Advertisement
 
سورة الأعلى

87. Al-A'laa | 19 verses | The Most High | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi
1. Geloofd zij de naam van uwen Heer, den Verhevenste,
2. Die zijne schepselen geschapen en volmaakt gevormd heeft,
3. Die hen tot verschillende doeleinden heeft bestemd en hen richt om die te bereiken;
4. En die het voedsel voor het vee voortbrengt.
5. En het daarna in droge stoppels of donkerkleurig hooi verandert.
6. Wij zullen u in staat stellen, onze openbaringen te onthouden, en gij zult geen deel daarvan vergeten,
7. Behalve wat Gode zal behagen; want hij kent datgene, wat openbaar en wat verborgen is.
8. Wij zullen u den lichtsten weg gemakkelijk maken.
9. Vermaan dus uw volk indien uwe vermaning hun voordeelig kan zijn.
10. Wie God vreest zal vermaand worden;
11. Maar de meest verdorven (zondaar) zal zich daarvan afwenden.
12. Die nedergeworpen worden zal, om in het groote hellevuur geroosterd te worden.
13. Waarin hij sterven noch leven zal.
14. Gelukzalig hij, die door het geloof gezuiverd is.
15. En die den naam van zijnen Heer herdenkt en bidt.
16. Maar gij verkiest het tegenwoordige leven,
17. Hoewel het volgende leven beter en duurzamer is.
18. Waarlijk, dit is in de oude boeken geschreven.
19. In de boeken van Abraham en Mozes.

Listen Quran Recitation

Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim