Advertisement
World Prayer Times

  17374 words used in the Holy Quran Transliteration  
  A    B    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    Q    R    S    T    U    W    Y    Z  
Other Languages
  90 words used in the Holy Quran Transliteration that start with "Z"  
(1) ZaAAama
(2) zaAAamta
(3) zaAAamtum
(4) zaAAeemun
(5) zabadan
(6) zabadun
(7) zabooran
(8) zadahum
(9) zadathu
(10) zadathum
(11) zadoohum
(12) zadookum
(13) zafeerun
(14) zagha
(15) zaghat
(16) zaghati
(17) zaghoo
(18) zahfan
(19) zahiqun
(20) zahooqan
(21) zahrata
(22) zajran
(23) zajratun
(24) zaka
(25) zakariyya
(26) zakatan
(27) zakatin
(28) zakiyyan
(29) zakiyyatan
(30) zakkaha
(31) zalaltum
(32) zalaqan
(33) zalat
(34) zalata
(35) zalzalata
(36) zamhareeran
(37) zaneemin
(38) zanin
(39) zaniyatan
(40) zanjabeelan
(41) zaqqoomin
(42) zarAAan
(43) zarAAin
(44) zawalin
(45) zawjaha
(46) zawjahu
(47) zawjaka
(48) zawjan
(49) zawjani
(50) zawjayni
(51) zawjiha
(52) zawjin
(53) zawwajnakaha
(54) zaydun
(55) zayghun
(56) zaytoonatin
(57) zaytuha
(58) zayyana
(59) zayyanna
(60) zeenata
(61) zeenatahunna
(62) zeenatakum
(63) zeenatan
(64) zeenati
(65) zeenatihi
(66) zeenatihinna
(67) zeenatu
(68) zid
(69) zidnahum
(70) zidnee
(71) ziltum
(72) zilzalaha
(73) zilzalan
(74) ziyadatun
(75) zubara
(76) zuburan
(77) zuburi
(78) zuhziha
(79) zujajatin
(80) zukhrufa
(81) zukhrufaha
(82) zukhrufin
(83) zulfa
(84) zulfatan
(85) zulzilati
(86) zumaran
(87) zurqan
(88) zurtumu
(89) zuwwijat
(90) Zuyyina
  1  


Free Dictionary for Mobile Phones