Hijri Islamic Calendar 2018

Hijri Islamic Calendar October 2018 - 1440 التقويم الهجري والميلادي

Day
Gregorian Date
Hijri Date
Monday

Muharram 21, 1440
Tuesday

Muharram 22, 1440
Wednesday

Muharram 23, 1440
Thursday

Muharram 24, 1440
Friday

Muharram 25, 1440
Saturday

Muharram 26, 1440
Sunday

Muharram 27, 1440
Monday

Muharram 28, 1440
Tuesday

Muharram 29, 1440
Wednesday

Safar 1, 1440
Thursday

Safar 2, 1440
Friday

Safar 3, 1440
Saturday

Safar 4, 1440
Sunday

Safar 5, 1440
Monday

Safar 6, 1440
Tuesday

Safar 7, 1440
Wednesday

Safar 8, 1440
Thursday

Safar 9, 1440
Friday

Safar 10, 1440
Saturday

Safar 11, 1440
Sunday

Safar 12, 1440
Monday

Safar 13, 1440
Tuesday

Safar 14, 1440
Wednesday

Safar 15, 1440
Thursday

Safar 16, 1440
Friday

Safar 17, 1440
Saturday

Safar 18, 1440
Sunday

Safar 19, 1440
Monday

Safar 20, 1440
Tuesday

Safar 21, 1440
Wednesday

Safar 22, 1440
World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones