83. Al-Mutaffifin - سورة المطففين - ( Defrauding ) - Read Quran القران الكريم in Dutch translation
Advertisement
 
The Quran:
Show Arabic Text Show All Translations
سورة المطففين

83. Al-Mutaffifin | 36 verses | Defrauding | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher
1Wee over hen, die de maat of het gewicht vervalschen!
 
2Die, als zij van anderen koopen eene volle maat verlangen,
 
3Maar die bedriegen als zij voor anderen meten of wegen.
 
4Weten zij niet, dat zij eens zullen worden opgewekt
 
5Op den grooten dag;
 
6Den dag waarop de mensch voor den Heer van alle schepselen zal staan? Volstrekt niet.
 
7Waarlijk, het register van de zondaren is zekerlijk in Sidjîn.
 
8En wat zal u doen begrijpen, wat Sidjîn is?
 
9Het is een duidelijk geschreven boek.
 
10Wee op dien dag over hen, die de profeten van bedrog hebben beschuldigd.
 
11Die den dag des oordeels als een valschheid loochenen!
 
12Niemand loochent dien als eene valschheid, behalve de zondaar en de schuldige;
 
13Die, als hun onze teekenen worden herinnerd, zeggen: Dit zijn fabelen van de ouden.
 
14Volstrekt niet.--Maar hunne lusten hebben veeleer een sluier over hunne harten geworpen.
 
15Volstrekt niet. Dien dag zullen zij van hunnen Heer zijn uitgesloten;
 
16En zij zullen in de hel worden gezonden, om verbrand te worden.
 
17Dan zullen de wachters der hel tot hen zeggen: Dit is, wat gij als een valschheid hebt geloochend.
 
18Waarlijk, het register van de daden der rechtvaardigen is Illioen.
 
19En wat zal u doen begrijpen wat Illioen is.
 
20Het is een duidelijk geschreven boek.
 
21Zij, die God naderen zijn getuigen daarvan.
 
22Waarlijk, de rechtvaardigen zullen te midden van genoegens wonen.
 
23Op zetels (uitgestrekt), zullen zij voorwerpen van genoegens aanschouwen.
 
24Gij zult den glans der vreugde op hunne aangezichten zien.
 
25Men zal hun zuiveren (keurigen) wijn te drinken geven, die gezegeld zal zijn.
 
26Het zegel zal van muskus wezen. Laat dus hen die trachten deze gelukzaligheid te verkrijgen, streven haar te verdienen.
 
27En het daarmede gemengde water zal van Tasnim zijn;
 
28Eene fontein waarvan degenen zullen drinken, die de goddelijke tegenwoordigheid nabij komen.
 
29Zij die zondig handelen, bespotten de ware geloovigen.
 
30Als zij hen voorbij gaan, wenken zij elkander toe.
 
31En als zij tot hun volk wederkeeren, komen zij terug, terwijl zij spottende gebaren maken.
 
32En als zij hen zien, zeggen zij: Waarlijk, deze zijn verdoolde menschen.
 
33Maar zij zijn niet gezonden om over hen te waken,
 
34Daarom zullen ware geloovigen eens de ongeloovigen bespotten;
 
35Op zetels liggende, zullen zij op hen in de hel nederzien.
 
36Zal den ongeloovigen niet vergolden worden hetgeen zij hebben gedaan?
 Listen Quran Recitation
Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim

Use the following code to display the Quran Search Box in your website

World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones