Advertisement
 
سورة الأعلى

87. Al-A'laa | 19 verses | The Most High | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi
1. نام پروردگار برتر و بلند مرتبه ات را [از هرچه رنگ شرک خفی و جلی دارد] منزّه و پاک بدار.
2. آنکه آفرید، پس درست و نیکو گردانید.
3. و آنکه اندازه قرار داد و هدایت کرد،
4. و آنکه چراگاه را رویانید،
5. و آن را خاشاکی سیاه گردانید،
6. به زودی قرآن را بر تو می خوانیم، پس هرگز فراموش نخواهی کرد،
7. جز آنچه را خدا بخواهد، که او آشکار و آنچه را پنهان است، می داند.
8. و تو را برای آسان ترین راه [که شریعت سمحه و سهله است] آماده می کنیم.
9. پس [مردم را] اندرز ده، اگر اندرز سودمند افتد.
10. کسی که از خدا می ترسد، به زودی متذکّر می شود.
11. و کسی که از همه بدبخت تر است از آن کناره می گیرد.
12. همان کسی که در آتش بزرگ تر در می آید.
13. آن گاه در آنجا نه می میرد و نه به خوشی زندگی می کند.
14. بی تردید کسی که خود را [از زشتی های باطن و ظاهر] پاک کرد، رستگار شد.
15. و نام پروردگارش را یاد کرد، پس نماز خواند.
16. [ولی شما منکران لجوج به سوی راه رستگاری نمی روید] بلکه زندگی دنیا را [بر آن] ترجیح می دهید.
17. در حالی که آخرت بهتر و پایدارتر است.
18. همانا این [حقایق] در کتاب های آسمانی پیشین هست.
19. [در] کتاب های ابراهیم وموسی.

Listen Quran Recitation

Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim