Advertisement
 
The Quran:
سورة النبإ

78. An-Naba | 40 verses | The Announcement | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi
1.
درباره چه چیز از یکدیگر می پرسند؟
2.
از آن خبر بزرگ [قیامت کبری]
3.
که همواره درباره آن با یکدیگر اختلاف دارند [که واقع می شود یا نه؟]
4.
نه چنین است [که می پندارند] به زودی [به حتمی بودن وقوع آن] آگاه خواهند شد.
5.
باز هم نه چنین است [که می پندارند] به زودی [به حتمی بودن وقوع آن] آگاه خواهند شد.
6.
آیا زمین را بستر آرامش قرار ندادیم؟
7.
و کوه ها را میخ هایی [برای استواری آن؟]
8.
و شما را جفت هایی [به صورت نر و ماده] آفریدیم،
9.
و خوابتان را مایه استراحت و آرامش [و تمدّد اعصاب] قرار دادیم،
10.
و شب راپوششی
11.
و روز را وسیله معاش مقرّر کردیم؛
12.
و بر فرازتان هفت آسماناستوار بنا نهادیم،
13.
و چراغی روشن و حرارت زا پدید آوردیم،
14.
و از ابرهای متراکم و باران زا آبی ریزان نازل کردیم
15.
تا به وسیله آن دانه و گیاه برویانیم،
16.
و باغ هایی از درختان به هم پیچیده و انبوه بیرون آوریم.
17.
بی تردید روز داوری وعده گاه است.
18.
روزی که در صور می دمند و شما گروه گروه به عرصه محشر می آیید،
19.
و آسمان گشوده می شود، پس به صورت درهایی درمی آید.
20.
و کوه ها را [از جای خود] روان کنند و سرابی شوند!
21.
بی تردید دوزخ کمین گاه است.
22.
جایگاه بازگشت برای سرکشان و طاغیان است.
23.
روزگاری دراز در آن بمانند.
24.
در آنجا نه [آب] خنکی می چشند و نه آشامیدنی [باب طبع]
25.
مگر آب جوشان و چرکاب و خونابه ای [از بدن دوزخیان]
26.
پاداشی است مناسب [اعمالشان.]
27.
اینان بودند که به [روز] حساب امیدی نداشتند،
28.
و آیات ما را به شدت و با همه وجود انکار می کردند
29.
و [ما] همه چیز را [از خوبی و بدی آنان] برشمرده و در نامه اعمالشان ثبت کرده ایم.
30.
[در قیامت به آنان می گوییم:] پس بچشید که هرگز جز عذاب بر شما نیفزاییم.
31.
بی تردید برای پرهیزکاران پیروزی و کامیابی است.
32.
باغ هایی [سرسبز و خرم] و انواع انگورها
33.
و دخترانی نو رسیده و هم سن
34.
و جام هایی لبریز [از باده طهور]
35.
در آنجا نه سخن بیهوده ای می شنوند و نه دروغ و تکذیبی.
36.
[این] پاداشی کافی و به اندازه از سوی پروردگار توست.
37.
همان پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه میان آنهاست، آن مهربانی که هیچ کس را اختیار چون و چرای با او نیست.
38.
روزی که روح و فرشتگان در یک صف می ایستند و سخن نمی گویند مگر کسی که [خدای] رحمان به او اجازه دهد و سخن حق و درست گوید.
39.
آن [روز] روز حق است، پس هرکه بخواهد راه بازگشتی به سوی پروردگارش برگزیند؛
40.
ما شما را از عذابی نزدیک هشدار دادیم، روزی که آدم آنچه را [از خیر و شر] پیش فرستاده است بنگرد و کافر گوید: ای کاش من خاک بودم [و موجودی مکلّف آفریده نمی شدم تا چنین روز سختی را ببینم!]

Listen Quran Recitation

Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim
World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones