Hijri Islamic Calendar 1987

Hijri Islamic Calendar October 1987 - 1408 التقويم الهجري والميلادي

Day
Gregorian Date
Hijri Date
Thursday

Safar 8, 1408
Friday

Safar 9, 1408
Saturday

Safar 10, 1408
Sunday

Safar 11, 1408
Monday

Safar 12, 1408
Tuesday

Safar 13, 1408
Wednesday

Safar 14, 1408
Thursday

Safar 15, 1408
Friday

Safar 16, 1408
Saturday

Safar 17, 1408
Sunday

Safar 18, 1408
Monday

Safar 19, 1408
Tuesday

Safar 20, 1408
Wednesday

Safar 21, 1408
Thursday

Safar 22, 1408
Friday

Safar 23, 1408
Saturday

Safar 24, 1408
Sunday

Safar 25, 1408
Monday

Safar 26, 1408
Tuesday

Safar 27, 1408
Wednesday

Safar 28, 1408
Thursday

Safar 29, 1408
Friday

Safar 30, 1408
Saturday

Rabi Al-Awwal 1, 1408
Sunday

Rabi Al-Awwal 2, 1408
Monday

Rabi Al-Awwal 3, 1408
Tuesday

Rabi Al-Awwal 4, 1408
Wednesday

Rabi Al-Awwal 5, 1408
Thursday

Rabi Al-Awwal 6, 1408
Friday

Rabi Al-Awwal 7, 1408
Saturday

Rabi Al-Awwal 8, 1408
World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones