Advertisement
 
سورة الفجر

89. Al-Fajr | 30 verses | The Dawn | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi
1. Ik zweer bij het aanbreken van den dag
2. En de tien nachten;
3. Bij datgene wat dubbel, en dat wat enkel is,
4. Bij den nacht als die aanbreekt.
5. Is dit niet een begrijpelijk samengestelde eed?
6. Hebt gij niet overwogen, hoe uw Heer met Ad heeft gehandeld.
7. Het volk van Irem, versierd met schoone gebouwen,
8. Waarvan de wedergade nog niet in het land werd opgericht?
9. En met Thamoed, die in de rotsen der vallei huizen uithieuw.
10. En met Pharao, den uitvinder van de straf der staken.
11. Die zich onbeschaamd hadden gedragen.
12. En het verderf op de aarde vermeerderden?
13. Daarom stortte de Heer verschillende soorten van kastijdingen over hen uit;
14. Want, waarlijk, uw Heer is op een wachttoren, als hij de daden der menschen beschouwt.
15. Daarom als zijn Heer hem (door voorspoed) beproeft, en hem eert en goed voor hem is. Zegt de mensch: Mijn Heer eert mij.
16. Maar als hij hem met rampen bezoekt, en hem zijne weldaden terughoudt, Zegt hij: Mijn Heer versmaadt mij.
17. Volstrekt niet, maar gij eert den wees niet.
18. Noch noodigt gij elkander uit, den arme te voeden.
19. Gij verzwelgt de erfenis der zwakken met eene blinde begeerigheid.
20. En gij bemint de rijkdommen op onbegrensde wijze. (Gij zult volstrekt niet zoo handelen).
21. Als de aarde tot stof zal vermorzeld worden;
22. Als uw Heer zal komen, en de engelen in gelederen geschaard zullen zijn;
23. Als de hel op dien dag naderbij gebracht zal worden: op dien dag zal de mensch zich zijne slechte daden herinneren; maar hoe zou die herinnering hem kunnen baten?
24. Hij zal zeggen: Gave God, dat ik vroeger gedurende mijn leeftijd goede daden had verricht!
25. Op dien dag zal niemand zooals God kunnen straffen.
26. Noch iemand in staat zijn te binden zoo als God.
27. O gij, ziel die rust!
28. Keer, voldaan met uwe belooning, en voldaan met God, tot uwen Heer terug.
29. Treed bij het aantal mijner dienaren binnen.
30. En betreed mijn paradijs.

Listen Quran Recitation

Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim