakeloos zullen zijn.
 
36En het zal hun niet geoorloofd worden, zich te verontschuldigen.
 
37Wee op dien dag over hen, die de profeten van bedrog hebben beschuldigd!
 
38Dit zal de dag der scheiding wezen, waarop wij zoowel u, als uwe voorgangers zullen verzamelen.
 
39Indien gij dus eene doordachte list bezit, gebruikt die dan tegen mij.
 
40Wee op dien dag over hen, die de profeten van bedrog hebben beschuldigd!
 
41Maar de vrome zal te midden van schaduwen en fonteinen wonen.
 
42En te midden van vruchten van allerlei soort, welke zij zullen begeeren.
 
43En men zal tot hen zeggen: Eet en drinkt met goede spijsvertering, ter belooning voor hetgeen gij zult hebben verricht.
 
44Want zoo beloonen wij de rechtvaardigen.
 
45Wee op dien dag over hen, die de profeten van bedrog hebben beschuldigd!
 
46Eet, o ongeloovigen? en geniet de genoegens van dit leven voor een korten tijd. Waarlijk, gij zijt zondaren.
 
47Wee op dien dag over hen, die de profeten van bedrog hebben beschuldigd!
 
48En als hun gezegd wordt: Buigt u neder, dan buigen zij niet neder.
 
49Wee op dien dag over hen, die de profeten van bedrog hebben beschuldigd!
 
50In welke nieuwe openbaring, zullen zij na deze gelooven?
 Listen Quran Recitation
Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim

Use the following code to display the Quran Search Box in your website

World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones