Advertisement

19 cities found in '(MV20)'

1. Ba (5.13N, 72.95E)
(MV20), First-order Administrative Division


2. Baa Atholhu (5.13N, 72.95E)
(MV20), First-order Administrative Division


3. Baa Atoll (5.13N, 72.95E)
(MV20), First-order Administrative Division


4. Goi Fehen Fulhadhoo (4.88N, 72.9E)
(MV20), Atoll(s)


5. Goidhoo Atholhu (4.88N, 72.9E)
(MV20), Atoll(s)


6. Goidhoo Atoll (4.88N, 72.9E)
(MV20), Atoll(s)


7. Goidu Atoll (4.88N, 72.9E)
(MV20), Atoll(s)


8. Goifulha Fehendu Atoll (4.88N, 72.9E)
(MV20), Atoll(s)


9. Horsburgh Atoll (5.13N, 72.95E)
(MV20), First-order Administrative Division


10. Horsburgh Atoll (4.88N, 72.9E)
(MV20), Atoll(s)


11. Maalhosmadulu Atholhu Dhekunuburi (5.2N, 73E)
(MV20), Atoll(s)


12. Maalhosmadulu Dhekunuburi (5.13N, 72.95E)
(MV20), First-order Administrative Division


13. Maalhosmadulu Dhekunuburi (5.2N, 73E)
(MV20), Atoll(s)


14. Malosmadulu Atoll South (5.2N, 73E)
(MV20), Atoll(s)


15. Malosmadulu South (5.13N, 72.95E)
(MV20), First-order Administrative Division


16. South Maalhosmadulu (5.13N, 72.95E)
(MV20), First-order Administrative Division


17. South Maalhosmadulu (5.2N, 73E)
(MV20), Atoll(s)


18. South Malosmadulu Atoll (5.13N, 72.95E)
(MV20), First-order Administrative Division


19. South Malosmadulu Atoll (5.2N, 73E)
(MV20), Atoll(s)


World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones