Advertisement
 
سورة المطففين

83. Al-Mutaffifin | 36 verses | Defrauding | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi
1. وای بر کم فروشان!
2. آنان که چون از مردم کالایی را با پیمانه و وزنمی ستانند، تمام و کامل می ستانند،
3. و چون برای آنان پیمانه و وزن کنند، کم می دهند.
4. آیا اینان یقین ندارند که حتماً بر انگیخته می شوند؟
5. برای روزی بزرگ،
6. روزی که مردم در برابر پروردگار جهانیان به پا می ایستند.
7. این چنین نیست که می پندارند [در آن روز] یقیناً پرونده بدکاران در سجّین است.
8. و تو چه می دانی که سجّین چیست؟
9. قضا و سرنوشتی حتمی [برای خائنان] است.
10. وای در آن روز بر تکذیب کنندگان.
11. آنان که همواره روز جزا را تکذیب می کنند.
12. و آن را جز هر متجاوز گناه پیشه تکذیب نکند،
13. [که] هرگاه آیات ما را بر او خوانند می گوید: افسانه های پیشینیان است.
14. این چنین نیست که می گویند، بلکه گناهانی که همواره مرتکب شده اند بر دل هایشان چرک و زنگار بسته است [که حقایق را افسانه می پندارند.]
15. این چنین نیست که آنان می پندارند، بلکه اینان در آن روز از پروردگارشان محجوب اند.
16. سپس آنان بی تردید وارد دوزخ می شوند.
17. [به آنان] گویند: این است آن دوزخی که همواره تکذیبش می کردید.
18. این چنین نیست [که این سبک مغزان درباره نیکان می پندارند] بلکه پرونده نیکان در علیّین است
19. تو چه می دانی علیّین چیست؟
20. قضا و سرنوشتی حتمی [برای نیکان] است.
21. مقربان آن را مشاهده می کنند.
22. بی تردید نیکان در نعمتی فراوانند
23. بر تخت ها [ی آراسته و پرارزش تکیه زده و مناظر زیبای بهشت را با چشم سر و جمال محبوب را با چشم دل] می نگرند.
24. در چهره هایشان شادابی و طراوت نعمت را می یابی.
25. آنان را از باده ناب و طهوری که سربسته و مُهر و موم شده است، می نوشانند.
26. مُهر و مومش مشک است، و رقابت کنندگان و مسابقه گران باید به سوی این نعمت ها بر یکدیگر پیشی گیرند،
27. و [این باده ناب مُهر و موم شده،] آمیخته ای از «تسنیم» است
28. [آن] چشمه ای که همواره مقربان از آن می نوشند.
29. بدکاران همواره [در دنیا از روی ریشخند و استهزا] به مؤمنان می خندیدند
30. و هنگامی که بر آنان می گذشتند آنان را با اشاره چشم وابرو به مسخره می گرفتند،
31. و چون به خانواده خود بازمی گشتند [به سبب تمسخر مؤمنان] خوشحال و شادمان باز می گشتند،
32. و هنگامی که مؤمنان را می دیدند، می گفتند: بی تردید اینان گمراه اند؛
33. و حال آنکه کافران را بر مؤمنان نگهبان و مراقب نفرستاده بودند [که مراقب هدایت و گمراهی آنان باشند.]
34. پس امروز همواره مؤمنان به کافران می خندند.
35. بر تخت ها [ی آراسته و پرارزش تکیه زده] می نگرند
36. که آیا کافران را در برابر آنچه همواره انجام می دادند کیفر داده اند؟

Listen Quran Recitation

Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim