Advertisement
World Prayer Times

  Hijri Islamic Calendar 2035 - 1456 التقويم الهجري والميلادي  
Day Gregorian Date Hijri Date
Monday January 1, 2035 Shawwal 21, 1456
Tuesday January 2, 2035 Shawwal 22, 1456
Wednesday January 3, 2035 Shawwal 23, 1456
Thursday January 4, 2035 Shawwal 24, 1456
Friday January 5, 2035 Shawwal 25, 1456
Saturday January 6, 2035 Shawwal 26, 1456
Sunday January 7, 2035 Shawwal 27, 1456
Monday January 8, 2035 Shawwal 28, 1456
Tuesday January 9, 2035 Shawwal 29, 1456
Wednesday January 10, 2035 Shawwal 30, 1456
Thursday January 11, 2035 Dhul-Qadah 1, 1456
Friday January 12, 2035 Dhul-Qadah 2, 1456
Saturday January 13, 2035 Dhul-Qadah 3, 1456
Sunday January 14, 2035 Dhul-Qadah 4, 1456
Monday January 15, 2035 Dhul-Qadah 5, 1456
Tuesday January 16, 2035 Dhul-Qadah 6, 1456
Wednesday January 17, 2035 Dhul-Qadah 7, 1456
Thursday January 18, 2035 Dhul-Qadah 8, 1456
Friday January 19, 2035 Dhul-Qadah 9, 1456
Saturday January 20, 2035 Dhul-Qadah 10, 1456
Sunday January 21, 2035 Dhul-Qadah 11, 1456
Monday January 22, 2035 Dhul-Qadah 12, 1456
Tuesday January 23, 2035 Dhul-Qadah 13, 1456
Wednesday January 24, 2035 Dhul-Qadah 14, 1456
Thursday January 25, 2035 Dhul-Qadah 15, 1456
Friday January 26, 2035 Dhul-Qadah 16, 1456
Saturday January 27, 2035 Dhul-Qadah 17, 1456
Sunday January 28, 2035 Dhul-Qadah 18, 1456
Monday January 29, 2035 Dhul-Qadah 19, 1456
Tuesday January 30, 2035 Dhul-Qadah 20, 1456
Wednesday January 31, 2035 Dhul-Qadah 21, 1456

1980   1981   1982   1983   1984   1985   1986   1987   1988   1989   1990   1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023   2024   2025   2026   2027   2028   2029   2030   2031   2032   2033   2034   2035   2036   2037   2038   2039   2040   2041   2042   2043   2044   2045   2046   2047   2048   2049   2050   2051   2052   2053   2054   2055   2056   2057   2058   2059   2060   2061   2062   2063   2064   2065   2066   2067   2068   2069   2070   2071   2072   2073   2074   2075  


  Hijri Islamic Calendar 2035 - 1456 التقويم الهجري والميلادي  
Day Gregorian Date Hijri Date
Thursday February 1, 2035 Dhul-Qadah 22, 1456
Friday February 2, 2035 Dhul-Qadah 23, 1456
Saturday February 3, 2035 Dhul-Qadah 24, 1456
Sunday February 4, 2035 Dhul-Qadah 25, 1456
Monday February 5, 2035 Dhul-Qadah 26, 1456
Tuesday February 6, 2035 Dhul-Qadah 27, 1456
Wednesday February 7, 2035 Dhul-Qadah 28, 1456
Thursday February 8, 2035 Dhul-Qadah 29, 1456
Friday February 9, 2035 Dhul-Hijjah 1, 1456
Saturday February 10, 2035 Dhul-Hijjah 2, 1456
Sunday February 11, 2035 Dhul-Hijjah 3, 1456
Monday February 12, 2035 Dhul-Hijjah 4, 1456
Tuesday February 13, 2035 Dhul-Hijjah 5, 1456
Wednesday February 14, 2035 Dhul-Hijjah 6, 1456
Thursday February 15, 2035 Dhul-Hijjah 7, 1456
Friday February 16, 2035 Dhul-Hijjah 8, 1456
Saturday February 17, 2035 Dhul-Hijjah 9, 1456
Sunday February 18, 2035 Dhul-Hijjah 10, 1456
Monday February 19, 2035 Dhul-Hijjah 11, 1456
Tuesday February 20, 2035 Dhul-Hijjah 12, 1456
Wednesday February 21, 2035 Dhul-Hijjah 13, 1456
Thursday February 22, 2035 Dhul-Hijjah 14, 1456
Friday February 23, 2035 Dhul-Hijjah 15, 1456
Saturday February 24, 2035 Dhul-Hijjah 16, 1456
Sunday February 25, 2035 Dhul-Hijjah 17, 1456
Monday February 26, 2035 Dhul-Hijjah 18, 1456
Tuesday February 27, 2035 Dhul-Hijjah 19, 1456
Wednesday February 28, 2035 Dhul-Hijjah 20, 1456

1980   1981   1982   1983   1984   1985   1986   1987   1988   1989   1990   1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023   2024   2025   2026   2027   2028   2029   2030   2031   2032   2033   2034   2035   2036   2037   2038   2039   2040   2041   2042   2043   2044   2045   2046   2047   2048   2049   2050   2051   2052   2053   2054   2055   2056   2057   2058   2059   2060   2061   2062   2063   2064   2065   2066   2067   2068   2069   2070   2071   2072   2073   2074   2075  


  Hijri Islamic Calendar 2035 - 1457 التقويم الهجري والميلادي  
Day Gregorian Date Hijri Date
Thursday March 1, 2035 Dhul-Hijjah 21, 1456
Friday March 2, 2035 Dhul-Hijjah 22, 1456
Saturday March 3, 2035 Dhul-Hijjah 23, 1456
Sunday March 4, 2035 Dhul-Hijjah 24, 1456
Monday March 5, 2035 Dhul-Hijjah 25, 1456
Tuesday March 6, 2035 Dhul-Hijjah 26, 1456
Wednesday March 7, 2035 Dhul-Hijjah 27, 1456
Thursday March 8, 2035 Dhul-Hijjah 28, 1456
Friday March 9, 2035 Dhul-Hijjah 29, 1456
Saturday March 10, 2035 Dhul-Hijjah 30, 1456
Sunday March 11, 2035 Muharram 1, 1457
Monday March 12, 2035 Muharram 2, 1457
Tuesday March 13, 2035 Muharram 3, 1457
Wednesday March 14, 2035 Muharram 4, 1457
Thursday March 15, 2035 Muharram 5, 1457
Friday March 16, 2035 Muharram 6, 1457
Saturday March 17, 2035 Muharram 7, 1457
Sunday March 18, 2035 Muharram 8, 1457
Monday March 19, 2035 Muharram 9, 1457
Tuesday March 20, 2035 Muharram 10, 1457
Wednesday March 21, 2035 Muharram 11, 1457
Thursday March 22, 2035 Muharram 12, 1457
Friday March 23, 2035 Muharram 13, 1457
Saturday March 24, 2035 Muharram 14, 1457
Sunday March 25, 2035 Muharram 15, 1457
Monday March 26, 2035 Muharram 16, 1457
Tuesday March 27, 2035 Muharram 17, 1457
Wednesday March 28, 2035 Muharram 18, 1457
Thursday March 29, 2035 Muharram 19, 1457
Friday March 30, 2035 Muharram 20, 1457
Saturday March 31, 2035 Muharram 21, 1457

1980   1981   1982   1983   1984   1985   1986   1987   1988   1989   1990   1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023   2024   2025   2026   2027   2028   2029   2030   2031   2032   2033   2034   2035   2036   2037   2038   2039   2040   2041   2042   2043   2044   2045   2046   2047   2048   2049   2050   2051   2052   2053   2054   2055   2056   2057   2058   2059   2060   2061   2062   2063   2064   2065   2066   2067   2068   2069   2070   2071   2072   2073   2074   2075  


  Hijri Islamic Calendar 2035 - 1457 التقويم الهجري والميلادي  
Day Gregorian Date Hijri Date
Sunday April 1, 2035 Muharram 22, 1457
Monday April 2, 2035 Muharram 23, 1457
Tuesday April 3, 2035 Muharram 24, 1457
Wednesday April 4, 2035 Muharram 25, 1457
Thursday April 5, 2035 Muharram 26, 1457
Friday April 6, 2035 Muharram 27, 1457
Saturday April 7, 2035 Muharram 28, 1457
Sunday April 8, 2035 Muharram 29, 1457
Monday April 9, 2035 Safar 1, 1457
Tuesday April 10, 2035 Safar 2, 1457
Wednesday April 11, 2035 Safar 3, 1457
Thursday April 12, 2035 Safar 4, 1457
Friday April 13, 2035 Safar 5, 1457
Saturday April 14, 2035 Safar 6, 1457
Sunday April 15, 2035 Safar 7, 1457
Monday April 16, 2035 Safar 8, 1457
Tuesday April 17, 2035 Safar 9, 1457
Wednesday April 18, 2035 Safar 10, 1457
Thursday April 19, 2035 Safar 11, 1457
Friday April 20, 2035 Safar 12, 1457
Saturday April 21, 2035 Safar 13, 1457
Sunday April 22, 2035 Safar 14, 1457
Monday April 23, 2035 Safar 15, 1457
Tuesday April 24, 2035 Safar 16, 1457
Wednesday April 25, 2035 Safar 17, 1457
Thursday April 26, 2035 Safar 18, 1457
Friday April 27, 2035 Safar 19, 1457
Saturday April 28, 2035 Safar 20, 1457
Sunday April 29, 2035 Safar 21, 1457
Monday April 30, 2035 Safar 22, 1457

1980   1981   1982   1983   1984   1985   1986   1987   1988   1989   1990   1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023   2024   2025   2026   2027   2028   2029   2030   2031   2032   2033   2034   2035   2036   2037   2038   2039   2040   2041   2042   2043   2044   2045   2046   2047   2048   2049   2050   2051   2052   2053   2054   2055   2056   2057   2058   2059   2060   2061   2062   2063   2064   2065   2066   2067   2068   2069   2070   2071   2072   2073   2074   2075  


  Hijri Islamic Calendar 2035 - 1457 التقويم الهجري والميلادي  
Day Gregorian Date Hijri Date
Tuesday May 1, 2035 Safar 23, 1457
Wednesday May 2, 2035 Safar 24, 1457
Thursday May 3, 2035 Safar 25, 1457
Friday May 4, 2035 Safar 26, 1457
Saturday May 5, 2035 Safar 27, 1457
Sunday May 6, 2035 Safar 28, 1457
Monday May 7, 2035 Safar 29, 1457
Tuesday May 8, 2035 Safar 30, 1457
Wednesday May 9, 2035 Rabi Al-Awwal 1, 1457
Thursday May 10, 2035 Rabi Al-Awwal 2, 1457
Friday May 11, 2035 Rabi Al-Awwal 3, 1457
Saturday May 12, 2035 Rabi Al-Awwal 4, 1457
Sunday May 13, 2035 Rabi Al-Awwal 5, 1457
Monday May 14, 2035 Rabi Al-Awwal 6, 1457
Tuesday May 15, 2035 Rabi Al-Awwal 7, 1457
Wednesday May 16, 2035 Rabi Al-Awwal 8, 1457
Thursday May 17, 2035 Rabi Al-Awwal 9, 1457
Friday May 18, 2035 Rabi Al-Awwal 10, 1457
Saturday May 19, 2035 Rabi Al-Awwal 11, 1457
Sunday May 20, 2035 Rabi Al-Awwal 12, 1457
Monday May 21, 2035 Rabi Al-Awwal 13, 1457
Tuesday May 22, 2035 Rabi Al-Awwal 14, 1457
Wednesday May 23, 2035 Rabi Al-Awwal 15, 1457
Thursday May 24, 2035 Rabi Al-Awwal 16, 1457
Friday May 25, 2035 Rabi Al-Awwal 17, 1457
Saturday May 26, 2035 Rabi Al-Awwal 18, 1457
Sunday May 27, 2035 Rabi Al-Awwal 19, 1457
Monday May 28, 2035 Rabi Al-Awwal 20, 1457
Tuesday May 29, 2035 Rabi Al-Awwal 21, 1457
Wednesday May 30, 2035 Rabi Al-Awwal 22, 1457
Thursday May 31, 2035 Rabi Al-Awwal 23, 1457

1980   1981   1982   1983   1984   1985   1986   1987   1988   1989   1990   1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023   2024   2025   2026   2027   2028   2029   2030   2031   2032   2033   2034   2035   2036   2037   2038   2039   2040   2041   2042   2043   2044   2045   2046   2047   2048   2049   2050   2051   2052   2053   2054   2055   2056   2057   2058   2059   2060   2061   2062   2063   2064   2065   2066   2067   2068   2069   2070   2071   2072   2073   2074   2075  


  Hijri Islamic Calendar 2035 - 1457 التقويم الهجري والميلادي  
Day Gregorian Date Hijri Date
Friday June 1, 2035 Rabi Al-Awwal 24, 1457
Saturday June 2, 2035 Rabi Al-Awwal 25, 1457
Sunday June 3, 2035 Rabi Al-Awwal 26, 1457
Monday June 4, 2035 Rabi Al-Awwal 27, 1457
Tuesday June 5, 2035 Rabi Al-Awwal 28, 1457
Wednesday June 6, 2035 Rabi Al-Awwal 29, 1457
Thursday June 7, 2035 Rabi Al-Akhar 1, 1457
Friday June 8, 2035 Rabi Al-Akhar 2, 1457
Saturday June 9, 2035 Rabi Al-Akhar 3, 1457
Sunday June 10, 2035 Rabi Al-Akhar 4, 1457
Monday June 11, 2035 Rabi Al-Akhar 5, 1457
Tuesday June 12, 2035 Rabi Al-Akhar 6, 1457
Wednesday June 13, 2035 Rabi Al-Akhar 7, 1457
Thursday June 14, 2035 Rabi Al-Akhar 8, 1457
Friday June 15, 2035 Rabi Al-Akhar 9, 1457
Saturday June 16, 2035 Rabi Al-Akhar 10, 1457
Sunday June 17, 2035 Rabi Al-Akhar 11, 1457
Monday June 18, 2035 Rabi Al-Akhar 12, 1457
Tuesday June 19, 2035 Rabi Al-Akhar 13, 1457
Wednesday June 20, 2035 Rabi Al-Akhar 14, 1457
Thursday June 21, 2035 Rabi Al-Akhar 15, 1457
Friday June 22, 2035 Rabi Al-Akhar 16, 1457
Saturday June 23, 2035 Rabi Al-Akhar 17, 1457
Sunday June 24, 2035 Rabi Al-Akhar 18, 1457
Monday June 25, 2035 Rabi Al-Akhar 19, 1457
Tuesday June 26, 2035 Rabi Al-Akhar 20, 1457
Wednesday June 27, 2035 Rabi Al-Akhar 21, 1457
Thursday June 28, 2035 Rabi Al-Akhar 22, 1457
Friday June 29, 2035 Rabi Al-Akhar 23, 1457
Saturday June 30, 2035 Rabi Al-Akhar 24, 1457

1980   1981   1982   1983   1984   1985   1986   1987   1988   1989   1990   1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023   2024   2025   2026   2027   2028   2029   2030   2031   2032   2033   2034   2035   2036   2037   2038   2039   2040   2041   2042   2043   2044   2045   2046   2047   2048   2049   2050   2051   2052   2053   2054   2055   2056   2057   2058   2059   2060   2061   2062   2063   2064   2065   2066   2067   2068   2069   2070   2071   2072   2073   2074   2075  


  Hijri Islamic Calendar 2035 - 1457 التقويم الهجري والميلادي  
Day Gregorian Date Hijri Date
Sunday July 1, 2035 Rabi Al-Akhar 25, 1457
Monday July 2, 2035 Rabi Al-Akhar 26, 1457
Tuesday July 3, 2035 Rabi Al-Akhar 27, 1457
Wednesday July 4, 2035 Rabi Al-Akhar 28, 1457
Thursday July 5, 2035 Rabi Al-Akhar 29, 1457
Friday July 6, 2035 Jumada Al-Awwal 1, 1457
Saturday July 7, 2035 Jumada Al-Awwal 2, 1457
Sunday July 8, 2035 Jumada Al-Awwal 3, 1457
Monday July 9, 2035 Jumada Al-Awwal 4, 1457
Tuesday July 10, 2035 Jumada Al-Awwal 5, 1457
Wednesday July 11, 2035 Jumada Al-Awwal 6, 1457
Thursday July 12, 2035 Jumada Al-Awwal 7, 1457
Friday July 13, 2035 Jumada Al-Awwal 8, 1457
Saturday July 14, 2035 Jumada Al-Awwal 9, 1457
Sunday July 15, 2035 Jumada Al-Awwal 10, 1457
Monday July 16, 2035 Jumada Al-Awwal 11, 1457
Tuesday July 17, 2035 Jumada Al-Awwal 12, 1457
Wednesday July 18, 2035 Jumada Al-Awwal 13, 1457
Thursday July 19, 2035 Jumada Al-Awwal 14, 1457
Friday July 20, 2035 Jumada Al-Awwal 15, 1457
Saturday July 21, 2035 Jumada Al-Awwal 16, 1457
Sunday July 22, 2035 Jumada Al-Awwal 17, 1457
Monday July 23, 2035 Jumada Al-Awwal 18, 1457
Tuesday July 24, 2035 Jumada Al-Awwal 19, 1457
Wednesday July 25, 2035 Jumada Al-Awwal 20, 1457
Thursday July 26, 2035 Jumada Al-Awwal 21, 1457
Friday July 27, 2035 Jumada Al-Awwal 22, 1457
Saturday July 28, 2035 Jumada Al-Awwal 23, 1457
Sunday July 29, 2035 Jumada Al-Awwal 24, 1457
Monday July 30, 2035 Jumada Al-Awwal 25, 1457
Tuesday July 31, 2035 Jumada Al-Awwal 26, 1457

1980   1981   1982   1983   1984   1985   1986   1987   1988   1989   1990   1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023   2024   2025   2026   2027   2028   2029   2030   2031   2032   2033   2034   2035   2036   2037   2038   2039   2040   2041   2042   2043   2044   2045   2046   2047   2048   2049   2050   2051   2052   2053   2054   2055   2056   2057   2058   2059   2060   2061   2062   2063   2064   2065   2066   2067   2068   2069   2070   2071   2072   2073   2074   2075  


  Hijri Islamic Calendar 2035 - 1457 التقويم الهجري والميلادي  
Day Gregorian Date Hijri Date
Wednesday August 1, 2035 Jumada Al-Awwal 27, 1457
Thursday August 2, 2035 Jumada Al-Awwal 28, 1457
Friday August 3, 2035 Jumada Al-Awwal 29, 1457
Saturday August 4, 2035 Jumada Al-Awwal 30, 1457
Sunday August 5, 2035 Jumada Al-Akhirah 1, 1457
Monday August 6, 2035 Jumada Al-Akhirah 2, 1457
Tuesday August 7, 2035 Jumada Al-Akhirah 3, 1457
Wednesday August 8, 2035 Jumada Al-Akhirah 4, 1457
Thursday August 9, 2035 Jumada Al-Akhirah 5, 1457
Friday August 10, 2035 Jumada Al-Akhirah 6, 1457
Saturday August 11, 2035 Jumada Al-Akhirah 7, 1457
Sunday August 12, 2035 Jumada Al-Akhirah 8, 1457
Monday August 13, 2035 Jumada Al-Akhirah 9, 1457
Tuesday August 14, 2035 Jumada Al-Akhirah 10, 1457
Wednesday August 15, 2035 Jumada Al-Akhirah 11, 1457
Thursday August 16, 2035 Jumada Al-Akhirah 12, 1457
Friday August 17, 2035 Jumada Al-Akhirah 13, 1457
Saturday August 18, 2035 Jumada Al-Akhirah 14, 1457
Sunday August 19, 2035 Jumada Al-Akhirah 15, 1457
Monday August 20, 2035 Jumada Al-Akhirah 16, 1457
Tuesday August 21, 2035 Jumada Al-Akhirah 17, 1457
Wednesday August 22, 2035 Jumada Al-Akhirah 18, 1457
Thursday August 23, 2035 Jumada Al-Akhirah 19, 1457
Friday August 24, 2035 Jumada Al-Akhirah 20, 1457
Saturday August 25, 2035 Jumada Al-Akhirah 21, 1457
Sunday August 26, 2035 Jumada Al-Akhirah 22, 1457
Monday August 27, 2035 Jumada Al-Akhirah 23, 1457
Tuesday August 28, 2035 Jumada Al-Akhirah 24, 1457
Wednesday August 29, 2035 Jumada Al-Akhirah 25, 1457
Thursday August 30, 2035 Jumada Al-Akhirah 26, 1457
Friday August 31, 2035 Jumada Al-Akhirah 27, 1457

1980   1981   1982   1983   1984   1985   1986   1987   1988   1989   1990   1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023   2024   2025   2026   2027   2028   2029   2030   2031   2032   2033   2034   2035   2036   2037   2038   2039   2040   2041   2042   2043   2044   2045   2046   2047   2048   2049   2050   2051   2052   2053   2054   2055   2056   2057   2058   2059   2060   2061   2062   2063   2064   2065   2066   2067   2068   2069   2070   2071   2072   2073   2074   2075  


  Hijri Islamic Calendar 2035 - 1457 التقويم الهجري والميلادي  
Day Gregorian Date Hijri Date
Saturday September 1, 2035 Jumada Al-Akhirah 28, 1457
Sunday September 2, 2035 Jumada Al-Akhirah 29, 1457
Monday September 3, 2035 Rajab 1, 1457
Tuesday September 4, 2035 Rajab 2, 1457
Wednesday September 5, 2035 Rajab 3, 1457
Thursday September 6, 2035 Rajab 4, 1457
Friday September 7, 2035 Rajab 5, 1457
Saturday September 8, 2035 Rajab 6, 1457
Sunday September 9, 2035 Rajab 7, 1457
Monday September 10, 2035 Rajab 8, 1457
Tuesday September 11, 2035 Rajab 9, 1457
Wednesday September 12, 2035 Rajab 10, 1457
Thursday September 13, 2035 Rajab 11, 1457
Friday September 14, 2035 Rajab 12, 1457
Saturday September 15, 2035 Rajab 13, 1457
Sunday September 16, 2035 Rajab 14, 1457
Monday September 17, 2035 Rajab 15, 1457
Tuesday September 18, 2035 Rajab 16, 1457
Wednesday September 19, 2035 Rajab 17, 1457
Thursday September 20, 2035 Rajab 18, 1457
Friday September 21, 2035 Rajab 19, 1457
Saturday September 22, 2035 Rajab 20, 1457
Sunday September 23, 2035 Rajab 21, 1457
Monday September 24, 2035 Rajab 22, 1457
Tuesday September 25, 2035 Rajab 23, 1457
Wednesday September 26, 2035 Rajab 24, 1457
Thursday September 27, 2035 Rajab 25, 1457
Friday September 28, 2035 Rajab 26, 1457
Saturday September 29, 2035 Rajab 27, 1457
Sunday September 30, 2035 Rajab 28, 1457

1980   1981   1982   1983   1984   1985   1986   1987   1988   1989   1990   1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023   2024   2025   2026   2027   2028   2029   2030   2031   2032   2033   2034   2035   2036   2037   2038   2039   2040   2041   2042   2043   2044   2045   2046   2047   2048   2049   2050   2051   2052   2053   2054   2055   2056   2057   2058   2059   2060   2061   2062   2063   2064   2065   2066   2067   2068   2069   2070   2071   2072   2073   2074   2075  


  Hijri Islamic Calendar 2035 - 1457 التقويم الهجري والميلادي  
Day Gregorian Date Hijri Date
Monday October 1, 2035 Rajab 29, 1457
Tuesday October 2, 2035 Shaban 1, 1457
Wednesday October 3, 2035 Shaban 2, 1457
Thursday October 4, 2035 Shaban 3, 1457
Friday October 5, 2035 Shaban 4, 1457
Saturday October 6, 2035 Shaban 5, 1457
Sunday October 7, 2035 Shaban 6, 1457
Monday October 8, 2035 Shaban 7, 1457
Tuesday October 9, 2035 Shaban 8, 1457
Wednesday October 10, 2035 Shaban 9, 1457
Thursday October 11, 2035 Shaban 10, 1457
Friday October 12, 2035 Shaban 11, 1457
Saturday October 13, 2035 Shaban 12, 1457
Sunday October 14, 2035 Shaban 13, 1457
Monday October 15, 2035 Shaban 14, 1457
Tuesday October 16, 2035 Shaban 15, 1457
Wednesday October 17, 2035 Shaban 16, 1457
Thursday October 18, 2035 Shaban 17, 1457
Friday October 19, 2035 Shaban 18, 1457
Saturday October 20, 2035 Shaban 19, 1457
Sunday October 21, 2035 Shaban 20, 1457
Monday October 22, 2035 Shaban 21, 1457
Tuesday October 23, 2035 Shaban 22, 1457
Wednesday October 24, 2035 Shaban 23, 1457
Thursday October 25, 2035 Shaban 24, 1457
Friday October 26, 2035 Shaban 25, 1457
Saturday October 27, 2035 Shaban 26, 1457
Sunday October 28, 2035 Shaban 27, 1457
Monday October 29, 2035 Shaban 28, 1457
Tuesday October 30, 2035 Shaban 29, 1457
Wednesday October 31, 2035 Shaban 30, 1457

1980   1981   1982   1983   1984   1985   1986   1987   1988   1989   1990   1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023   2024   2025   2026   2027   2028   2029   2030   2031   2032   2033   2034   2035   2036   2037   2038   2039   2040   2041   2042   2043   2044   2045   2046   2047   2048   2049   2050   2051   2052   2053   2054   2055   2056   2057   2058   2059   2060   2061   2062   2063   2064   2065   2066   2067   2068   2069   2070   2071   2072   2073   2074   2075  


  Hijri Islamic Calendar 2035 - 1457 التقويم الهجري والميلادي  
Day Gregorian Date Hijri Date
Thursday November 1, 2035 Ramadan 1, 1457
Friday November 2, 2035 Ramadan 2, 1457
Saturday November 3, 2035 Ramadan 3, 1457
Sunday November 4, 2035 Ramadan 4, 1457
Monday November 5, 2035 Ramadan 5, 1457
Tuesday November 6, 2035 Ramadan 6, 1457
Wednesday November 7, 2035 Ramadan 7, 1457
Thursday November 8, 2035 Ramadan 8, 1457
Friday November 9, 2035 Ramadan 9, 1457
Saturday November 10, 2035 Ramadan 10, 1457
Sunday November 11, 2035 Ramadan 11, 1457
Monday November 12, 2035 Ramadan 12, 1457
Tuesday November 13, 2035 Ramadan 13, 1457
Wednesday November 14, 2035 Ramadan 14, 1457
Thursday November 15, 2035 Ramadan 15, 1457
Friday November 16, 2035 Ramadan 16, 1457
Saturday November 17, 2035 Ramadan 17, 1457
Sunday November 18, 2035 Ramadan 18, 1457
Monday November 19, 2035 Ramadan 19, 1457
Tuesday November 20, 2035 Ramadan 20, 1457
Wednesday November 21, 2035 Ramadan 21, 1457
Thursday November 22, 2035 Ramadan 22, 1457
Friday November 23, 2035 Ramadan 23, 1457
Saturday November 24, 2035 Ramadan 24, 1457
Sunday November 25, 2035 Ramadan 25, 1457
Monday November 26, 2035 Ramadan 26, 1457
Tuesday November 27, 2035 Ramadan 27, 1457
Wednesday November 28, 2035 Ramadan 28, 1457
Thursday November 29, 2035 Ramadan 29, 1457
Friday November 30, 2035 Ramadan 30, 1457

1980   1981   1982   1983   1984   1985   1986   1987   1988   1989   1990   1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023   2024   2025   2026   2027   2028   2029   2030   2031   2032   2033   2034   2035   2036   2037   2038   2039   2040   2041   2042   2043   2044   2045   2046   2047   2048   2049   2050   2051   2052   2053   2054   2055   2056   2057   2058   2059   2060   2061   2062   2063   2064   2065   2066   2067   2068   2069   2070   2071   2072   2073   2074   2075  


  Hijri Islamic Calendar 2035 - 1457 التقويم الهجري والميلادي  
Day Gregorian Date Hijri Date
Saturday December 1, 2035 Shawwal 1, 1457
Sunday December 2, 2035 Shawwal 2, 1457
Monday December 3, 2035 Shawwal 3, 1457
Tuesday December 4, 2035 Shawwal 4, 1457
Wednesday December 5, 2035 Shawwal 5, 1457
Thursday December 6, 2035 Shawwal 6, 1457
Friday December 7, 2035 Shawwal 7, 1457
Saturday December 8, 2035 Shawwal 8, 1457
Sunday December 9, 2035 Shawwal 9, 1457
Monday December 10, 2035 Shawwal 10, 1457
Tuesday December 11, 2035 Shawwal 11, 1457
Wednesday December 12, 2035 Shawwal 12, 1457
Thursday December 13, 2035 Shawwal 13, 1457
Friday December 14, 2035 Shawwal 14, 1457
Saturday December 15, 2035 Shawwal 15, 1457
Sunday December 16, 2035 Shawwal 16, 1457
Monday December 17, 2035 Shawwal 17, 1457
Tuesday December 18, 2035 Shawwal 18, 1457
Wednesday December 19, 2035 Shawwal 19, 1457
Thursday December 20, 2035 Shawwal 20, 1457
Friday December 21, 2035 Shawwal 21, 1457
Saturday December 22, 2035 Shawwal 22, 1457
Sunday December 23, 2035 Shawwal 23, 1457
Monday December 24, 2035 Shawwal 24, 1457
Tuesday December 25, 2035 Shawwal 25, 1457
Wednesday December 26, 2035 Shawwal 26, 1457
Thursday December 27, 2035 Shawwal 27, 1457
Friday December 28, 2035 Shawwal 28, 1457
Saturday December 29, 2035 Shawwal 29, 1457
Sunday December 30, 2035 Dhul-Qadah 1, 1457
Monday December 31, 2035 Dhul-Qadah 2, 1457

1980   1981   1982   1983   1984   1985   1986   1987   1988   1989   1990   1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023   2024   2025   2026   2027   2028   2029   2030   2031   2032   2033   2034   2035   2036   2037   2038   2039   2040   2041   2042   2043   2044   2045   2046   2047   2048   2049   2050   2051   2052   2053   2054   2055   2056   2057   2058   2059   2060   2061   2062   2063   2064   2065   2066   2067   2068   2069   2070   2071   2072   2073   2074   2075  


Islamic Calendar: Hijri - Gregorian Date Converter
Hijri - Gregorian Date Converter
www.SearchTruth.com

Gregorian Calender
Month Day Year
Hijri Islamic Calender
Month Day Year

Day of the Week:
Hijri Islamic Calendar

Download FREE Dictionary having sound on iPhone, iPod, iPad, Android Phones & Tablets and Amazon Kindle Fire.
Quran Teacher

iPhone/iPod/iPad
English Audio Dictionary

iPhone/iPod/iPad

Android Google Play
Arabic Dictionary English

iPhone/iPod/iPad

Android Google Play
Urdu Dictionary English

iPhone/iPod/iPad

Android Google Play
New Hindi Dictionary English

iPhone/iPod/iPad

Android Google Play
New Chinese Dictionary English

iPhone/iPod/iPad

Android Google Play
Idioms Dictionary English

iPhone/iPod/iPad

Android Google Play
Synonyms Dictionary English

iPhone/iPod/iPad

Android Google Play
Russian Dictionary English

iPhone/iPod/iPad

Android Google Play
French Dictionary English

iPhone/iPod/iPad

Android Google Play
Spanish Dictionary English

iPhone/iPod/iPad

Android Google Play
Japanese Dictionary English

iPhone/iPod/iPad

Android Google Play
German Dictionary English

iPhone/iPod/iPad

Android Google Play
Arabic Medicine Dictionary English

iPhone/iPod/iPad

Android Google Play
Arabic Technical Dictionary English

iPhone/iPod/iPad

Android Google Play
New Computer Dictionary English

iPhone/iPod/iPad

Android Google Play

You can use the following source code for Hijri Islamic Calendar in your website. You just need to copy the code and paste in your website at any required position.

<iframe style="width:100%; height:1100px;" frameBorder="0" scrolling="yes" src="https://www.searchtruth.com/hijri/hijriCalendar.php"></iframe>


PreviewFree Dictionary for Mobile Phones