Advertisement
 
سورة الإنفطار

82. Al-Infitaar | 19 verses | The Cleaving | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi
1. هنگامی که آسمان بشکافد
2. و هنگامی که ستارگان پراکنده شوند
3. و هنگامی که دریاها شکافته شوند [و به هم بپیوندند]
4. و هنگامی که قبرها زیر و رو شوند،
5. هرکسی آنچه را [از خیر و شر] پیش فرستاده و باز پس نهاده بداند.
6. ای انسان! چه چیزی تو را به پروردگار بزرگوارت مغرور کرده است؟
7. همان کسی که تو را آفرید و اندامت را درست و نیکو ساخت و متعادل و متناسب قرار داد،
8. و تو را در هر نقش و صورتی که خواست ترکیب کرد.
9. این چنین نیست [که سبب ارتکاب گناهانتان مغرور بودنتان به بزرگواری پروردگار باشد]، بلکه روز جزا را تکذیب می کنید [و با این تکذیب، راه گناه را به روی خود باز می نمایید،]
10. و بی تردید بر شما نگهبانانی گماشته اند
11. بزرگوارانی نویسنده
12. که آنچه را [از خیر و شر] انجام می دهید، می دانند [و ضبط می کنند.]
13. به یقین نیکان در نعمت فراوانی قرار دارند
14. و مسلماً گناهکاران در دوزخ اند
15. [که] روز پاداش در آن درآیند،
16. و آنان از دوزخ غایب نمی شوند
17. و تو چه می دانی روز جزا چیست؟
18. باز چه می دانی روز جزا چیست؟
19. روزی که کسی از کسی چیزی از عذاب را دفع نمی کند، و در آن روز، فرمان و حکم ویژه خداست.

Listen Quran Recitation

Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim