83. Al-Mutaffifin - سورة المطففين - ( Defrauding ) - Read Quran القران الكريم in Farsi translation
Advertisement
 
The Quran:
Show Arabic Text Show All Translations
سورة المطففين

83. Al-Mutaffifin | 36 verses | Defrauding | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher
1وای بر کم فروشان!
 
2آنان که چون از مردم کالایی را با پیمانه و وزنمی ستانند، تمام و کامل می ستانند،
 
3و چون برای آنان پیمانه و وزن کنند، کم می دهند.
 
4آیا اینان یقین ندارند که حتماً بر انگیخته می شوند؟
 
5برای روزی بزرگ،
 
6روزی که مردم در برابر پروردگار جهانیان به پا می ایستند.
 
7این چنین نیست که می پندارند [در آن روز] یقیناً پرونده بدکاران در سجّین است.
 
8و تو چه می دانی که سجّین چیست؟
 
9قضا و سرنوشتی حتمی [برای خائنان] است.
 
10وای در آن روز بر تکذیب کنندگان.
 
11آنان که همواره روز جزا را تکذیب می کنند.
 
12و آن را جز هر متجاوز گناه پیشه تکذیب نکند،
 
13[که] هرگاه آیات ما را بر او خوانند می گوید: افسانه های پیشینیان است.
 
14این چنین نیست که می گویند، بلکه گناهانی که همواره مرتکب شده اند بر دل هایشان چرک و زنگار بسته است [که حقایق را افسانه می پندارند.]
 
15این چنین نیست که آنان می پندارند، بلکه اینان در آن روز از پروردگارشان محجوب اند.
 
16سپس آنان بی تردید وارد دوزخ می شوند.
 
17[به آنان] گویند: این است آن دوزخی که همواره تکذیبش می کردید.
 
18این چنین نیست [که این سبک مغزان درباره نیکان می پندارند] بلکه پرونده نیکان در علیّین است
 
19تو چه می دانی علیّین چیست؟
 
20قضا و سرنوشتی حتمی [برای نیکان] است.
 
21مقربان آن را مشاهده می کنند.
 
22بی تردید نیکان در نعمتی فراوانند
 
23بر تخت ها [ی آراسته و پرارزش تکیه زده و مناظر زیبای بهشت را با چشم سر و جمال محبوب را با چشم دل] می نگرند.
 
24در چهره هایشان شادابی و طراوت نعمت را می یابی.
 
25آنان را از باده ناب و طهوری که سربسته و مُهر و موم شده است، می نوشانند.
 
26مُهر و مومش مشک است، و رقابت کنندگان و مسابقه گران باید به سوی این نعمت ها بر یکدیگر پیشی گیرند،
 
27و [این باده ناب مُهر و موم شده،] آمیخته ای از «تسنیم» است
 
28[آن] چشمه ای که همواره مقربان از آن می نوشند.
 
29بدکاران همواره [در دنیا از روی ریشخند و استهزا] به مؤمنان می خندیدند
 
30و هنگامی که بر آنان می گذشتند آنان را با اشاره چشم وابرو به مسخره می گرفتند،
 
31و چون به خانواده خود بازمی گشتند [به سبب تمسخر مؤمنان] خوشحال و شادمان باز می گشتند،
 
32و هنگامی که مؤمنان را می دیدند، می گفتند: بی تردید اینان گمراه اند؛
 
33و حال آنکه کافران را بر مؤمنان نگهبان و مراقب نفرستاده بودند [که مراقب هدایت و گمراهی آنان باشند.]
 
34پس امروز همواره مؤمنان به کافران می خندند.
 
35بر تخت ها [ی آراسته و پرارزش تکیه زده] می نگرند
 
36که آیا کافران را در برابر آنچه همواره انجام می دادند کیفر داده اند؟
 Listen Quran Recitation
Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim

Use the following code to display the Quran Search Box in your website

World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones