Advertisement


  6956 words used in Urdu (Fateh Jalandhry جالندہری ) Translation of Quran  

     ہ    ق    ل    م    ن    و    ی    ے    ک    گ    ٹ    پ    آ    ئ    ا    ب    ت    ث    ج    ح    خ    د    ذ    ر    ز    س    ش    ص    ض    ط    ظ    ع    غ  
Other Languages

232 words used in the Urdu (Fateh Jalandhry جالندہری ) Translation of Quran that start with "ل"

  1    2    3    Next     (Total Pages = 3)
(1) لہو(2) لہوولعب
(3) لہر(4) لہروں
(5) لہریں(6) لفظ
(7) لفظوں(8) لقمہ
(9) لقمان(10) للچاؤ
(11) لمبی(12) لمبے
(13) لمبا(14) لنگڑے
(15) لو(16) لوہے
(17) لوہا(18) لونڈوں
(19) لونڈی(20) لونڈیوں
(21) لونڈیاں(22) لو۔
(23) لوگ(24) لوگو
(25) لوگوں(26) لوگے؟
(27) لوٹ(28) لوٹنا
(29) لوٹا(30) لوٹایا
(31) لوٹائیں(32) لوٹائے
(33) لوٹتے(34) لوں
(35) لو؟(36) لوامہ
(37) لوتھڑے(38) لوتھڑا
(39) لوح(40) لوط
(41) لوطؑ(42) لی
(43) لین(44) لینی
(45) لینے(46) لینا
(47) لینا۔(48) لیے
(49) لیے۔(50) لی۔
(51) لیکن(52) لیکر
(53) لیٹے(54) لیٹا
(55) لیں(56) لیں۔
(57) لیا(58) لیا۔
(59) لیا،(60) لیتی
(61) لیتے(62) لیتے۔
(63) لیتے؟(64) لیتا
(65) لیتا۔(66) لیجیئے
(67) لیجیئے۔(68) لیجئے
(69) لیجائیں(70) لڑ
(71) لڑنے(72) لڑنا
(73) لڑنا۔(74) لڑو
(75) لڑو۔(76) لڑوا
(77) لڑیں(78) لڑے
(79) لڑے۔(80) لڑکوں
(81) لڑکی(82) لڑکیوں
(83) لڑکیاں(84) لڑکے
(85) لڑکپن(86) لڑکھڑاجاؤ
(87) لڑکا(88) لڑا
(89) لڑائی(90) لڑائیاں
(91) لڑتے(92) لے
(93) لے۔(94) لےکر
(95) لےپالکوں(96) لکیر
(97) لکڑیاں(98) لکھ
(99) لکھنے(100) لکھنا
  1    2    3    Next     (Total Pages = 3)
World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones