Advertisement
World Prayer Times

  Hijri Islamic Calendar 2030 - 1451 التقويم الهجري والميلادي  
Day Gregorian Date Hijri Date
Tuesday January 1, 2030 Shaban 26, 1451
Wednesday January 2, 2030 Shaban 27, 1451
Thursday January 3, 2030 Shaban 28, 1451
Friday January 4, 2030 Shaban 29, 1451
Saturday January 5, 2030 Ramadan 1, 1451
Sunday January 6, 2030 Ramadan 2, 1451
Monday January 7, 2030 Ramadan 3, 1451
Tuesday January 8, 2030 Ramadan 4, 1451
Wednesday January 9, 2030 Ramadan 5, 1451
Thursday January 10, 2030 Ramadan 6, 1451
Friday January 11, 2030 Ramadan 7, 1451
Saturday January 12, 2030 Ramadan 8, 1451
Sunday January 13, 2030 Ramadan 9, 1451
Monday January 14, 2030 Ramadan 10, 1451
Tuesday January 15, 2030 Ramadan 11, 1451
Wednesday January 16, 2030 Ramadan 12, 1451
Thursday January 17, 2030 Ramadan 13, 1451
Friday January 18, 2030 Ramadan 14, 1451
Saturday January 19, 2030 Ramadan 15, 1451
Sunday January 20, 2030 Ramadan 16, 1451
Monday January 21, 2030 Ramadan 17, 1451
Tuesday January 22, 2030 Ramadan 18, 1451
Wednesday January 23, 2030 Ramadan 19, 1451
Thursday January 24, 2030 Ramadan 20, 1451
Friday January 25, 2030 Ramadan 21, 1451
Saturday January 26, 2030 Ramadan 22, 1451
Sunday January 27, 2030 Ramadan 23, 1451
Monday January 28, 2030 Ramadan 24, 1451
Tuesday January 29, 2030 Ramadan 25, 1451
Wednesday January 30, 2030 Ramadan 26, 1451
Thursday January 31, 2030 Ramadan 27, 1451

1980   1981   1982   1983   1984   1985   1986   1987   1988   1989   1990   1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023   2024   2025   2026   2027   2028   2029   2030   2031   2032   2033   2034   2035   2036   2037   2038   2039   2040   2041   2042   2043   2044   2045   2046   2047   2048   2049   2050   2051   2052   2053   2054   2055   2056   2057   2058   2059   2060   2061   2062   2063   2064   2065   2066   2067   2068   2069   2070   2071   2072   2073   2074   2075  


  Hijri Islamic Calendar 2030 - 1451 التقويم الهجري والميلادي  
Day Gregorian Date Hijri Date
Friday February 1, 2030 Ramadan 28, 1451
Saturday February 2, 2030 Ramadan 29, 1451
Sunday February 3, 2030 Ramadan 30, 1451
Monday February 4, 2030 Shawwal 1, 1451
Tuesday February 5, 2030 Shawwal 2, 1451
Wednesday February 6, 2030 Shawwal 3, 1451
Thursday February 7, 2030 Shawwal 4, 1451
Friday February 8, 2030 Shawwal 5, 1451
Saturday February 9, 2030 Shawwal 6, 1451
Sunday February 10, 2030 Shawwal 7, 1451
Monday February 11, 2030 Shawwal 8, 1451
Tuesday February 12, 2030 Shawwal 9, 1451
Wednesday February 13, 2030 Shawwal 10, 1451
Thursday February 14, 2030 Shawwal 11, 1451
Friday February 15, 2030 Shawwal 12, 1451
Saturday February 16, 2030 Shawwal 13, 1451
Sunday February 17, 2030 Shawwal 14, 1451
Monday February 18, 2030 Shawwal 15, 1451
Tuesday February 19, 2030 Shawwal 16, 1451
Wednesday February 20, 2030 Shawwal 17, 1451
Thursday February 21, 2030 Shawwal 18, 1451
Friday February 22, 2030 Shawwal 19, 1451
Saturday February 23, 2030 Shawwal 20, 1451
Sunday February 24, 2030 Shawwal 21, 1451
Monday February 25, 2030 Shawwal 22, 1451
Tuesday February 26, 2030 Shawwal 23, 1451
Wednesday February 27, 2030 Shawwal 24, 1451
Thursday February 28, 2030 Shawwal 25, 1451

1980   1981   1982   1983   1984   1985   1986   1987   1988   1989   1990   1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023   2024   2025   2026   2027   2028   2029   2030   2031   2032   2033   2034   2035   2036   2037   2038   2039   2040   2041   2042   2043   2044   2045   2046   2047   2048   2049   2050   2051   2052   2053   2054   2055   2056   2057   2058   2059   2060   2061   2062   2063   2064   2065   2066   2067   2068   2069   2070   2071   2072   2073   2074   2075  


  Hijri Islamic Calendar 2030 - 1451 التقويم الهجري والميلادي  
Day Gregorian Date Hijri Date
Friday March 1, 2030 Shawwal 26, 1451
Saturday March 2, 2030 Shawwal 27, 1451
Sunday March 3, 2030 Shawwal 28, 1451
Monday March 4, 2030 Shawwal 29, 1451
Tuesday March 5, 2030 Dhul-Qadah 1, 1451
Wednesday March 6, 2030 Dhul-Qadah 2, 1451
Thursday March 7, 2030 Dhul-Qadah 3, 1451
Friday March 8, 2030 Dhul-Qadah 4, 1451
Saturday March 9, 2030 Dhul-Qadah 5, 1451
Sunday March 10, 2030 Dhul-Qadah 6, 1451
Monday March 11, 2030 Dhul-Qadah 7, 1451
Tuesday March 12, 2030 Dhul-Qadah 8, 1451
Wednesday March 13, 2030 Dhul-Qadah 9, 1451
Thursday March 14, 2030 Dhul-Qadah 10, 1451
Friday March 15, 2030 Dhul-Qadah 11, 1451
Saturday March 16, 2030 Dhul-Qadah 12, 1451
Sunday March 17, 2030 Dhul-Qadah 13, 1451
Monday March 18, 2030 Dhul-Qadah 14, 1451
Tuesday March 19, 2030 Dhul-Qadah 15, 1451
Wednesday March 20, 2030 Dhul-Qadah 16, 1451
Thursday March 21, 2030 Dhul-Qadah 17, 1451
Friday March 22, 2030 Dhul-Qadah 18, 1451
Saturday March 23, 2030 Dhul-Qadah 19, 1451
Sunday March 24, 2030 Dhul-Qadah 20, 1451
Monday March 25, 2030 Dhul-Qadah 21, 1451
Tuesday March 26, 2030 Dhul-Qadah 22, 1451
Wednesday March 27, 2030 Dhul-Qadah 23, 1451
Thursday March 28, 2030 Dhul-Qadah 24, 1451
Friday March 29, 2030 Dhul-Qadah 25, 1451
Saturday March 30, 2030 Dhul-Qadah 26, 1451
Sunday March 31, 2030 Dhul-Qadah 27, 1451

1980   1981   1982   1983   1984   1985   1986   1987   1988   1989   1990   1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023   2024   2025   2026   2027   2028   2029   2030   2031   2032   2033   2034   2035   2036   2037   2038   2039   2040   2041   2042   2043   2044   2045   2046   2047   2048   2049   2050   2051   2052   2053   2054   2055   2056   2057   2058   2059   2060   2061   2062   2063   2064   2065   2066   2067   2068   2069   2070   2071   2072   2073   2074   2075  


  Hijri Islamic Calendar 2030 - 1451 التقويم الهجري والميلادي  
Day Gregorian Date Hijri Date
Monday April 1, 2030 Dhul-Qadah 28, 1451
Tuesday April 2, 2030 Dhul-Qadah 29, 1451
Wednesday April 3, 2030 Dhul-Qadah 30, 1451
Thursday April 4, 2030 Dhul-Hijjah 1, 1451
Friday April 5, 2030 Dhul-Hijjah 2, 1451
Saturday April 6, 2030 Dhul-Hijjah 3, 1451
Sunday April 7, 2030 Dhul-Hijjah 4, 1451
Monday April 8, 2030 Dhul-Hijjah 5, 1451
Tuesday April 9, 2030 Dhul-Hijjah 6, 1451
Wednesday April 10, 2030 Dhul-Hijjah 7, 1451
Thursday April 11, 2030 Dhul-Hijjah 8, 1451
Friday April 12, 2030 Dhul-Hijjah 9, 1451
Saturday April 13, 2030 Dhul-Hijjah 10, 1451
Sunday April 14, 2030 Dhul-Hijjah 11, 1451
Monday April 15, 2030 Dhul-Hijjah 12, 1451
Tuesday April 16, 2030 Dhul-Hijjah 13, 1451
Wednesday April 17, 2030 Dhul-Hijjah 14, 1451
Thursday April 18, 2030 Dhul-Hijjah 15, 1451
Friday April 19, 2030 Dhul-Hijjah 16, 1451
Saturday April 20, 2030 Dhul-Hijjah 17, 1451
Sunday April 21, 2030 Dhul-Hijjah 18, 1451
Monday April 22, 2030 Dhul-Hijjah 19, 1451
Tuesday April 23, 2030 Dhul-Hijjah 20, 1451
Wednesday April 24, 2030 Dhul-Hijjah 21, 1451
Thursday April 25, 2030 Dhul-Hijjah 22, 1451
Friday April 26, 2030 Dhul-Hijjah 23, 1451
Saturday April 27, 2030 Dhul-Hijjah 24, 1451
Sunday April 28, 2030 Dhul-Hijjah 25, 1451
Monday April 29, 2030 Dhul-Hijjah 26, 1451
Tuesday April 30, 2030 Dhul-Hijjah 27, 1451

1980   1981   1982   1983   1984   1985   1986   1987   1988   1989   1990   1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023   2024   2025   2026   2027   2028   2029   2030   2031   2032   2033   2034   2035   2036   2037   2038   2039   2040   2041   2042   2043   2044   2045   2046   2047   2048   2049   2050   2051   2052   2053   2054   2055   2056   2057   2058   2059   2060   2061   2062   2063   2064   2065   2066   2067   2068   2069   2070   2071   2072   2073   2074   2075  


  Hijri Islamic Calendar 2030 - 1452 التقويم الهجري والميلادي  
Day Gregorian Date Hijri Date
Wednesday May 1, 2030 Dhul-Hijjah 28, 1451
Thursday May 2, 2030 Dhul-Hijjah 29, 1451
Friday May 3, 2030 Muharram 1, 1452
Saturday May 4, 2030 Muharram 2, 1452
Sunday May 5, 2030 Muharram 3, 1452
Monday May 6, 2030 Muharram 4, 1452
Tuesday May 7, 2030 Muharram 5, 1452
Wednesday May 8, 2030 Muharram 6, 1452
Thursday May 9, 2030 Muharram 7, 1452
Friday May 10, 2030 Muharram 8, 1452
Saturday May 11, 2030 Muharram 9, 1452
Sunday May 12, 2030 Muharram 10, 1452
Monday May 13, 2030 Muharram 11, 1452
Tuesday May 14, 2030 Muharram 12, 1452
Wednesday May 15, 2030 Muharram 13, 1452
Thursday May 16, 2030 Muharram 14, 1452
Friday May 17, 2030 Muharram 15, 1452
Saturday May 18, 2030 Muharram 16, 1452
Sunday May 19, 2030 Muharram 17, 1452
Monday May 20, 2030 Muharram 18, 1452
Tuesday May 21, 2030 Muharram 19, 1452
Wednesday May 22, 2030 Muharram 20, 1452
Thursday May 23, 2030 Muharram 21, 1452
Friday May 24, 2030 Muharram 22, 1452
Saturday May 25, 2030 Muharram 23, 1452
Sunday May 26, 2030 Muharram 24, 1452
Monday May 27, 2030 Muharram 25, 1452
Tuesday May 28, 2030 Muharram 26, 1452
Wednesday May 29, 2030 Muharram 27, 1452
Thursday May 30, 2030 Muharram 28, 1452
Friday May 31, 2030 Muharram 29, 1452

1980   1981   1982   1983   1984   1985   1986   1987   1988   1989   1990   1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023   2024   2025   2026   2027   2028   2029   2030   2031   2032   2033   2034   2035   2036   2037   2038   2039   2040   2041   2042   2043   2044   2045   2046   2047   2048   2049   2050   2051   2052   2053   2054   2055   2056   2057   2058   2059   2060   2061   2062   2063   2064   2065   2066   2067   2068   2069   2070   2071   2072   2073   2074   2075  


  Hijri Islamic Calendar 2030 - 1452 التقويم الهجري والميلادي  
Day Gregorian Date Hijri Date
Saturday June 1, 2030 Muharram 30, 1452
Sunday June 2, 2030 Safar 1, 1452
Monday June 3, 2030 Safar 2, 1452
Tuesday June 4, 2030 Safar 3, 1452
Wednesday June 5, 2030 Safar 4, 1452
Thursday June 6, 2030 Safar 5, 1452
Friday June 7, 2030 Safar 6, 1452
Saturday June 8, 2030 Safar 7, 1452
Sunday June 9, 2030 Safar 8, 1452
Monday June 10, 2030 Safar 9, 1452
Tuesday June 11, 2030 Safar 10, 1452
Wednesday June 12, 2030 Safar 11, 1452
Thursday June 13, 2030 Safar 12, 1452
Friday June 14, 2030 Safar 13, 1452
Saturday June 15, 2030 Safar 14, 1452
Sunday June 16, 2030 Safar 15, 1452
Monday June 17, 2030 Safar 16, 1452
Tuesday June 18, 2030 Safar 17, 1452
Wednesday June 19, 2030 Safar 18, 1452
Thursday June 20, 2030 Safar 19, 1452
Friday June 21, 2030 Safar 20, 1452
Saturday June 22, 2030 Safar 21, 1452
Sunday June 23, 2030 Safar 22, 1452
Monday June 24, 2030 Safar 23, 1452
Tuesday June 25, 2030 Safar 24, 1452
Wednesday June 26, 2030 Safar 25, 1452
Thursday June 27, 2030 Safar 26, 1452
Friday June 28, 2030 Safar 27, 1452
Saturday June 29, 2030 Safar 28, 1452
Sunday June 30, 2030 Safar 29, 1452

1980   1981   1982   1983   1984   1985   1986   1987   1988   1989   1990   1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023   2024   2025   2026   2027   2028   2029   2030   2031   2032   2033   2034   2035   2036   2037   2038   2039   2040   2041   2042   2043   2044   2045   2046   2047   2048   2049   2050   2051   2052   2053   2054   2055   2056   2057   2058   2059   2060   2061   2062   2063   2064   2065   2066   2067   2068   2069   2070   2071   2072   2073   2074   2075  


  Hijri Islamic Calendar 2030 - 1452 التقويم الهجري والميلادي  
Day Gregorian Date Hijri Date
Monday July 1, 2030 Safar 30, 1452
Tuesday July 2, 2030 Rabi Al-Awwal 1, 1452
Wednesday July 3, 2030 Rabi Al-Awwal 2, 1452
Thursday July 4, 2030 Rabi Al-Awwal 3, 1452
Friday July 5, 2030 Rabi Al-Awwal 4, 1452
Saturday July 6, 2030 Rabi Al-Awwal 5, 1452
Sunday July 7, 2030 Rabi Al-Awwal 6, 1452
Monday July 8, 2030 Rabi Al-Awwal 7, 1452
Tuesday July 9, 2030 Rabi Al-Awwal 8, 1452
Wednesday July 10, 2030 Rabi Al-Awwal 9, 1452
Thursday July 11, 2030 Rabi Al-Awwal 10, 1452
Friday July 12, 2030 Rabi Al-Awwal 11, 1452
Saturday July 13, 2030 Rabi Al-Awwal 12, 1452
Sunday July 14, 2030 Rabi Al-Awwal 13, 1452
Monday July 15, 2030 Rabi Al-Awwal 14, 1452
Tuesday July 16, 2030 Rabi Al-Awwal 15, 1452
Wednesday July 17, 2030 Rabi Al-Awwal 16, 1452
Thursday July 18, 2030 Rabi Al-Awwal 17, 1452
Friday July 19, 2030 Rabi Al-Awwal 18, 1452
Saturday July 20, 2030 Rabi Al-Awwal 19, 1452
Sunday July 21, 2030 Rabi Al-Awwal 20, 1452
Monday July 22, 2030 Rabi Al-Awwal 21, 1452
Tuesday July 23, 2030 Rabi Al-Awwal 22, 1452
Wednesday July 24, 2030 Rabi Al-Awwal 23, 1452
Thursday July 25, 2030 Rabi Al-Awwal 24, 1452
Friday July 26, 2030 Rabi Al-Awwal 25, 1452
Saturday July 27, 2030 Rabi Al-Awwal 26, 1452
Sunday July 28, 2030 Rabi Al-Awwal 27, 1452
Monday July 29, 2030 Rabi Al-Awwal 28, 1452
Tuesday July 30, 2030 Rabi Al-Awwal 29, 1452
Wednesday July 31, 2030 Rabi Al-Awwal 30, 1452

1980   1981   1982   1983   1984   1985   1986   1987   1988   1989   1990   1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023   2024   2025   2026   2027   2028   2029   2030   2031   2032   2033   2034   2035   2036   2037   2038   2039   2040   2041   2042   2043   2044   2045   2046   2047   2048   2049   2050   2051   2052   2053   2054   2055   2056   2057   2058   2059   2060   2061   2062   2063   2064   2065   2066   2067   2068   2069   2070   2071   2072   2073   2074   2075  


  Hijri Islamic Calendar 2030 - 1452 التقويم الهجري والميلادي  
Day Gregorian Date Hijri Date
Thursday August 1, 2030 Rabi Al-Akhar 1, 1452
Friday August 2, 2030 Rabi Al-Akhar 2, 1452
Saturday August 3, 2030 Rabi Al-Akhar 3, 1452
Sunday August 4, 2030 Rabi Al-Akhar 4, 1452
Monday August 5, 2030 Rabi Al-Akhar 5, 1452
Tuesday August 6, 2030 Rabi Al-Akhar 6, 1452
Wednesday August 7, 2030 Rabi Al-Akhar 7, 1452
Thursday August 8, 2030 Rabi Al-Akhar 8, 1452
Friday August 9, 2030 Rabi Al-Akhar 9, 1452
Saturday August 10, 2030 Rabi Al-Akhar 10, 1452
Sunday August 11, 2030 Rabi Al-Akhar 11, 1452
Monday August 12, 2030 Rabi Al-Akhar 12, 1452
Tuesday August 13, 2030 Rabi Al-Akhar 13, 1452
Wednesday August 14, 2030 Rabi Al-Akhar 14, 1452
Thursday August 15, 2030 Rabi Al-Akhar 15, 1452
Friday August 16, 2030 Rabi Al-Akhar 16, 1452
Saturday August 17, 2030 Rabi Al-Akhar 17, 1452
Sunday August 18, 2030 Rabi Al-Akhar 18, 1452
Monday August 19, 2030 Rabi Al-Akhar 19, 1452
Tuesday August 20, 2030 Rabi Al-Akhar 20, 1452
Wednesday August 21, 2030 Rabi Al-Akhar 21, 1452
Thursday August 22, 2030 Rabi Al-Akhar 22, 1452
Friday August 23, 2030 Rabi Al-Akhar 23, 1452
Saturday August 24, 2030 Rabi Al-Akhar 24, 1452
Sunday August 25, 2030 Rabi Al-Akhar 25, 1452
Monday August 26, 2030 Rabi Al-Akhar 26, 1452
Tuesday August 27, 2030 Rabi Al-Akhar 27, 1452
Wednesday August 28, 2030 Rabi Al-Akhar 28, 1452
Thursday August 29, 2030 Rabi Al-Akhar 29, 1452
Friday August 30, 2030 Jumada Al-Awwal 1, 1452
Saturday August 31, 2030 Jumada Al-Awwal 2, 1452

1980   1981   1982   1983   1984   1985   1986   1987   1988   1989   1990   1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023   2024   2025   2026   2027   2028   2029   2030   2031   2032   2033   2034   2035   2036   2037   2038   2039   2040   2041   2042   2043   2044   2045   2046   2047   2048   2049   2050   2051   2052   2053   2054   2055   2056   2057   2058   2059   2060   2061   2062   2063   2064   2065   2066   2067   2068   2069   2070   2071   2072   2073   2074   2075  


  Hijri Islamic Calendar 2030 - 1452 التقويم الهجري والميلادي  
Day Gregorian Date Hijri Date
Sunday September 1, 2030 Jumada Al-Awwal 3, 1452
Monday September 2, 2030 Jumada Al-Awwal 4, 1452
Tuesday September 3, 2030 Jumada Al-Awwal 5, 1452
Wednesday September 4, 2030 Jumada Al-Awwal 6, 1452
Thursday September 5, 2030 Jumada Al-Awwal 7, 1452
Friday September 6, 2030 Jumada Al-Awwal 8, 1452
Saturday September 7, 2030 Jumada Al-Awwal 9, 1452
Sunday September 8, 2030 Jumada Al-Awwal 10, 1452
Monday September 9, 2030 Jumada Al-Awwal 11, 1452
Tuesday September 10, 2030 Jumada Al-Awwal 12, 1452
Wednesday September 11, 2030 Jumada Al-Awwal 13, 1452
Thursday September 12, 2030 Jumada Al-Awwal 14, 1452
Friday September 13, 2030 Jumada Al-Awwal 15, 1452
Saturday September 14, 2030 Jumada Al-Awwal 16, 1452
Sunday September 15, 2030 Jumada Al-Awwal 17, 1452
Monday September 16, 2030 Jumada Al-Awwal 18, 1452
Tuesday September 17, 2030 Jumada Al-Awwal 19, 1452
Wednesday September 18, 2030 Jumada Al-Awwal 20, 1452
Thursday September 19, 2030 Jumada Al-Awwal 21, 1452
Friday September 20, 2030 Jumada Al-Awwal 22, 1452
Saturday September 21, 2030 Jumada Al-Awwal 23, 1452
Sunday September 22, 2030 Jumada Al-Awwal 24, 1452
Monday September 23, 2030 Jumada Al-Awwal 25, 1452
Tuesday September 24, 2030 Jumada Al-Awwal 26, 1452
Wednesday September 25, 2030 Jumada Al-Awwal 27, 1452
Thursday September 26, 2030 Jumada Al-Awwal 28, 1452
Friday September 27, 2030 Jumada Al-Awwal 29, 1452
Saturday September 28, 2030 Jumada Al-Awwal 30, 1452
Sunday September 29, 2030 Jumada Al-Akhirah 1, 1452
Monday September 30, 2030 Jumada Al-Akhirah 2, 1452

1980   1981   1982   1983   1984   1985   1986   1987   1988   1989   1990   1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023   2024   2025   2026   2027   2028   2029   2030   2031   2032   2033   2034   2035   2036   2037   2038   2039   2040   2041   2042   2043   2044   2045   2046   2047   2048   2049   2050   2051   2052   2053   2054   2055   2056   2057   2058   2059   2060   2061   2062   2063   2064   2065   2066   2067   2068   2069   2070   2071   2072   2073   2074   2075  


  Hijri Islamic Calendar 2030 - 1452 التقويم الهجري والميلادي  
Day Gregorian Date Hijri Date
Tuesday October 1, 2030 Jumada Al-Akhirah 3, 1452
Wednesday October 2, 2030 Jumada Al-Akhirah 4, 1452
Thursday October 3, 2030 Jumada Al-Akhirah 5, 1452
Friday October 4, 2030 Jumada Al-Akhirah 6, 1452
Saturday October 5, 2030 Jumada Al-Akhirah 7, 1452
Sunday October 6, 2030 Jumada Al-Akhirah 8, 1452
Monday October 7, 2030 Jumada Al-Akhirah 9, 1452
Tuesday October 8, 2030 Jumada Al-Akhirah 10, 1452
Wednesday October 9, 2030 Jumada Al-Akhirah 11, 1452
Thursday October 10, 2030 Jumada Al-Akhirah 12, 1452
Friday October 11, 2030 Jumada Al-Akhirah 13, 1452
Saturday October 12, 2030 Jumada Al-Akhirah 14, 1452
Sunday October 13, 2030 Jumada Al-Akhirah 15, 1452
Monday October 14, 2030 Jumada Al-Akhirah 16, 1452
Tuesday October 15, 2030 Jumada Al-Akhirah 17, 1452
Wednesday October 16, 2030 Jumada Al-Akhirah 18, 1452
Thursday October 17, 2030 Jumada Al-Akhirah 19, 1452
Friday October 18, 2030 Jumada Al-Akhirah 20, 1452
Saturday October 19, 2030 Jumada Al-Akhirah 21, 1452
Sunday October 20, 2030 Jumada Al-Akhirah 22, 1452
Monday October 21, 2030 Jumada Al-Akhirah 23, 1452
Tuesday October 22, 2030 Jumada Al-Akhirah 24, 1452
Wednesday October 23, 2030 Jumada Al-Akhirah 25, 1452
Thursday October 24, 2030 Jumada Al-Akhirah 26, 1452
Friday October 25, 2030 Jumada Al-Akhirah 27, 1452
Saturday October 26, 2030 Jumada Al-Akhirah 28, 1452
Sunday October 27, 2030 Jumada Al-Akhirah 29, 1452
Monday October 28, 2030 Rajab 1, 1452
Tuesday October 29, 2030 Rajab 2, 1452
Wednesday October 30, 2030 Rajab 3, 1452
Thursday October 31, 2030 Rajab 4, 1452

1980   1981   1982   1983   1984   1985   1986   1987   1988   1989   1990   1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023   2024   2025   2026   2027   2028   2029   2030   2031   2032   2033   2034   2035   2036   2037   2038   2039   2040   2041   2042   2043   2044   2045   2046   2047   2048   2049   2050   2051   2052   2053   2054   2055   2056   2057   2058   2059   2060   2061   2062   2063   2064   2065   2066   2067   2068   2069   2070   2071   2072   2073   2074   2075  


  Hijri Islamic Calendar 2030 - 1452 التقويم الهجري والميلادي  
Day Gregorian Date Hijri Date
Friday November 1, 2030 Rajab 5, 1452
Saturday November 2, 2030 Rajab 6, 1452
Sunday November 3, 2030 Rajab 7, 1452
Monday November 4, 2030 Rajab 8, 1452
Tuesday November 5, 2030 Rajab 9, 1452
Wednesday November 6, 2030 Rajab 10, 1452
Thursday November 7, 2030 Rajab 11, 1452
Friday November 8, 2030 Rajab 12, 1452
Saturday November 9, 2030 Rajab 13, 1452
Sunday November 10, 2030 Rajab 14, 1452
Monday November 11, 2030 Rajab 15, 1452
Tuesday November 12, 2030 Rajab 16, 1452
Wednesday November 13, 2030 Rajab 17, 1452
Thursday November 14, 2030 Rajab 18, 1452
Friday November 15, 2030 Rajab 19, 1452
Saturday November 16, 2030 Rajab 20, 1452
Sunday November 17, 2030 Rajab 21, 1452
Monday November 18, 2030 Rajab 22, 1452
Tuesday November 19, 2030 Rajab 23, 1452
Wednesday November 20, 2030 Rajab 24, 1452
Thursday November 21, 2030 Rajab 25, 1452
Friday November 22, 2030 Rajab 26, 1452
Saturday November 23, 2030 Rajab 27, 1452
Sunday November 24, 2030 Rajab 28, 1452
Monday November 25, 2030 Rajab 29, 1452
Tuesday November 26, 2030 Shaban 1, 1452
Wednesday November 27, 2030 Shaban 2, 1452
Thursday November 28, 2030 Shaban 3, 1452
Friday November 29, 2030 Shaban 4, 1452
Saturday November 30, 2030 Shaban 5, 1452

1980   1981   1982   1983   1984   1985   1986   1987   1988   1989   1990   1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023   2024   2025   2026   2027   2028   2029   2030   2031   2032   2033   2034   2035   2036   2037   2038   2039   2040   2041   2042   2043   2044   2045   2046   2047   2048   2049   2050   2051   2052   2053   2054   2055   2056   2057   2058   2059   2060   2061   2062   2063   2064   2065   2066   2067   2068   2069   2070   2071   2072   2073   2074   2075  


  Hijri Islamic Calendar 2030 - 1452 التقويم الهجري والميلادي  
Day Gregorian Date Hijri Date
Sunday December 1, 2030 Shaban 6, 1452
Monday December 2, 2030 Shaban 7, 1452
Tuesday December 3, 2030 Shaban 8, 1452
Wednesday December 4, 2030 Shaban 9, 1452
Thursday December 5, 2030 Shaban 10, 1452
Friday December 6, 2030 Shaban 11, 1452
Saturday December 7, 2030 Shaban 12, 1452
Sunday December 8, 2030 Shaban 13, 1452
Monday December 9, 2030 Shaban 14, 1452
Tuesday December 10, 2030 Shaban 15, 1452
Wednesday December 11, 2030 Shaban 16, 1452
Thursday December 12, 2030 Shaban 17, 1452
Friday December 13, 2030 Shaban 18, 1452
Saturday December 14, 2030 Shaban 19, 1452
Sunday December 15, 2030 Shaban 20, 1452
Monday December 16, 2030 Shaban 21, 1452
Tuesday December 17, 2030 Shaban 22, 1452
Wednesday December 18, 2030 Shaban 23, 1452
Thursday December 19, 2030 Shaban 24, 1452
Friday December 20, 2030 Shaban 25, 1452
Saturday December 21, 2030 Shaban 26, 1452
Sunday December 22, 2030 Shaban 27, 1452
Monday December 23, 2030 Shaban 28, 1452
Tuesday December 24, 2030 Shaban 29, 1452
Wednesday December 25, 2030 Shaban 30, 1452
Thursday December 26, 2030 Ramadan 1, 1452
Friday December 27, 2030 Ramadan 2, 1452
Saturday December 28, 2030 Ramadan 3, 1452
Sunday December 29, 2030 Ramadan 4, 1452
Monday December 30, 2030 Ramadan 5, 1452
Tuesday December 31, 2030 Ramadan 6, 1452

1980   1981   1982   1983   1984   1985   1986   1987   1988   1989   1990   1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023   2024   2025   2026   2027   2028   2029   2030   2031   2032   2033   2034   2035   2036   2037   2038   2039   2040   2041   2042   2043   2044   2045   2046   2047   2048   2049   2050   2051   2052   2053   2054   2055   2056   2057   2058   2059   2060   2061   2062   2063   2064   2065   2066   2067   2068   2069   2070   2071   2072   2073   2074   2075  


Islamic Calendar: Hijri - Gregorian Date Converter
Hijri - Gregorian Date Converter
www.SearchTruth.com

Gregorian Calender
Month Day Year
Hijri Islamic Calender
Month Day Year

Day of the Week:
Hijri Islamic Calendar

Download FREE Dictionary having sound on iPhone, iPod, iPad, Android Phones & Tablets and Amazon Kindle Fire.
Quran Teacher

iPhone/iPod/iPad
English Audio Dictionary

iPhone/iPod/iPad

Android Google Play
Arabic Dictionary English

iPhone/iPod/iPad

Android Google Play
Urdu Dictionary English

iPhone/iPod/iPad

Android Google Play
New Hindi Dictionary English

iPhone/iPod/iPad

Android Google Play
New Chinese Dictionary English

iPhone/iPod/iPad

Android Google Play
Idioms Dictionary English

iPhone/iPod/iPad

Android Google Play
Synonyms Dictionary English

iPhone/iPod/iPad

Android Google Play
Russian Dictionary English

iPhone/iPod/iPad

Android Google Play
French Dictionary English

iPhone/iPod/iPad

Android Google Play
Spanish Dictionary English

iPhone/iPod/iPad

Android Google Play
Japanese Dictionary English

iPhone/iPod/iPad

Android Google Play
German Dictionary English

iPhone/iPod/iPad

Android Google Play
Arabic Medicine Dictionary English

iPhone/iPod/iPad

Android Google Play
Arabic Technical Dictionary English

iPhone/iPod/iPad

Android Google Play
New Computer Dictionary English

iPhone/iPod/iPad

Android Google Play

You can use the following source code for Hijri Islamic Calendar in your website. You just need to copy the code and paste in your website at any required position.

<iframe style="width:100%; height:1100px;" frameBorder="0" scrolling="yes" src="https://www.searchtruth.com/hijri/hijriCalendar.php"></iframe>


PreviewFree Dictionary for Mobile Phones