Advertisement
 
سورة النبإ

78. An-Naba | 40 verses | The Announcement | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi
1. درباره چه چیز از یکدیگر می پرسند؟
2. از آن خبر بزرگ [قیامت کبری]
3. که همواره درباره آن با یکدیگر اختلاف دارند [که واقع می شود یا نه؟]
4. نه چنین است [که می پندارند] به زودی [به حتمی بودن وقوع آن] آگاه خواهند شد.
5. باز هم نه چنین است [که می پندارند] به زودی [به حتمی بودن وقوع آن] آگاه خواهند شد.
6. آیا زمین را بستر آرامش قرار ندادیم؟
7. و کوه ها را میخ هایی [برای استواری آن؟]
8. و شما را جفت هایی [به صورت نر و ماده] آفریدیم،
9. و خوابتان را مایه استراحت و آرامش [و تمدّد اعصاب] قرار دادیم،
10. و شب راپوششی
11. و روز را وسیله معاش مقرّر کردیم؛
12. و بر فرازتان هفت آسماناستوار بنا نهادیم،
13. و چراغی روشن و حرارت زا پدید آوردیم،
14. و از ابرهای متراکم و باران زا آبی ریزان نازل کردیم
15. تا به وسیله آن دانه و گیاه برویانیم،
16. و باغ هایی از درختان به هم پیچیده و انبوه بیرون آوریم.
17. بی تردید روز داوری وعده گاه است.
18. روزی که در صور می دمند و شما گروه گروه به عرصه محشر می آیید،
19. و آسمان گشوده می شود، پس به صورت درهایی درمی آید.
20. و کوه ها را [از جای خود] روان کنند و سرابی شوند!
21. بی تردید دوزخ کمین گاه است.
22. جایگاه بازگشت برای سرکشان و طاغیان است.
23. روزگاری دراز در آن بمانند.
24. در آنجا نه [آب] خنکی می چشند و نه آشامیدنی [باب طبع]
25. مگر آب جوشان و چرکاب و خونابه ای [از بدن دوزخیان]
26. پاداشی است مناسب [اعمالشان.]
27. اینان بودند که به [روز] حساب امیدی نداشتند،
28. و آیات ما را به شدت و با همه وجود انکار می کردند
29. و [ما] همه چیز را [از خوبی و بدی آنان] برشمرده و در نامه اعمالشان ثبت کرده ایم.
30. [در قیامت به آنان می گوییم:] پس بچشید که هرگز جز عذاب بر شما نیفزاییم.
31. بی تردید برای پرهیزکاران پیروزی و کامیابی است.
32. باغ هایی [سرسبز و خرم] و انواع انگورها
33. و دخترانی نو رسیده و هم سن
34. و جام هایی لبریز [از باده طهور]
35. در آنجا نه سخن بیهوده ای می شنوند و نه دروغ و تکذیبی.
36. [این] پاداشی کافی و به اندازه از سوی پروردگار توست.
37. همان پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه میان آنهاست، آن مهربانی که هیچ کس را اختیار چون و چرای با او نیست.
38. روزی که روح و فرشتگان در یک صف می ایستند و سخن نمی گویند مگر کسی که [خدای] رحمان به او اجازه دهد و سخن حق و درست گوید.
39. آن [روز] روز حق است، پس هرکه بخواهد راه بازگشتی به سوی پروردگارش برگزیند؛
40. ما شما را از عذابی نزدیک هشدار دادیم، روزی که آدم آنچه را [از خیر و شر] پیش فرستاده است بنگرد و کافر گوید: ای کاش من خاک بودم [و موجودی مکلّف آفریده نمی شدم تا چنین روز سختی را ببینم!]

Listen Quran Recitation

Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim