Advertisement
World Prayer Times

  Hijri Islamic Calendar 2066 - 1488 التقويم الهجري والميلادي  
Day Gregorian Date Hijri Date
Friday January 1, 2066 Shawwal 5, 1488
Saturday January 2, 2066 Shawwal 6, 1488
Sunday January 3, 2066 Shawwal 7, 1488
Monday January 4, 2066 Shawwal 8, 1488
Tuesday January 5, 2066 Shawwal 9, 1488
Wednesday January 6, 2066 Shawwal 10, 1488
Thursday January 7, 2066 Shawwal 11, 1488
Friday January 8, 2066 Shawwal 12, 1488
Saturday January 9, 2066 Shawwal 13, 1488
Sunday January 10, 2066 Shawwal 14, 1488
Monday January 11, 2066 Shawwal 15, 1488
Tuesday January 12, 2066 Shawwal 16, 1488
Wednesday January 13, 2066 Shawwal 17, 1488
Thursday January 14, 2066 Shawwal 18, 1488
Friday January 15, 2066 Shawwal 19, 1488
Saturday January 16, 2066 Shawwal 20, 1488
Sunday January 17, 2066 Shawwal 21, 1488
Monday January 18, 2066 Shawwal 22, 1488
Tuesday January 19, 2066 Shawwal 23, 1488
Wednesday January 20, 2066 Shawwal 24, 1488
Thursday January 21, 2066 Shawwal 25, 1488
Friday January 22, 2066 Shawwal 26, 1488
Saturday January 23, 2066 Shawwal 27, 1488
Sunday January 24, 2066 Shawwal 28, 1488
Monday January 25, 2066 Shawwal 29, 1488
Tuesday January 26, 2066 Shawwal 30, 1488
Wednesday January 27, 2066 Dhul-Qadah 1, 1488
Thursday January 28, 2066 Dhul-Qadah 2, 1488
Friday January 29, 2066 Dhul-Qadah 3, 1488
Saturday January 30, 2066 Dhul-Qadah 4, 1488
Sunday January 31, 2066 Dhul-Qadah 5, 1488

1980   1981   1982   1983   1984   1985   1986   1987   1988   1989   1990   1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023   2024   2025   2026   2027   2028   2029   2030   2031   2032   2033   2034   2035   2036   2037   2038   2039   2040   2041   2042   2043   2044   2045   2046   2047   2048   2049   2050   2051   2052   2053   2054   2055   2056   2057   2058   2059   2060   2061   2062   2063   2064   2065   2066   2067   2068   2069   2070   2071   2072   2073   2074   2075  


  Hijri Islamic Calendar 2066 - 1488 التقويم الهجري والميلادي  
Day Gregorian Date Hijri Date
Monday February 1, 2066 Dhul-Qadah 6, 1488
Tuesday February 2, 2066 Dhul-Qadah 7, 1488
Wednesday February 3, 2066 Dhul-Qadah 8, 1488
Thursday February 4, 2066 Dhul-Qadah 9, 1488
Friday February 5, 2066 Dhul-Qadah 10, 1488
Saturday February 6, 2066 Dhul-Qadah 11, 1488
Sunday February 7, 2066 Dhul-Qadah 12, 1488
Monday February 8, 2066 Dhul-Qadah 13, 1488
Tuesday February 9, 2066 Dhul-Qadah 14, 1488
Wednesday February 10, 2066 Dhul-Qadah 15, 1488
Thursday February 11, 2066 Dhul-Qadah 16, 1488
Friday February 12, 2066 Dhul-Qadah 17, 1488
Saturday February 13, 2066 Dhul-Qadah 18, 1488
Sunday February 14, 2066 Dhul-Qadah 19, 1488
Monday February 15, 2066 Dhul-Qadah 20, 1488
Tuesday February 16, 2066 Dhul-Qadah 21, 1488
Wednesday February 17, 2066 Dhul-Qadah 22, 1488
Thursday February 18, 2066 Dhul-Qadah 23, 1488
Friday February 19, 2066 Dhul-Qadah 24, 1488
Saturday February 20, 2066 Dhul-Qadah 25, 1488
Sunday February 21, 2066 Dhul-Qadah 26, 1488
Monday February 22, 2066 Dhul-Qadah 27, 1488
Tuesday February 23, 2066 Dhul-Qadah 28, 1488
Wednesday February 24, 2066 Dhul-Qadah 29, 1488
Thursday February 25, 2066 Dhul-Hijjah 1, 1488
Friday February 26, 2066 Dhul-Hijjah 2, 1488
Saturday February 27, 2066 Dhul-Hijjah 3, 1488
Sunday February 28, 2066 Dhul-Hijjah 4, 1488

1980   1981   1982   1983   1984   1985   1986   1987   1988   1989   1990   1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023   2024   2025   2026   2027   2028   2029   2030   2031   2032   2033   2034   2035   2036   2037   2038   2039   2040   2041   2042   2043   2044   2045   2046   2047   2048   2049   2050   2051   2052   2053   2054   2055   2056   2057   2058   2059   2060   2061   2062   2063   2064   2065   2066   2067   2068   2069   2070   2071   2072   2073   2074   2075  


  Hijri Islamic Calendar 2066 - 1489 التقويم الهجري والميلادي  
Day Gregorian Date Hijri Date
Monday March 1, 2066 Dhul-Hijjah 5, 1488
Tuesday March 2, 2066 Dhul-Hijjah 6, 1488
Wednesday March 3, 2066 Dhul-Hijjah 7, 1488
Thursday March 4, 2066 Dhul-Hijjah 8, 1488
Friday March 5, 2066 Dhul-Hijjah 9, 1488
Saturday March 6, 2066 Dhul-Hijjah 10, 1488
Sunday March 7, 2066 Dhul-Hijjah 11, 1488
Monday March 8, 2066 Dhul-Hijjah 12, 1488
Tuesday March 9, 2066 Dhul-Hijjah 13, 1488
Wednesday March 10, 2066 Dhul-Hijjah 14, 1488
Thursday March 11, 2066 Dhul-Hijjah 15, 1488
Friday March 12, 2066 Dhul-Hijjah 16, 1488
Saturday March 13, 2066 Dhul-Hijjah 17, 1488
Sunday March 14, 2066 Dhul-Hijjah 18, 1488
Monday March 15, 2066 Dhul-Hijjah 19, 1488
Tuesday March 16, 2066 Dhul-Hijjah 20, 1488
Wednesday March 17, 2066 Dhul-Hijjah 21, 1488
Thursday March 18, 2066 Dhul-Hijjah 22, 1488
Friday March 19, 2066 Dhul-Hijjah 23, 1488
Saturday March 20, 2066 Dhul-Hijjah 24, 1488
Sunday March 21, 2066 Dhul-Hijjah 25, 1488
Monday March 22, 2066 Dhul-Hijjah 26, 1488
Tuesday March 23, 2066 Dhul-Hijjah 27, 1488
Wednesday March 24, 2066 Dhul-Hijjah 28, 1488
Thursday March 25, 2066 Dhul-Hijjah 29, 1488
Friday March 26, 2066 Dhul-Hijjah 30, 1488
Saturday March 27, 2066 Muharram 1, 1489
Sunday March 28, 2066 Muharram 2, 1489
Monday March 29, 2066 Muharram 3, 1489
Tuesday March 30, 2066 Muharram 4, 1489
Wednesday March 31, 2066 Muharram 5, 1489

1980   1981   1982   1983   1984   1985   1986   1987   1988   1989   1990   1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023   2024   2025   2026   2027   2028   2029   2030   2031   2032   2033   2034   2035   2036   2037   2038   2039   2040   2041   2042   2043   2044   2045   2046   2047   2048   2049   2050   2051   2052   2053   2054   2055   2056   2057   2058   2059   2060   2061   2062   2063   2064   2065   2066   2067   2068   2069   2070   2071   2072   2073   2074   2075  


  Hijri Islamic Calendar 2066 - 1489 التقويم الهجري والميلادي  
Day Gregorian Date Hijri Date
Thursday April 1, 2066 Muharram 6, 1489
Friday April 2, 2066 Muharram 7, 1489
Saturday April 3, 2066 Muharram 8, 1489
Sunday April 4, 2066 Muharram 9, 1489
Monday April 5, 2066 Muharram 10, 1489
Tuesday April 6, 2066 Muharram 11, 1489
Wednesday April 7, 2066 Muharram 12, 1489
Thursday April 8, 2066 Muharram 13, 1489
Friday April 9, 2066 Muharram 14, 1489
Saturday April 10, 2066 Muharram 15, 1489
Sunday April 11, 2066 Muharram 16, 1489
Monday April 12, 2066 Muharram 17, 1489
Tuesday April 13, 2066 Muharram 18, 1489
Wednesday April 14, 2066 Muharram 19, 1489
Thursday April 15, 2066 Muharram 20, 1489
Friday April 16, 2066 Muharram 21, 1489
Saturday April 17, 2066 Muharram 22, 1489
Sunday April 18, 2066 Muharram 23, 1489
Monday April 19, 2066 Muharram 24, 1489
Tuesday April 20, 2066 Muharram 25, 1489
Wednesday April 21, 2066 Muharram 26, 1489
Thursday April 22, 2066 Muharram 27, 1489
Friday April 23, 2066 Muharram 28, 1489
Saturday April 24, 2066 Muharram 29, 1489
Sunday April 25, 2066 Safar 1, 1489
Monday April 26, 2066 Safar 2, 1489
Tuesday April 27, 2066 Safar 3, 1489
Wednesday April 28, 2066 Safar 4, 1489
Thursday April 29, 2066 Safar 5, 1489
Friday April 30, 2066 Safar 6, 1489

1980   1981   1982   1983   1984   1985   1986   1987   1988   1989   1990   1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023   2024   2025   2026   2027   2028   2029   2030   2031   2032   2033   2034   2035   2036   2037   2038   2039   2040   2041   2042   2043   2044   2045   2046   2047   2048   2049   2050   2051   2052   2053   2054   2055   2056   2057   2058   2059   2060   2061   2062   2063   2064   2065   2066   2067   2068   2069   2070   2071   2072   2073   2074   2075  


  Hijri Islamic Calendar 2066 - 1489 التقويم الهجري والميلادي  
Day Gregorian Date Hijri Date
Saturday May 1, 2066 Safar 7, 1489
Sunday May 2, 2066 Safar 8, 1489
Monday May 3, 2066 Safar 9, 1489
Tuesday May 4, 2066 Safar 10, 1489
Wednesday May 5, 2066 Safar 11, 1489
Thursday May 6, 2066 Safar 12, 1489
Friday May 7, 2066 Safar 13, 1489
Saturday May 8, 2066 Safar 14, 1489
Sunday May 9, 2066 Safar 15, 1489
Monday May 10, 2066 Safar 16, 1489
Tuesday May 11, 2066 Safar 17, 1489
Wednesday May 12, 2066 Safar 18, 1489
Thursday May 13, 2066 Safar 19, 1489
Friday May 14, 2066 Safar 20, 1489
Saturday May 15, 2066 Safar 21, 1489
Sunday May 16, 2066 Safar 22, 1489
Monday May 17, 2066 Safar 23, 1489
Tuesday May 18, 2066 Safar 24, 1489
Wednesday May 19, 2066 Safar 25, 1489
Thursday May 20, 2066 Safar 26, 1489
Friday May 21, 2066 Safar 27, 1489
Saturday May 22, 2066 Safar 28, 1489
Sunday May 23, 2066 Safar 29, 1489
Monday May 24, 2066 Safar 30, 1489
Tuesday May 25, 2066 Rabi Al-Awwal 1, 1489
Wednesday May 26, 2066 Rabi Al-Awwal 2, 1489
Thursday May 27, 2066 Rabi Al-Awwal 3, 1489
Friday May 28, 2066 Rabi Al-Awwal 4, 1489
Saturday May 29, 2066 Rabi Al-Awwal 5, 1489
Sunday May 30, 2066 Rabi Al-Awwal 6, 1489
Monday May 31, 2066 Rabi Al-Awwal 7, 1489

1980   1981   1982   1983   1984   1985   1986   1987   1988   1989   1990   1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023   2024   2025   2026   2027   2028   2029   2030   2031   2032   2033   2034   2035   2036   2037   2038   2039   2040   2041   2042   2043   2044   2045   2046   2047   2048   2049   2050   2051   2052   2053   2054   2055   2056   2057   2058   2059   2060   2061   2062   2063   2064   2065   2066   2067   2068   2069   2070   2071   2072   2073   2074   2075  


  Hijri Islamic Calendar 2066 - 1489 التقويم الهجري والميلادي  
Day Gregorian Date Hijri Date
Tuesday June 1, 2066 Rabi Al-Awwal 8, 1489
Wednesday June 2, 2066 Rabi Al-Awwal 9, 1489
Thursday June 3, 2066 Rabi Al-Awwal 10, 1489
Friday June 4, 2066 Rabi Al-Awwal 11, 1489
Saturday June 5, 2066 Rabi Al-Awwal 12, 1489
Sunday June 6, 2066 Rabi Al-Awwal 13, 1489
Monday June 7, 2066 Rabi Al-Awwal 14, 1489
Tuesday June 8, 2066 Rabi Al-Awwal 15, 1489
Wednesday June 9, 2066 Rabi Al-Awwal 16, 1489
Thursday June 10, 2066 Rabi Al-Awwal 17, 1489
Friday June 11, 2066 Rabi Al-Awwal 18, 1489
Saturday June 12, 2066 Rabi Al-Awwal 19, 1489
Sunday June 13, 2066 Rabi Al-Awwal 20, 1489
Monday June 14, 2066 Rabi Al-Awwal 21, 1489
Tuesday June 15, 2066 Rabi Al-Awwal 22, 1489
Wednesday June 16, 2066 Rabi Al-Awwal 23, 1489
Thursday June 17, 2066 Rabi Al-Awwal 24, 1489
Friday June 18, 2066 Rabi Al-Awwal 25, 1489
Saturday June 19, 2066 Rabi Al-Awwal 26, 1489
Sunday June 20, 2066 Rabi Al-Awwal 27, 1489
Monday June 21, 2066 Rabi Al-Awwal 28, 1489
Tuesday June 22, 2066 Rabi Al-Awwal 29, 1489
Wednesday June 23, 2066 Rabi Al-Awwal 30, 1489
Thursday June 24, 2066 Rabi Al-Akhar 1, 1489
Friday June 25, 2066 Rabi Al-Akhar 2, 1489
Saturday June 26, 2066 Rabi Al-Akhar 3, 1489
Sunday June 27, 2066 Rabi Al-Akhar 4, 1489
Monday June 28, 2066 Rabi Al-Akhar 5, 1489
Tuesday June 29, 2066 Rabi Al-Akhar 6, 1489
Wednesday June 30, 2066 Rabi Al-Akhar 7, 1489

1980   1981   1982   1983   1984   1985   1986   1987   1988   1989   1990   1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023   2024   2025   2026   2027   2028   2029   2030   2031   2032   2033   2034   2035   2036   2037   2038   2039   2040   2041   2042   2043   2044   2045   2046   2047   2048   2049   2050   2051   2052   2053   2054   2055   2056   2057   2058   2059   2060   2061   2062   2063   2064   2065   2066   2067   2068   2069   2070   2071   2072   2073   2074   2075  


  Hijri Islamic Calendar 2066 - 1489 التقويم الهجري والميلادي  
Day Gregorian Date Hijri Date
Thursday July 1, 2066 Rabi Al-Akhar 8, 1489
Friday July 2, 2066 Rabi Al-Akhar 9, 1489
Saturday July 3, 2066 Rabi Al-Akhar 10, 1489
Sunday July 4, 2066 Rabi Al-Akhar 11, 1489
Monday July 5, 2066 Rabi Al-Akhar 12, 1489
Tuesday July 6, 2066 Rabi Al-Akhar 13, 1489
Wednesday July 7, 2066 Rabi Al-Akhar 14, 1489
Thursday July 8, 2066 Rabi Al-Akhar 15, 1489
Friday July 9, 2066 Rabi Al-Akhar 16, 1489
Saturday July 10, 2066 Rabi Al-Akhar 17, 1489
Sunday July 11, 2066 Rabi Al-Akhar 18, 1489
Monday July 12, 2066 Rabi Al-Akhar 19, 1489
Tuesday July 13, 2066 Rabi Al-Akhar 20, 1489
Wednesday July 14, 2066 Rabi Al-Akhar 21, 1489
Thursday July 15, 2066 Rabi Al-Akhar 22, 1489
Friday July 16, 2066 Rabi Al-Akhar 23, 1489
Saturday July 17, 2066 Rabi Al-Akhar 24, 1489
Sunday July 18, 2066 Rabi Al-Akhar 25, 1489
Monday July 19, 2066 Rabi Al-Akhar 26, 1489
Tuesday July 20, 2066 Rabi Al-Akhar 27, 1489
Wednesday July 21, 2066 Rabi Al-Akhar 28, 1489
Thursday July 22, 2066 Rabi Al-Akhar 29, 1489
Friday July 23, 2066 Rabi Al-Akhar 30, 1489
Saturday July 24, 2066 Jumada Al-Awwal 1, 1489
Sunday July 25, 2066 Jumada Al-Awwal 2, 1489
Monday July 26, 2066 Jumada Al-Awwal 3, 1489
Tuesday July 27, 2066 Jumada Al-Awwal 4, 1489
Wednesday July 28, 2066 Jumada Al-Awwal 5, 1489
Thursday July 29, 2066 Jumada Al-Awwal 6, 1489
Friday July 30, 2066 Jumada Al-Awwal 7, 1489
Saturday July 31, 2066 Jumada Al-Awwal 8, 1489

1980   1981   1982   1983   1984   1985   1986   1987   1988   1989   1990   1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023   2024   2025   2026   2027   2028   2029   2030   2031   2032   2033   2034   2035   2036   2037   2038   2039   2040   2041   2042   2043   2044   2045   2046   2047   2048   2049   2050   2051   2052   2053   2054   2055   2056   2057   2058   2059   2060   2061   2062   2063   2064   2065   2066   2067   2068   2069   2070   2071   2072   2073   2074   2075  


  Hijri Islamic Calendar 2066 - 1489 التقويم الهجري والميلادي  
Day Gregorian Date Hijri Date
Sunday August 1, 2066 Jumada Al-Awwal 9, 1489
Monday August 2, 2066 Jumada Al-Awwal 10, 1489
Tuesday August 3, 2066 Jumada Al-Awwal 11, 1489
Wednesday August 4, 2066 Jumada Al-Awwal 12, 1489
Thursday August 5, 2066 Jumada Al-Awwal 13, 1489
Friday August 6, 2066 Jumada Al-Awwal 14, 1489
Saturday August 7, 2066 Jumada Al-Awwal 15, 1489
Sunday August 8, 2066 Jumada Al-Awwal 16, 1489
Monday August 9, 2066 Jumada Al-Awwal 17, 1489
Tuesday August 10, 2066 Jumada Al-Awwal 18, 1489
Wednesday August 11, 2066 Jumada Al-Awwal 19, 1489
Thursday August 12, 2066 Jumada Al-Awwal 20, 1489
Friday August 13, 2066 Jumada Al-Awwal 21, 1489
Saturday August 14, 2066 Jumada Al-Awwal 22, 1489
Sunday August 15, 2066 Jumada Al-Awwal 23, 1489
Monday August 16, 2066 Jumada Al-Awwal 24, 1489
Tuesday August 17, 2066 Jumada Al-Awwal 25, 1489
Wednesday August 18, 2066 Jumada Al-Awwal 26, 1489
Thursday August 19, 2066 Jumada Al-Awwal 27, 1489
Friday August 20, 2066 Jumada Al-Awwal 28, 1489
Saturday August 21, 2066 Jumada Al-Awwal 29, 1489
Sunday August 22, 2066 Jumada Al-Akhirah 1, 1489
Monday August 23, 2066 Jumada Al-Akhirah 2, 1489
Tuesday August 24, 2066 Jumada Al-Akhirah 3, 1489
Wednesday August 25, 2066 Jumada Al-Akhirah 4, 1489
Thursday August 26, 2066 Jumada Al-Akhirah 5, 1489
Friday August 27, 2066 Jumada Al-Akhirah 6, 1489
Saturday August 28, 2066 Jumada Al-Akhirah 7, 1489
Sunday August 29, 2066 Jumada Al-Akhirah 8, 1489
Monday August 30, 2066 Jumada Al-Akhirah 9, 1489
Tuesday August 31, 2066 Jumada Al-Akhirah 10, 1489

1980   1981   1982   1983   1984   1985   1986   1987   1988   1989   1990   1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023   2024   2025   2026   2027   2028   2029   2030   2031   2032   2033   2034   2035   2036   2037   2038   2039   2040   2041   2042   2043   2044   2045   2046   2047   2048   2049   2050   2051   2052   2053   2054   2055   2056   2057   2058   2059   2060   2061   2062   2063   2064   2065   2066   2067   2068   2069   2070   2071   2072   2073   2074   2075  


  Hijri Islamic Calendar 2066 - 1489 التقويم الهجري والميلادي  
Day Gregorian Date Hijri Date
Wednesday September 1, 2066 Jumada Al-Akhirah 11, 1489
Thursday September 2, 2066 Jumada Al-Akhirah 12, 1489
Friday September 3, 2066 Jumada Al-Akhirah 13, 1489
Saturday September 4, 2066 Jumada Al-Akhirah 14, 1489
Sunday September 5, 2066 Jumada Al-Akhirah 15, 1489
Monday September 6, 2066 Jumada Al-Akhirah 16, 1489
Tuesday September 7, 2066 Jumada Al-Akhirah 17, 1489
Wednesday September 8, 2066 Jumada Al-Akhirah 18, 1489
Thursday September 9, 2066 Jumada Al-Akhirah 19, 1489
Friday September 10, 2066 Jumada Al-Akhirah 20, 1489
Saturday September 11, 2066 Jumada Al-Akhirah 21, 1489
Sunday September 12, 2066 Jumada Al-Akhirah 22, 1489
Monday September 13, 2066 Jumada Al-Akhirah 23, 1489
Tuesday September 14, 2066 Jumada Al-Akhirah 24, 1489
Wednesday September 15, 2066 Jumada Al-Akhirah 25, 1489
Thursday September 16, 2066 Jumada Al-Akhirah 26, 1489
Friday September 17, 2066 Jumada Al-Akhirah 27, 1489
Saturday September 18, 2066 Jumada Al-Akhirah 28, 1489
Sunday September 19, 2066 Jumada Al-Akhirah 29, 1489
Monday September 20, 2066 Jumada Al-Akhirah 30, 1489
Tuesday September 21, 2066 Rajab 1, 1489
Wednesday September 22, 2066 Rajab 2, 1489
Thursday September 23, 2066 Rajab 3, 1489
Friday September 24, 2066 Rajab 4, 1489
Saturday September 25, 2066 Rajab 5, 1489
Sunday September 26, 2066 Rajab 6, 1489
Monday September 27, 2066 Rajab 7, 1489
Tuesday September 28, 2066 Rajab 8, 1489
Wednesday September 29, 2066 Rajab 9, 1489
Thursday September 30, 2066 Rajab 10, 1489

1980   1981   1982   1983   1984   1985   1986   1987   1988   1989   1990   1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023   2024   2025   2026   2027   2028   2029   2030   2031   2032   2033   2034   2035   2036   2037   2038   2039   2040   2041   2042   2043   2044   2045   2046   2047   2048   2049   2050   2051   2052   2053   2054   2055   2056   2057   2058   2059   2060   2061   2062   2063   2064   2065   2066   2067   2068   2069   2070   2071   2072   2073   2074   2075  


  Hijri Islamic Calendar 2066 - 1489 التقويم الهجري والميلادي  
Day Gregorian Date Hijri Date
Friday October 1, 2066 Rajab 11, 1489
Saturday October 2, 2066 Rajab 12, 1489
Sunday October 3, 2066 Rajab 13, 1489
Monday October 4, 2066 Rajab 14, 1489
Tuesday October 5, 2066 Rajab 15, 1489
Wednesday October 6, 2066 Rajab 16, 1489
Thursday October 7, 2066 Rajab 17, 1489
Friday October 8, 2066 Rajab 18, 1489
Saturday October 9, 2066 Rajab 19, 1489
Sunday October 10, 2066 Rajab 20, 1489
Monday October 11, 2066 Rajab 21, 1489
Tuesday October 12, 2066 Rajab 22, 1489
Wednesday October 13, 2066 Rajab 23, 1489
Thursday October 14, 2066 Rajab 24, 1489
Friday October 15, 2066 Rajab 25, 1489
Saturday October 16, 2066 Rajab 26, 1489
Sunday October 17, 2066 Rajab 27, 1489
Monday October 18, 2066 Rajab 28, 1489
Tuesday October 19, 2066 Rajab 29, 1489
Wednesday October 20, 2066 Shaban 1, 1489
Thursday October 21, 2066 Shaban 2, 1489
Friday October 22, 2066 Shaban 3, 1489
Saturday October 23, 2066 Shaban 4, 1489
Sunday October 24, 2066 Shaban 5, 1489
Monday October 25, 2066 Shaban 6, 1489
Tuesday October 26, 2066 Shaban 7, 1489
Wednesday October 27, 2066 Shaban 8, 1489
Thursday October 28, 2066 Shaban 9, 1489
Friday October 29, 2066 Shaban 10, 1489
Saturday October 30, 2066 Shaban 11, 1489
Sunday October 31, 2066 Shaban 12, 1489

1980   1981   1982   1983   1984   1985   1986   1987   1988   1989   1990   1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023   2024   2025   2026   2027   2028   2029   2030   2031   2032   2033   2034   2035   2036   2037   2038   2039   2040   2041   2042   2043   2044   2045   2046   2047   2048   2049   2050   2051   2052   2053   2054   2055   2056   2057   2058   2059   2060   2061   2062   2063   2064   2065   2066   2067   2068   2069   2070   2071   2072   2073   2074   2075  


  Hijri Islamic Calendar 2066 - 1489 التقويم الهجري والميلادي  
Day Gregorian Date Hijri Date
Monday November 1, 2066 Shaban 13, 1489
Tuesday November 2, 2066 Shaban 14, 1489
Wednesday November 3, 2066 Shaban 15, 1489
Thursday November 4, 2066 Shaban 16, 1489
Friday November 5, 2066 Shaban 17, 1489
Saturday November 6, 2066 Shaban 18, 1489
Sunday November 7, 2066 Shaban 19, 1489
Monday November 8, 2066 Shaban 20, 1489
Tuesday November 9, 2066 Shaban 21, 1489
Wednesday November 10, 2066 Shaban 22, 1489
Thursday November 11, 2066 Shaban 23, 1489
Friday November 12, 2066 Shaban 24, 1489
Saturday November 13, 2066 Shaban 25, 1489
Sunday November 14, 2066 Shaban 26, 1489
Monday November 15, 2066 Shaban 27, 1489
Tuesday November 16, 2066 Shaban 28, 1489
Wednesday November 17, 2066 Shaban 29, 1489
Thursday November 18, 2066 Shaban 30, 1489
Friday November 19, 2066 Ramadan 1, 1489
Saturday November 20, 2066 Ramadan 2, 1489
Sunday November 21, 2066 Ramadan 3, 1489
Monday November 22, 2066 Ramadan 4, 1489
Tuesday November 23, 2066 Ramadan 5, 1489
Wednesday November 24, 2066 Ramadan 6, 1489
Thursday November 25, 2066 Ramadan 7, 1489
Friday November 26, 2066 Ramadan 8, 1489
Saturday November 27, 2066 Ramadan 9, 1489
Sunday November 28, 2066 Ramadan 10, 1489
Monday November 29, 2066 Ramadan 11, 1489
Tuesday November 30, 2066 Ramadan 12, 1489

1980   1981   1982   1983   1984   1985   1986   1987   1988   1989   1990   1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023   2024   2025   2026   2027   2028   2029   2030   2031   2032   2033   2034   2035   2036   2037   2038   2039   2040   2041   2042   2043   2044   2045   2046   2047   2048   2049   2050   2051   2052   2053   2054   2055   2056   2057   2058   2059   2060   2061   2062   2063   2064   2065   2066   2067   2068   2069   2070   2071   2072   2073   2074   2075  


  Hijri Islamic Calendar 2066 - 1489 التقويم الهجري والميلادي  
Day Gregorian Date Hijri Date
Wednesday December 1, 2066 Ramadan 13, 1489
Thursday December 2, 2066 Ramadan 14, 1489
Friday December 3, 2066 Ramadan 15, 1489
Saturday December 4, 2066 Ramadan 16, 1489
Sunday December 5, 2066 Ramadan 17, 1489
Monday December 6, 2066 Ramadan 18, 1489
Tuesday December 7, 2066 Ramadan 19, 1489
Wednesday December 8, 2066 Ramadan 20, 1489
Thursday December 9, 2066 Ramadan 21, 1489
Friday December 10, 2066 Ramadan 22, 1489
Saturday December 11, 2066 Ramadan 23, 1489
Sunday December 12, 2066 Ramadan 24, 1489
Monday December 13, 2066 Ramadan 25, 1489
Tuesday December 14, 2066 Ramadan 26, 1489
Wednesday December 15, 2066 Ramadan 27, 1489
Thursday December 16, 2066 Ramadan 28, 1489
Friday December 17, 2066 Ramadan 29, 1489
Saturday December 18, 2066 Shawwal 1, 1489
Sunday December 19, 2066 Shawwal 2, 1489
Monday December 20, 2066 Shawwal 3, 1489
Tuesday December 21, 2066 Shawwal 4, 1489
Wednesday December 22, 2066 Shawwal 5, 1489
Thursday December 23, 2066 Shawwal 6, 1489
Friday December 24, 2066 Shawwal 7, 1489
Saturday December 25, 2066 Shawwal 8, 1489
Sunday December 26, 2066 Shawwal 9, 1489
Monday December 27, 2066 Shawwal 10, 1489
Tuesday December 28, 2066 Shawwal 11, 1489
Wednesday December 29, 2066 Shawwal 12, 1489
Thursday December 30, 2066 Shawwal 13, 1489
Friday December 31, 2066 Shawwal 14, 1489

1980   1981   1982   1983   1984   1985   1986   1987   1988   1989   1990   1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023   2024   2025   2026   2027   2028   2029   2030   2031   2032   2033   2034   2035   2036   2037   2038   2039   2040   2041   2042   2043   2044   2045   2046   2047   2048   2049   2050   2051   2052   2053   2054   2055   2056   2057   2058   2059   2060   2061   2062   2063   2064   2065   2066   2067   2068   2069   2070   2071   2072   2073   2074   2075  


Islamic Calendar: Hijri - Gregorian Date Converter
Hijri - Gregorian Date Converter
www.SearchTruth.com

Gregorian Calender
Month Day Year
Hijri Islamic Calender
Month Day Year

Day of the Week:
Hijri Islamic Calendar

Download FREE Dictionary having sound on iPhone, iPod, iPad, Android Phones & Tablets and Amazon Kindle Fire.
Quran Teacher

iPhone/iPod/iPad
English Audio Dictionary

iPhone/iPod/iPad

Android Google Play
Arabic Dictionary English

iPhone/iPod/iPad

Android Google Play
Urdu Dictionary English

iPhone/iPod/iPad

Android Google Play
New Hindi Dictionary English

iPhone/iPod/iPad

Android Google Play
New Chinese Dictionary English

iPhone/iPod/iPad

Android Google Play
Idioms Dictionary English

iPhone/iPod/iPad

Android Google Play
Synonyms Dictionary English

iPhone/iPod/iPad

Android Google Play
Russian Dictionary English

iPhone/iPod/iPad

Android Google Play
French Dictionary English

iPhone/iPod/iPad

Android Google Play
Spanish Dictionary English

iPhone/iPod/iPad

Android Google Play
Japanese Dictionary English

iPhone/iPod/iPad

Android Google Play
German Dictionary English

iPhone/iPod/iPad

Android Google Play
Arabic Medicine Dictionary English

iPhone/iPod/iPad

Android Google Play
Arabic Technical Dictionary English

iPhone/iPod/iPad

Android Google Play
New Computer Dictionary English

iPhone/iPod/iPad

Android Google Play

You can use the following source code for Hijri Islamic Calendar in your website. You just need to copy the code and paste in your website at any required position.

<iframe style="width:100%; height:1100px;" frameBorder="0" scrolling="yes" src="https://www.searchtruth.com/hijri/hijriCalendar.php"></iframe>


PreviewFree Dictionary for Mobile Phones