86. At-Taariq - سورة الطارق - ( The Morning Star ) - Read Quran القران الكريم in Farsi translation
Advertisement
 
The Quran:
Show Arabic Text Show All Translations
سورة الطارق

86. At-Taariq | 17 verses | The Morning Star | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher
1سوگند به آسمان و به چیزی که در شب پدیدار می شود؛
 
2و تو چه می دانی چیزی که در شب پدیدار می شود، چیست؟
 
3همان ستاره درخشانی است که پرده ظلمت را می شکافد.
 
4هیچ کس نیست مگر اینکه بر او نگهبانی است.
 
5پس انسان باید با تأمل بنگرد که از چه چیز آفریده شده است؟
 
6از آبی جهنده آفریده شده است؛
 
7[آبی که] از صلب مرد و از میان استخوان های سینه زن بیرون می آید.
 
8بی تردید خدا بر بازگرداندن انسان [پس از مرگش] تواناست،
 
9روزی که رازها فاش می شود.
 
10پس انسان را [در آن روز در برابر عذاب] نه نیرویی است و نه یاوری.
 
11سوگند به آسمان که دارای باران فراوان و پرریزش است.
 
12و سوگند به زمین که [برای جوشیدن چشمه ها و کشت و زرع و روییدن نباتات] دارای شکاف است.
 
13بی تردید که این قرآن، سخنی جداکننده [میان حق و باطل] است
 
14و آن هرگز شوخی نیست.
 
15آنان همواره [برای خاموش کردن نور حق] حیله می کنند
 
16و من [هم در برابر آنان] چاره و تدبیری [مناسب] می کنم.
 
17پس کافران را مهلت ده و مدت اندکی آنان را در این حالی که هستند، واگذار.
 Listen Quran Recitation
Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim

Use the following code to display the Quran Search Box in your website

World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones