Hijri Islamic Calendar 1985

Hijri Islamic Calendar October 1985 - 1406 التقويم الهجري والميلادي

Day
Gregorian Date
Hijri Date
Tuesday

Muharram 16, 1406
Wednesday

Muharram 17, 1406
Thursday

Muharram 18, 1406
Friday

Muharram 19, 1406
Saturday

Muharram 20, 1406
Sunday

Muharram 21, 1406
Monday

Muharram 22, 1406
Tuesday

Muharram 23, 1406
Wednesday

Muharram 24, 1406
Thursday

Muharram 25, 1406
Friday

Muharram 26, 1406
Saturday

Muharram 27, 1406
Sunday

Muharram 28, 1406
Monday

Muharram 29, 1406
Tuesday

Safar 1, 1406
Wednesday

Safar 2, 1406
Thursday

Safar 3, 1406
Friday

Safar 4, 1406
Saturday

Safar 5, 1406
Sunday

Safar 6, 1406
Monday

Safar 7, 1406
Tuesday

Safar 8, 1406
Wednesday

Safar 9, 1406
Thursday

Safar 10, 1406
Friday

Safar 11, 1406
Saturday

Safar 12, 1406
Sunday

Safar 13, 1406
Monday

Safar 14, 1406
Tuesday

Safar 15, 1406
Wednesday

Safar 16, 1406
Thursday

Safar 17, 1406
World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones