Hijri Islamic Calendar 2049

Hijri Islamic Calendar October 2049 - 1472 التقويم الهجري والميلادي

Day
Gregorian Date
Hijri Date
Friday

Muharram 4, 1472
Saturday

Muharram 5, 1472
Sunday

Muharram 6, 1472
Monday

Muharram 7, 1472
Tuesday

Muharram 8, 1472
Wednesday

Muharram 9, 1472
Thursday

Muharram 10, 1472
Friday

Muharram 11, 1472
Saturday

Muharram 12, 1472
Sunday

Muharram 13, 1472
Monday

Muharram 14, 1472
Tuesday

Muharram 15, 1472
Wednesday

Muharram 16, 1472
Thursday

Muharram 17, 1472
Friday

Muharram 18, 1472
Saturday

Muharram 19, 1472
Sunday

Muharram 20, 1472
Monday

Muharram 21, 1472
Tuesday

Muharram 22, 1472
Wednesday

Muharram 23, 1472
Thursday

Muharram 24, 1472
Friday

Muharram 25, 1472
Saturday

Muharram 26, 1472
Sunday

Muharram 27, 1472
Monday

Muharram 28, 1472
Tuesday

Muharram 29, 1472
Wednesday

Muharram 30, 1472
Thursday

Safar 1, 1472
Friday

Safar 2, 1472
Saturday

Safar 3, 1472
Sunday

Safar 4, 1472
World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones