Advertisement
 
سورة الطارق

86. At-Taariq | 17 verses | The Morning Star | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi
1. سوگند به آسمان و به چیزی که در شب پدیدار می شود؛
2. و تو چه می دانی چیزی که در شب پدیدار می شود، چیست؟
3. همان ستاره درخشانی است که پرده ظلمت را می شکافد.
4. هیچ کس نیست مگر اینکه بر او نگهبانی است.
5. پس انسان باید با تأمل بنگرد که از چه چیز آفریده شده است؟
6. از آبی جهنده آفریده شده است؛
7. [آبی که] از صلب مرد و از میان استخوان های سینه زن بیرون می آید.
8. بی تردید خدا بر بازگرداندن انسان [پس از مرگش] تواناست،
9. روزی که رازها فاش می شود.
10. پس انسان را [در آن روز در برابر عذاب] نه نیرویی است و نه یاوری.
11. سوگند به آسمان که دارای باران فراوان و پرریزش است.
12. و سوگند به زمین که [برای جوشیدن چشمه ها و کشت و زرع و روییدن نباتات] دارای شکاف است.
13. بی تردید که این قرآن، سخنی جداکننده [میان حق و باطل] است
14. و آن هرگز شوخی نیست.
15. آنان همواره [برای خاموش کردن نور حق] حیله می کنند
16. و من [هم در برابر آنان] چاره و تدبیری [مناسب] می کنم.
17. پس کافران را مهلت ده و مدت اندکی آنان را در این حالی که هستند، واگذار.

Listen Quran Recitation

Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim