Hijri Islamic Calendar 2071

Hijri Islamic Calendar October 2071 - 1494 التقويم الهجري والميلادي

Day
Gregorian Date
Hijri Date
Thursday

Ramadan 7, 1494
Friday

Ramadan 8, 1494
Saturday

Ramadan 9, 1494
Sunday

Ramadan 10, 1494
Monday

Ramadan 11, 1494
Tuesday

Ramadan 12, 1494
Wednesday

Ramadan 13, 1494
Thursday

Ramadan 14, 1494
Friday

Ramadan 15, 1494
Saturday

Ramadan 16, 1494
Sunday

Ramadan 17, 1494
Monday

Ramadan 18, 1494
Tuesday

Ramadan 19, 1494
Wednesday

Ramadan 20, 1494
Thursday

Ramadan 21, 1494
Friday

Ramadan 22, 1494
Saturday

Ramadan 23, 1494
Sunday

Ramadan 24, 1494
Monday

Ramadan 25, 1494
Tuesday

Ramadan 26, 1494
Wednesday

Ramadan 27, 1494
Thursday

Ramadan 28, 1494
Friday

Ramadan 29, 1494
Saturday

Shawwal 1, 1494
Sunday

Shawwal 2, 1494
Monday

Shawwal 3, 1494
Tuesday

Shawwal 4, 1494
Wednesday

Shawwal 5, 1494
Thursday

Shawwal 6, 1494
Friday

Shawwal 7, 1494
Saturday

Shawwal 8, 1494
World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones