Advertisement
 
سورة الغاشية

88. Al-Ghaashiya | 26 verses | The Overwhelming | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi
1. آیا خبر حادثه هولناکی که [همه انسان ها را از هر سو] فرا می گیرد، به تو رسیده است؟
2. در آن روز چهره هایی زبون و شرمسارند؛
3. [آنان که همواره در دنیا] کوشیده اند و خسته شده اند [و سرانجام سودی نیافته اند]
4. در آتشی سوزان درآیند.
5. آنان را از چشمه ای بسیار داغ می نوشانند؛
6. برای آنان طعامی جز خار خشک و زهرآگین وجود ندارد
7. که نه فربه می کند و نه از گرسنگی بی نیاز می نماید.
8. در آن روز چهره هایی شاداب و باطراوت اند
9. از تلاش و کوشش خود خشنودند
10. در بهشتی برین اند
11. در آنجا سخن لغو وبیهوده نشنوند
12. در آن چشمه ای روان است
13. [و] در آنجا تخت هایی بلند و با ارزش قرار دارد
14. و [در کنار چشمه هایش] قدح ها نهاده شده است
15. و [دیگر از نعمت هایش] بالش هایی پهلوی هم چیده [برای تکیه زدن بهشتی ها] ست
16. و فرش هایی زربافت و گسترده [که روی آن می نشینند.]
17. آیا با تأمل به شتر نمی نگرند که چگونه آفریده شده؟
18. و به آسمان که چگونه بر افراشته شده؟
19. و به کوه ها که چگونه در جای خود نصب شده؟
20. و به زمین که چگونه گسترده شده؟
21. پس تذکر ده که تو فقط تذکر دهنده ای؛
22. تو بر آنان مسلط نیستی [که به قبول ایمان مجبورشان کنی،]
23. ولی کسی که [به دنبال تذکر پی در پی] روی گردانید و کفر ورزید.
24. پس خدا او را به عذاب بزرگ تر عذاب خواهد کرد.
25. قطعاً بازگشت آنان به سوی ماست.
26. آن گاه بی تردید حسابشان بر عهده ماست.

Listen Quran Recitation

Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim