Advertisement
 
The Quran:
سورة البروج

85. Al-Burooj | 22 verses | The Constellations | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi
1.
سوگند به آسمان که دارای برج هاست
2.
و سوگند به روزی که [برپا شدنش را برای داوری میان مردم] وعده داده اند
3.
و سوگند به شاهد [که پیامبر هر امت است] و مورد مشاهده [که اعمال هر امت است؛]
4.
مرده باد صاحبان آن خندق [که مؤمنان را در آن سوزاندند.]
5.
آن آتشی که آتش گیرانه اش فراوان و بسیار بود،
6.
هنگامی که آنان پیرامونش [به تماشا] نشسته بودند
7.
و آنچه را از شکنجه و آسیب درباره مؤمنان انجام می دادند تماشاگر و ناظر بودند
8.
و از مؤمنان چیزی را منفور و ناپسند نمی داشتند مگر ایمانشان را به خدای توانای شکست ناپذیر و ستوده؛
9.
خدایی که مالکیّت و فرمانروایی آسمان ها و زمین در سیطره اوست و خدا بر همه چیز گواه است.
10.
کسانی که مردان و زنان مؤمن را مورد شکنجه و آزار قرار دادند، سپس توبه نکردند، نهایتاً عذاب دوزخ و عذاب سوزان برای آنان است.
11.
بی تردید کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند بهشت هایی که از زیرِ [درختانِ] آن نهرها جاری است، ویژه آنان است، این است کامیابی بزرگ.
12.
بی تردید به قهر گرفتن و مجازات پروردگارت بسیار سخت است. ….
13.
اوست که [مخلوقات را] می آفریند، و [پس از مرگ] باز می گرداند….
14.
و او بسیار آمرزنده و دوستدار [مؤمنان] است.
15.
صاحب عرش و ارجمند [و عالی صفات] است. ….
16.
آنچه را بخواهد [بی آنکه بازدارنده ای در برابرش باشد] انجام می دهد. ….
17.
آیا خبر آن سپاهیان به تو رسیده است؟
18.
[سپاهیان] فرعون و ثمود [که به سبب تکذیبشان به عذابی دردناک دچار شدند؛]
19.
[فقط آنان تکذیب گر نبودند] بلکه کافران [قوم تو] در تکذیبی سخت ترند….
20.
و خدا از همه سو بر آنان احاطه دارد.
21.
[چنین نیست که درباره قرآن می پندارند] بلکه آن، قرآنی باعظمت و بلند مرتبه است
22.
که در لوح محفوظ است [به همین خاطر از دستبرد هر تحریف گری مصون است.]

Listen Quran Recitation

Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim
World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones