Hijri Islamic Calendar 2070

Hijri Islamic Calendar October 2070 - 1493 التقويم الهجري والميلادي

Day
Gregorian Date
Hijri Date
Wednesday

Shaban 26, 1493
Thursday

Shaban 27, 1493
Friday

Shaban 28, 1493
Saturday

Shaban 29, 1493
Sunday

Ramadan 1, 1493
Monday

Ramadan 2, 1493
Tuesday

Ramadan 3, 1493
Wednesday

Ramadan 4, 1493
Thursday

Ramadan 5, 1493
Friday

Ramadan 6, 1493
Saturday

Ramadan 7, 1493
Sunday

Ramadan 8, 1493
Monday

Ramadan 9, 1493
Tuesday

Ramadan 10, 1493
Wednesday

Ramadan 11, 1493
Thursday

Ramadan 12, 1493
Friday

Ramadan 13, 1493
Saturday

Ramadan 14, 1493
Sunday

Ramadan 15, 1493
Monday

Ramadan 16, 1493
Tuesday

Ramadan 17, 1493
Wednesday

Ramadan 18, 1493
Thursday

Ramadan 19, 1493
Friday

Ramadan 20, 1493
Saturday

Ramadan 21, 1493
Sunday

Ramadan 22, 1493
Monday

Ramadan 23, 1493
Tuesday

Ramadan 24, 1493
Wednesday

Ramadan 25, 1493
Thursday

Ramadan 26, 1493
Friday

Ramadan 27, 1493
World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones